GAUK
GAUK
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK je interní grantovou agenturou UK zaměřenou na podporu vědecké činnosti studentů. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si podávají studenti zapsaní na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Běžící projekty

Mgr. Lenka Lysoňková

GAUK 659812

Propaganda ve fotografickém zpravodajství protektorátního tisku

Projekt se zabývá úlohou fotografií při utváření protektorátního sémioprostoru. Řešitelka zkoumá, jakým způsobem se fotografie v dobovém tisku podílely na konstrukci světa v duchu nacistické ideologie a na legitimizaci okupační moci. Projekt si klade za cíl popsat mechanismus volby konkrétních snímků, jejich konečnou podobu na stránkách tisku a především jejich sémiotickou rovinu, která byla klíčem k nacisty žádanému výkladu světa. Řešitelka analyzuje obrazové zpravodajství z klíčových okamžiků v dějinách Protektorátu Čechy a Morava a druhé světové války. Konkrétně jde o uzavření německo-sovětského paktu (srpen 1939), obsazení Paříže (červen 1940), útok na Sovětský svaz (červen 1941), nástup říšského protektora Reinharda Heydricha (září 1941), atentát na Heydricha (květen 1942), bitvu u Stalingradu (podzim 1942 až zima 1943) a boje o Berlín (duben až květen 1945). Cílem projektu je mimo jiné postihnout, jak se užívání fotografií lišilo v jednotlivých obdobích. Řešitelka při práci na projektu vychází ze své diplomové práce, z níž vyplynulo, že fotografie sloužily jako velmi významný nástroj manipulace veřejným míněním v Protektorátu Čechy a Morava. Pečlivě vybírané a cenzurním aparátem několikrát schvalované snímky démonizovaly nepřítele a glorifikovaly nacistickou moc. Projekt má badatelsko-teoretický charakter, metodou práce je historická srovnávací analýza a sémiotická analýza.


Mgr. Tomáš Lysoněk

GAUK 660612

Pokles pozornosti médií v čase u témat s dlouhodobým vývojem na příkladu zpravodajství o nezaměstnanosti

Projekt se zabývá ztrátou mediální pozornosti u témat s dlouhodobým vývojem. Tento problém řešitel zkoumá na příkladech českých mediálních výstupů u ekonomických krizí v letech 1930 až 1932 a v letech 2008 až 2010. Částečně hodlá navázat na závěry, ke kterým došel ve své diplomové práci, a z nichž vyplývalo, že zaměření pozornosti médií na různé regiony a odvětví hospodářství je v silné disproporci s tím, jak závažný byl vývoj situace v nich.

Za hlavní cíl projektu považuje řešitel potvrzení, nebo vyvrácení hypotézy, že s vývojem v čase tendují tištěná média u dlouhodobých témat k jejich postupné eliminaci a také se zpřísňují nároky, které musí vývoj u sledovaného tématu splňovat, aby získal prostor v médiích. Řešitel se také zabývá otázkou, zda se postupně zužuje pozornost médií pouze na vybrané aspekty dané problematiky, které jsou i nadále sledovány, a ostatní dění související s tématem je opomíjeno.

Projekt má badatelsko-teoretický charakter. Řešitel provádí obsahovou analýzu zpravodajství týkajícího se nezaměstnanosti, při ní se zaměřuje zejména na to, jaký prostor zpravodajství o nezaměstnanosti dostává, kterými tématy souvisejícími s nezaměstnaností se média zabývají, na které regiony a odvětví hospodářství je zaměřena pozornost, jakým způsobem je popisován možný předpokládaný vývoj problematiky a zda je otázka nezaměstnanosti zastoupena i v obsazích, u kterých není prioritním tématem. Zároveň řešitel shromáždí statistiky o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a regionech ve zmíněných obdobích a další data vypovídající o dění na trhu práce. Z následného porovnávání obou datových souborů pak vyplynou závěry, které buď vyvrátí, nebo potvrdí řešitelovy hypotézy.


PhDr. Tereza Pavlíčková

GAUK 224313

Jak si mediální publika domy?šlejí autora: Hermeneuticky? pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroj mediálních publik v procesu interpretace

Projekt chce pomocí hloubkovy?ch rozhovorů vysledovat, jak mediální uživatelé vnímají přítomnost či absenci autora v textu, jak je autorova identita rozpoznávána a jak je konstruována uživateli samotny?mi. Vy?zkum se zaměřuje na recepci a užití zpravodajsky?ch a informačních mediálních obsahů napříč všemi mediálními kanály respondenty narozeny?mi mezi lety 1948–1963, což v širším rámci umožní sledovat, jak se užití tradičních a novy?ch médií vzájemně ovlivňuje, jak užití tradičních médií pomáhá definovat roli těch novy?ch, a naopak jak užití novy?ch médií slouží k předefinování role a podob užití médií tradičních. Teoreticky? rámec vy?zkumu je postaven na konceptech Gadamerovy filozofické hermeneutiky, ktery?mi jsou předsudek, očekávání, dialog a tradice. Text pracuje s teoreticky?m konstruktem „domyšleného autora“, ktery? je vy?sledkem sloučení autora náležejícího horizontu textu a horizontu čtenáře. Autor přináleží k textu v podobě paratextu, zatímco čtenář do interpretace vstupuje se svy?mi očekáváními a předrozuměním autora. „Domy?šleny? autor“ je tak vy?sledkem interpretace, zároveň však interpretaci spoluurčuje. Na základě sestavení vy?zkumného plánu a specifikace vy?zkumny?ch otázek proběhne nejdříve pilotní vy?zkum. Data budou sesbírána prostřednictvím hloubkovy?ch rozhovorů s vybrany?mi respondenty. Následně proběhne kódování dat, jehož prostřednictvím budou identifikována témata a jejich vzájemné vztahy. Ve vy?sledné analy?ze dojde ke kritickému přehodnocení teoretického rámce v návaznosti na vy?sledky empirického vy?zkumu.


Mgr. Lucie Šťastná

GAUK 1152313

Rodiče, děti, média

Cílem grantového projektu „Rodiče, děti, média“ (č. 1152313) je rozvíjení mediální gramotnosti rodičů a vytvoření nástrojů, které jim pomohou učit své děti žít s médii (tedy i rozvoj mediální gramotnosti dětí). Projekt je dvouletý a je rozvržený do tří fází:

  1. kvalitativní výzkum (metoda hloubkových rozhovorů), jehož cílem je zmapování potřeb rodičů (problémová místa v komunikaci s dětmi, vlastní slabiny v oblasti mediální gramotnosti), analýza zjištěných dat a popis hlavních problémových oblastí

  2. rešerše zahraničních i českých metodických materiálů a dalších odborných pramenů

  3. aplikace již vytvořených metodik pro učitele na podmínky rodičovské výchovy a tvorba nových materiálů pro potřeby rodič, příprava publikace

Hlavním výsledkem projektu bude výstup plánovaný na druhý rok řešení projektu: odborná publikace určená rodičům, pomáhající komunikovat o médiích v rodinném prostředí (od předškoláků pro středoškoláky). Řešitelé se domnívají, že o podobný výstup bude velký zájem, neboť v současné době v našem prostředí nemají rodiče nic podobného k dispozici. Společenský význam výstupu tedy bude vysoký. V době, kdy média stojí v pozici socializačního činitele na rovině rodiny a školy, je třeba hledat nástroje, jak pomáhat rodičům a dětem o tomto fenoménu hovořit.


PhDr. Petra Kyjonková

GAUK 514312

Dynamika nových médií na základě ekonomické teorie firmy


Ukončené projekty

Mgr. Radim Wolák

GAUK 696412

Mediální výchova v ČR 2012 - situace na českých školách a potřeby učitelů

Projekt měl přispět k podpoře rozvoje výuky mediální výchovy na základních a středních školách v ČR. Mediální výchova se stala povinným vzdělávacím tématem na českých základních a středních školách. Po počátečním období absence přípravy učitelů na výuku tohoto tématu vznikla řada metodických a didaktických pomůcek a vzdělávacích akcí, které mají učitelům pomoci zhostit se tohoto tématu v praxi. Některá dřívější šetření však naznačovala, že mnohé školy mají stále se zaváděním tohoto tématu problémy a mediální výchova se stává formální součástí školních výukových plánů. Cílem projektu bylo co nejpodrobněji zmapovat stávající situaci zavádění mediální výchovy na školách a zjistit a popsat potřeby pedagogů, kteří se ve své praxi mají věnovat výuce mediální výchovy či dalším aktivitám rozvíjejícím mediální gramotnost žáků a studentů. Pro tento účel by bylo v rámci projektu zrealizováno kvalitativní na českých základních a středních školách, které přineslo důležitá zjištění pro tvorbu nových materiálů a přípravu vzdělávacích akcí.
GAUKGrantová agentura Univerzity Karlovy GAUK je interní grantovou agenturou UK zaměřenou na podporu vědecké činnosti studentů. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si podávají studenti zapsaní na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Běžící projekty

Mgr. Lenka Lysoňková

GAUK 659812

Propaganda ve fotografickém zpravodajství protektorátního tisku

Projekt se zabývá úlohou fotografií při utváření protektorátního sémioprostoru. Řešitelka zkoumá, jakým způsobem se fotografie v dobovém tisku podílely na konstrukci světa v duchu nacistické ideologie a na legitimizaci okupační moci. Projekt si klade za cíl popsat mechanismus volby konkrétních snímků, jejich konečnou podobu na stránkách tisku a především jejich sémiotickou rovinu, která byla klíčem k nacisty žádanému výkladu světa. Řešitelka analyzuje obrazové zpravodajství z klíčových okamžiků v dějinách Protektorátu Čechy a Morava a druhé světové války. Konkrétně jde o uzavření německo-sovětského paktu (srpen 1939), obsazení Paříže (červen 1940), útok na Sovětský svaz (červen 1941), nástup říšského protektora Reinharda Heydricha (září 1941), atentát na Heydricha (květen 1942), bitvu u Stalingradu (podzim 1942 až zima 1943) a boje o Berlín (duben až květen 1945). Cílem projektu je mimo jiné postihnout, jak se užívání fotografií lišilo v jednotlivých obdobích. Řešitelka při práci na projektu vychází ze své diplomové práce, z níž vyplynulo, že fotografie sloužily jako velmi významný nástroj manipulace veřejným míněním v Protektorátu Čechy a Morava. Pečlivě vybírané a cenzurním aparátem několikrát schvalované snímky démonizovaly nepřítele a glorifikovaly nacistickou moc. Projekt má badatelsko-teoretický charakter, metodou práce je historická srovnávací analýza a sémiotická analýza.


Mgr. Tomáš Lysoněk

GAUK 660612

Pokles pozornosti médií v čase u témat s dlouhodobým vývojem na příkladu zpravodajství o nezaměstnanosti

Projekt se zabývá ztrátou mediální pozornosti u témat s dlouhodobým vývojem. Tento problém řešitel zkoumá na příkladech českých mediálních výstupů u ekonomických krizí v letech 1930 až 1932 a v letech 2008 až 2010. Částečně hodlá navázat na závěry, ke kterým došel ve své diplomové práci, a z nichž vyplývalo, že zaměření pozornosti médií na různé regiony a odvětví hospodářství je v silné disproporci s tím, jak závažný byl vývoj situace v nich.

Za hlavní cíl projektu považuje řešitel potvrzení, nebo vyvrácení hypotézy, že s vývojem v čase tendují tištěná média u dlouhodobých témat k jejich postupné eliminaci a také se zpřísňují nároky, které musí vývoj u sledovaného tématu splňovat, aby získal prostor v médiích. Řešitel se také zabývá otázkou, zda se postupně zužuje pozornost médií pouze na vybrané aspekty dané problematiky, které jsou i nadále sledovány, a ostatní dění související s tématem je opomíjeno.

Projekt má badatelsko-teoretický charakter. Řešitel provádí obsahovou analýzu zpravodajství týkajícího se nezaměstnanosti, při ní se zaměřuje zejména na to, jaký prostor zpravodajství o nezaměstnanosti dostává, kterými tématy souvisejícími s nezaměstnaností se média zabývají, na které regiony a odvětví hospodářství je zaměřena pozornost, jakým způsobem je popisován možný předpokládaný vývoj problematiky a zda je otázka nezaměstnanosti zastoupena i v obsazích, u kterých není prioritním tématem. Zároveň řešitel shromáždí statistiky o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a regionech ve zmíněných obdobích a další data vypovídající o dění na trhu práce. Z následného porovnávání obou datových souborů pak vyplynou závěry, které buď vyvrátí, nebo potvrdí řešitelovy hypotézy.


PhDr. Tereza Pavlíčková

GAUK 224313

Jak si mediální publika domy?šlejí autora: Hermeneuticky? pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroj mediálních publik v procesu interpretace

Projekt chce pomocí hloubkovy?ch rozhovorů vysledovat, jak mediální uživatelé vnímají přítomnost či absenci autora v textu, jak je autorova identita rozpoznávána a jak je konstruována uživateli samotny?mi. Vy?zkum se zaměřuje na recepci a užití zpravodajsky?ch a informačních mediálních obsahů napříč všemi mediálními kanály respondenty narozeny?mi mezi lety 1948–1963, což v širším rámci umožní sledovat, jak se užití tradičních a novy?ch médií vzájemně ovlivňuje, jak užití tradičních médií pomáhá definovat roli těch novy?ch, a naopak jak užití novy?ch médií slouží k předefinování role a podob užití médií tradičních. Teoreticky? rámec vy?zkumu je postaven na konceptech Gadamerovy filozofické hermeneutiky, ktery?mi jsou předsudek, očekávání, dialog a tradice. Text pracuje s teoreticky?m konstruktem „domyšleného autora“, ktery? je vy?sledkem sloučení autora náležejícího horizontu textu a horizontu čtenáře. Autor přináleží k textu v podobě paratextu, zatímco čtenář do interpretace vstupuje se svy?mi očekáváními a předrozuměním autora. „Domy?šleny? autor“ je tak vy?sledkem interpretace, zároveň však interpretaci spoluurčuje. Na základě sestavení vy?zkumného plánu a specifikace vy?zkumny?ch otázek proběhne nejdříve pilotní vy?zkum. Data budou sesbírána prostřednictvím hloubkovy?ch rozhovorů s vybrany?mi respondenty. Následně proběhne kódování dat, jehož prostřednictvím budou identifikována témata a jejich vzájemné vztahy. Ve vy?sledné analy?ze dojde ke kritickému přehodnocení teoretického rámce v návaznosti na vy?sledky empirického vy?zkumu.


Mgr. Lucie Šťastná

GAUK 1152313

Rodiče, děti, média

Cílem grantového projektu „Rodiče, děti, média“ (č. 1152313) je rozvíjení mediální gramotnosti rodičů a vytvoření nástrojů, které jim pomohou učit své děti žít s médii (tedy i rozvoj mediální gramotnosti dětí). Projekt je dvouletý a je rozvržený do tří fází:

  1. kvalitativní výzkum (metoda hloubkových rozhovorů), jehož cílem je zmapování potřeb rodičů (problémová místa v komunikaci s dětmi, vlastní slabiny v oblasti mediální gramotnosti), analýza zjištěných dat a popis hlavních problémových oblastí

  2. rešerše zahraničních i českých metodických materiálů a dalších odborných pramenů

  3. aplikace již vytvořených metodik pro učitele na podmínky rodičovské výchovy a tvorba nových materiálů pro potřeby rodič, příprava publikace

Hlavním výsledkem projektu bude výstup plánovaný na druhý rok řešení projektu: odborná publikace určená rodičům, pomáhající komunikovat o médiích v rodinném prostředí (od předškoláků pro středoškoláky). Řešitelé se domnívají, že o podobný výstup bude velký zájem, neboť v současné době v našem prostředí nemají rodiče nic podobného k dispozici. Společenský význam výstupu tedy bude vysoký. V době, kdy média stojí v pozici socializačního činitele na rovině rodiny a školy, je třeba hledat nástroje, jak pomáhat rodičům a dětem o tomto fenoménu hovořit.


PhDr. Petra Kyjonková

GAUK 514312

Dynamika nových médií na základě ekonomické teorie firmy


Ukončené projekty

Mgr. Radim Wolák

GAUK 696412

Mediální výchova v ČR 2012 - situace na českých školách a potřeby učitelů

Projekt měl přispět k podpoře rozvoje výuky mediální výchovy na základních a středních školách v ČR. Mediální výchova se stala povinným vzdělávacím tématem na českých základních a středních školách. Po počátečním období absence přípravy učitelů na výuku tohoto tématu vznikla řada metodických a didaktických pomůcek a vzdělávacích akcí, které mají učitelům pomoci zhostit se tohoto tématu v praxi. Některá dřívější šetření však naznačovala, že mnohé školy mají stále se zaváděním tohoto tématu problémy a mediální výchova se stává formální součástí školních výukových plánů. Cílem projektu bylo co nejpodrobněji zmapovat stávající situaci zavádění mediální výchovy na školách a zjistit a popsat potřeby pedagogů, kteří se ve své praxi mají věnovat výuce mediální výchovy či dalším aktivitám rozvíjejícím mediální gramotnost žáků a studentů. Pro tento účel by bylo v rámci projektu zrealizováno kvalitativní na českých základních a středních školách, které přineslo důležitá zjištění pro tvorbu nových materiálů a přípravu vzdělávacích akcí.