Katedra mediálních studií
Katedra mediálních studií
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

FAQ – často kladené dotazy k přijímacím zkouškám na obor MEDIÁLNÍ STUDIA (Mgr.)


Katedra mediálních studií zajišťuje bakalářský obor Mediální studia v kombinované formě studia, magisterský obor Mediální studia v prezenční a kombinované formě studia.
Každý zájemce o studium by si měl nejdříve bedlivě prostudovat dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016-2017“. Zde jsou všechny důležité informace o systému podávání přihlášek, o studovaných oborech na FSV UK, o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory. Obecně ke kombinovanému studiu Jak probíhá kombinované studium?


Toto studium se podstatně liší od prezenční formy studia. V kombinovaném studium je výrazně méně kontaktní výuky. Velký důraz je kladen na samostudium. Každý ročník studia má přesně stanovený studijní plán, kterého se studenti musí držet. Konkrétně v průběhu každého semestru jsou u bakalářského studia tři pátky a u magisterského studia čtyři pátky, kdy probíhá výuka formou přednášek a seminářů. O termínech těchto pátků jsou studenti vždy v dostatečném časovém předstihu informováni před začátkem výukového období každého semestru. V mezidobí mezi těmito pátky studenti zpracovávají domácí úkoly a seminární práce, které pak ve stanoveném termínu musí elektronicky odevzdat.
Jak je to se studijní literaturou?


U každého předmětu je pro studenty připravena tzv. čítanka, což je soubor naskenovaných odborných textů. Tento soubor má každý student od začátku semestru k dispozici. Texty využívá k přípravě úkolů a seminárních prací i při přípravě na zkoušku.
Jak vypadají na kombinovaném studiu zkoušky?


Většina zkoušek probíhá formou písemného testu. Podmínkou absolvování zkoušky je také splnění domácích úkolů a odevzdání seminárních prací. Studenti píší průběžné testy z literatury v termínech kontaktní výuky. Závěrečný zkouškový test poté absolvují ve zkouškovém období. Termíny (opět pátky) jsou opět studentům včas sděleny.
Může se student kombinovaného studia hlásit do výběrového řízení na studijní pobyt v zahraničí?

Ano, na FSV UK se studenti kombinovaného studia mohou hlásit na stipendijní pobyty v zahraničí zcela stejně jako studenti prezenčního studia. Fakulta má množství partnerských smluv se zahraničními univerzitami a možnosti studia v zahraničí jsou dnes opravdu rozsáhlé.
Liší se zakončení prezenčního a kombinovaného studia?


Nikoliv. Studenti kombinovaného studia píší bakalářské a magisterské diplomové práce za zcela shodných podmínek jako studenti prezenčního studia (výběr tématu práce, rozsah práce, formální úprava). Absolvují státní závěrečné zkoušky stejně jako studenti prezenčního studia a rovněž průběh  a termíny státnic jsou shodné.
Kde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na –intranet-, na něm pak na horní černé liště jděte na –Karolinka-, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na –studijní obory-, poté se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.    

Bakalářské studium oboru Mediální studia v kombinované formě studiaJak vypadají přijímací zkoušky?


U tohoto studia neorganizuje katedra mediálních studií vlastní přijímací zkoušky. Studenti absolvují Národní srovnávací zkoušky (NSZ) – test Obecné studijní předpoklady. Alternativou je SAT Reasoning Test. Každý uchazeč o studium ať si ale skutečně bedlivě prostuduje výše zmíněný dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“, kde nalezne podrobné informace (včetně termínů testů SCIO). Případné otázky k testům zodpoví studijní oddělení.
Kolik uchazečů se hlásí, kolik berete, jaký je percentil?V roce 2014 jsme z 492 uchazečů přijali 128 uchazečů, kteří museli mít minimálně percentil 69. Každý rok se ale mění výše percentilu, s níž je uchazeč přijat ke studiu. Nemáme předem stanoveno, že přijímáme od určitého percentilu. Vždy čekáme, až se sejdou výsledky NSZ všech uchazečů. Poté je vytvořeno pořadí podle dosaženého percentilu. Pak stanovíme, kolik studentů můžeme s ohledem na kapacitní možnosti přijmout. Vždy také počítáme s tím, že část přijatých uchazečů ke studiu nenastoupí, protože dají přednost nějakému jinému studijnímu oboru.                      
Pořádáte Dny otevřených dveří?


Ano, termíny naleznete na webu IKSŽ v sekci Uchazeč a na fakultním webu v sekci –Uchazeči -.Magisterské studiumKde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na –intranet-, na něm pak na horní černé liště jděte na –Karolinka-, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na –studijní obory-, poté se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.    

Můžu se hlásit současně na více oborů magisterského studia?


Ano, řada uchazečů si dává přihlášku současně na obor Mediální studia v prezenční i kombinované formě studia. Někteří si k těmto přihláškám dají přihlášku i na magisterský obor Žurnalistika. Pokud jsou úspěšní dvakrát či třikrát, tak mají možnost se v průběhu léta rozhodnout, kterému oboru a které formě studia dají přednost. Někdy se studenti rozhodnou studovat současně obory Mediální studia a Žurnalistika, ale je nutné upozornit na značnou časovou náročnost této kombinace. 


Naleznu někde literaturu a zdroje k přijímacím zkouškám?


Na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky je sekce –Studium -, kde pak u každého oboru lze nalézt přehled literatury a zdrojů. Je nutné ovšem zdůraznit, že jde pouze o inspiraci pro uchazeče. Naše testy jsou postavené jako testy všeobecného přehledu z různých oblastí. V žádném případě u našich oborů neplatí, že cestou k úspěchu je kompletní nastudování nějaké konkrétní publikace, encyklopedie, slovníku. U nás počítáme s uchazeči, kteří mají všeobecný přehled, což znamená, že dlouhodobě pracují na svém vzdělání a také sledují dění kolem sebe.
Můžu někde vidět ukázky přijímacích testů?


Ano, odkaz na testy je na webu IKSŽ v sekci –Uchazeč- i na fakultním webu v sekci –Uchazeči-. Zde zájemce nalezne testy z minulého roku a může posoudit, jaká máme nároky na uchazeče. Sám si rovněž může stanovit, jak by se měl na přijímací zkoušky připravovat.


Jak je to s testem z cizího jazyka?


Každý uchazeč musí absolvovat test z cizího jazyka, z něhož je možné získat celkem 30 bodů z celkových 100. Ukázky testů z cizích jazyků uchazeči rovněž naleznou na fakultním webu v sekci –Uchazeči-. Zde je rovněž uvedeno, jaké jsou nároky u jednotlivých jazyků. Test z cizího jazyka musí psát všichni bez ohledu na to, zda mají nějaký certifikát. Test z cizího jazyka je součástí přijímacího testu – tedy všechny části testu se píší současně v jednom termínu.
Musím vystudovat bakaláře oborů Žurnalistika a Mediální studia, abych se na tyto obory mohl hlásit do magistra?Nikoliv, do magisterského studia se můžete přihlásit bez ohledu na to, jaký obor jste studoval(a) v bakaláři.

Není žádné omezení ve smyslu, že uchazeč musí být absolventem bakalářského studia oboru Žurnalistika nebo Mediální studia. 

Je problém, když v červnu při přijímacích zkouškách ještě nebudu mít absolvované bakalářské státnice?


Přijímací zkoušky můžete dělat. Dosažení bakalářského titulu musíte prokázat až v září při zápisu do 1. ročníku. Když budete v situaci, že budete bakalářské státnice dělat až v září, tak je nutné se dohodnout na studijním oddělení, že se případně zapíšete až v náhradním termínu, protože řádný termín zápisu 1. ročníku je v první polovině září.
Můžu jít v červnu na náhradní termín přijímacích zkoušek?


Možné to je, ovšem důvody pro uznání žádosti o náhradní termín jsou přesně specifikovány v uvedeném dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“. Administrativu ohledně přijímacích zkoušek zajišťuje studijní oddělení, takže na něj se obracejte v případě žádosti o náhradní termín přijímacích zkoušek.
Co mám dělat, když mi nepřijde pozvánka na přijímací zkoušky?


Vše kolem rozesílání pozvánek zajišťuje studijní oddělení, tak je nutné se obrátit na něj, nikoliv na katedru.
Kolik se v roce 2014 hlásilo uchazečů a kolik jste přijali?


Stejně jako u bakalářského studia uvádíme také počet studentů, kteří se zapsali do 1. ročníku, protože část přijatých uchazečů se vždy rozhodne ke studiu nenastoupit. Počty přijímaných stanovujeme vždy s ohledem na naše kapacitní možnosti i zkušenosti z posledních let, kolik procent přijatých uchazečů do 1. ročníku nenastoupí.     


Mgr. prezenční Mediální studia – přihlášených 478, přijatých 135


kombinovaná Mediální studia – přihlášených 517, přijatých 123


Mgr. žurnalistika – přihlášených 278, přijatých 92                
Pořádáte Dny otevřených dveří?

Katedra mediálních studií pořádá vždy jeden v lednu a jeden v únoru, přesné termíny naleznete na fakultním webu v sekci –Uchazeči-.Katedra mediálních studií

FAQ – často kladené dotazy k přijímacím zkouškám na obor MEDIÁLNÍ STUDIA (Mgr.)


Katedra mediálních studií zajišťuje bakalářský obor Mediální studia v kombinované formě studia, magisterský obor Mediální studia v prezenční a kombinované formě studia.
Každý zájemce o studium by si měl nejdříve bedlivě prostudovat dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016-2017“. Zde jsou všechny důležité informace o systému podávání přihlášek, o studovaných oborech na FSV UK, o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory. Obecně ke kombinovanému studiu Jak probíhá kombinované studium?


Toto studium se podstatně liší od prezenční formy studia. V kombinovaném studium je výrazně méně kontaktní výuky. Velký důraz je kladen na samostudium. Každý ročník studia má přesně stanovený studijní plán, kterého se studenti musí držet. Konkrétně v průběhu každého semestru jsou u bakalářského studia tři pátky a u magisterského studia čtyři pátky, kdy probíhá výuka formou přednášek a seminářů. O termínech těchto pátků jsou studenti vždy v dostatečném časovém předstihu informováni před začátkem výukového období každého semestru. V mezidobí mezi těmito pátky studenti zpracovávají domácí úkoly a seminární práce, které pak ve stanoveném termínu musí elektronicky odevzdat.
Jak je to se studijní literaturou?


U každého předmětu je pro studenty připravena tzv. čítanka, což je soubor naskenovaných odborných textů. Tento soubor má každý student od začátku semestru k dispozici. Texty využívá k přípravě úkolů a seminárních prací i při přípravě na zkoušku.
Jak vypadají na kombinovaném studiu zkoušky?


Většina zkoušek probíhá formou písemného testu. Podmínkou absolvování zkoušky je také splnění domácích úkolů a odevzdání seminárních prací. Studenti píší průběžné testy z literatury v termínech kontaktní výuky. Závěrečný zkouškový test poté absolvují ve zkouškovém období. Termíny (opět pátky) jsou opět studentům včas sděleny.
Může se student kombinovaného studia hlásit do výběrového řízení na studijní pobyt v zahraničí?

Ano, na FSV UK se studenti kombinovaného studia mohou hlásit na stipendijní pobyty v zahraničí zcela stejně jako studenti prezenčního studia. Fakulta má množství partnerských smluv se zahraničními univerzitami a možnosti studia v zahraničí jsou dnes opravdu rozsáhlé.
Liší se zakončení prezenčního a kombinovaného studia?


Nikoliv. Studenti kombinovaného studia píší bakalářské a magisterské diplomové práce za zcela shodných podmínek jako studenti prezenčního studia (výběr tématu práce, rozsah práce, formální úprava). Absolvují státní závěrečné zkoušky stejně jako studenti prezenčního studia a rovněž průběh  a termíny státnic jsou shodné.
Kde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na –intranet-, na něm pak na horní černé liště jděte na –Karolinka-, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na –studijní obory-, poté se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.    

Bakalářské studium oboru Mediální studia v kombinované formě studiaJak vypadají přijímací zkoušky?


U tohoto studia neorganizuje katedra mediálních studií vlastní přijímací zkoušky. Studenti absolvují Národní srovnávací zkoušky (NSZ) – test Obecné studijní předpoklady. Alternativou je SAT Reasoning Test. Každý uchazeč o studium ať si ale skutečně bedlivě prostuduje výše zmíněný dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“, kde nalezne podrobné informace (včetně termínů testů SCIO). Případné otázky k testům zodpoví studijní oddělení.
Kolik uchazečů se hlásí, kolik berete, jaký je percentil?V roce 2014 jsme z 492 uchazečů přijali 128 uchazečů, kteří museli mít minimálně percentil 69. Každý rok se ale mění výše percentilu, s níž je uchazeč přijat ke studiu. Nemáme předem stanoveno, že přijímáme od určitého percentilu. Vždy čekáme, až se sejdou výsledky NSZ všech uchazečů. Poté je vytvořeno pořadí podle dosaženého percentilu. Pak stanovíme, kolik studentů můžeme s ohledem na kapacitní možnosti přijmout. Vždy také počítáme s tím, že část přijatých uchazečů ke studiu nenastoupí, protože dají přednost nějakému jinému studijnímu oboru.                      
Pořádáte Dny otevřených dveří?


Ano, termíny naleznete na webu IKSŽ v sekci Uchazeč a na fakultním webu v sekci –Uchazeči -.Magisterské studiumKde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na –intranet-, na něm pak na horní černé liště jděte na –Karolinka-, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na –studijní obory-, poté se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.    

Můžu se hlásit současně na více oborů magisterského studia?


Ano, řada uchazečů si dává přihlášku současně na obor Mediální studia v prezenční i kombinované formě studia. Někteří si k těmto přihláškám dají přihlášku i na magisterský obor Žurnalistika. Pokud jsou úspěšní dvakrát či třikrát, tak mají možnost se v průběhu léta rozhodnout, kterému oboru a které formě studia dají přednost. Někdy se studenti rozhodnou studovat současně obory Mediální studia a Žurnalistika, ale je nutné upozornit na značnou časovou náročnost této kombinace. 


Naleznu někde literaturu a zdroje k přijímacím zkouškám?


Na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky je sekce –Studium -, kde pak u každého oboru lze nalézt přehled literatury a zdrojů. Je nutné ovšem zdůraznit, že jde pouze o inspiraci pro uchazeče. Naše testy jsou postavené jako testy všeobecného přehledu z různých oblastí. V žádném případě u našich oborů neplatí, že cestou k úspěchu je kompletní nastudování nějaké konkrétní publikace, encyklopedie, slovníku. U nás počítáme s uchazeči, kteří mají všeobecný přehled, což znamená, že dlouhodobě pracují na svém vzdělání a také sledují dění kolem sebe.
Můžu někde vidět ukázky přijímacích testů?


Ano, odkaz na testy je na webu IKSŽ v sekci –Uchazeč- i na fakultním webu v sekci –Uchazeči-. Zde zájemce nalezne testy z minulého roku a může posoudit, jaká máme nároky na uchazeče. Sám si rovněž může stanovit, jak by se měl na přijímací zkoušky připravovat.


Jak je to s testem z cizího jazyka?


Každý uchazeč musí absolvovat test z cizího jazyka, z něhož je možné získat celkem 30 bodů z celkových 100. Ukázky testů z cizích jazyků uchazeči rovněž naleznou na fakultním webu v sekci –Uchazeči-. Zde je rovněž uvedeno, jaké jsou nároky u jednotlivých jazyků. Test z cizího jazyka musí psát všichni bez ohledu na to, zda mají nějaký certifikát. Test z cizího jazyka je součástí přijímacího testu – tedy všechny části testu se píší současně v jednom termínu.
Musím vystudovat bakaláře oborů Žurnalistika a Mediální studia, abych se na tyto obory mohl hlásit do magistra?Nikoliv, do magisterského studia se můžete přihlásit bez ohledu na to, jaký obor jste studoval(a) v bakaláři.

Není žádné omezení ve smyslu, že uchazeč musí být absolventem bakalářského studia oboru Žurnalistika nebo Mediální studia. 

Je problém, když v červnu při přijímacích zkouškách ještě nebudu mít absolvované bakalářské státnice?


Přijímací zkoušky můžete dělat. Dosažení bakalářského titulu musíte prokázat až v září při zápisu do 1. ročníku. Když budete v situaci, že budete bakalářské státnice dělat až v září, tak je nutné se dohodnout na studijním oddělení, že se případně zapíšete až v náhradním termínu, protože řádný termín zápisu 1. ročníku je v první polovině září.
Můžu jít v červnu na náhradní termín přijímacích zkoušek?


Možné to je, ovšem důvody pro uznání žádosti o náhradní termín jsou přesně specifikovány v uvedeném dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“. Administrativu ohledně přijímacích zkoušek zajišťuje studijní oddělení, takže na něj se obracejte v případě žádosti o náhradní termín přijímacích zkoušek.
Co mám dělat, když mi nepřijde pozvánka na přijímací zkoušky?


Vše kolem rozesílání pozvánek zajišťuje studijní oddělení, tak je nutné se obrátit na něj, nikoliv na katedru.
Kolik se v roce 2014 hlásilo uchazečů a kolik jste přijali?


Stejně jako u bakalářského studia uvádíme také počet studentů, kteří se zapsali do 1. ročníku, protože část přijatých uchazečů se vždy rozhodne ke studiu nenastoupit. Počty přijímaných stanovujeme vždy s ohledem na naše kapacitní možnosti i zkušenosti z posledních let, kolik procent přijatých uchazečů do 1. ročníku nenastoupí.     


Mgr. prezenční Mediální studia – přihlášených 478, přijatých 135


kombinovaná Mediální studia – přihlášených 517, přijatých 123


Mgr. žurnalistika – přihlášených 278, přijatých 92                
Pořádáte Dny otevřených dveří?

Katedra mediálních studií pořádá vždy jeden v lednu a jeden v únoru, přesné termíny naleznete na fakultním webu v sekci –Uchazeči-.