Jak se přihlásit?
Jak se přihlásit?
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Jak se přihlásit?

Důležitá data pro přihlášení na rok 2018/19

19. 4. 2018 Den otevřených dveří - Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 11, od 14 hodin

30. 4. 2018 termín odevzdání přihlášky k doktorskému studiu

31. 5. 2018 odevzdání projektu disertační práce a seznamu literatury k přijímací zkoušce

11. 6. - 15. 6. 2018 řádný termín přijímacích zkoušek

25. 6. - 4. 7. 2018 náhradní termín přijímacích zkoušekPřijímací řízení

Studium v doktorském studijním oboru Mediální studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o

• studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,

• historický a současný vývoj médií,

• média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,

• metodologii studia komunikace a médií a

• základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.


Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách.


V přijímacím řízení pro přijetí studentů od akademického roku 2017/2018 bude Institut komunikačních studií a žurnalistiky akceptovat především ty uchazeče, kteří předloží projekty, jež budou tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ.

• vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918–1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

• vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

• proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav a vývoj politické komunikace a žurnalistiky, příp. marketingové komunikace


Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Ta se skládá ze dvou částí:

1. Zkouška z cizího jazyka (výhradně z angličtiny nebo němčiny) prověřuje uchazečovu schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému textu.

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru, částečně nad kratším úryvkem akademického textu z oblasti mediálních studií. Zkoušku z cizího jazyka organizuje Centrum jazykové přípravy UK FSV. Uchazeč je povinen si tuto zkoušku zajistit před konáním vlastní oborové zkoušky a při této zkoušce předložit potvrzení o jejím úspěšném absolvování. Za zkoušku z cizího jazyka nezískává uchazeč bodové ohodnocení. Kontakt na jednotlivé členy Centra jazykové přípravy, kteří provádějí zkoušku z cizího jazyka, najdete

zde: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/kde-nas-najdete


Pro zkoušku z anglického jazyka prosím využívejte ideálně konzultačních hodin Mgr. Aleny Proškové (žurnalistika a mediální studia) a Mgr. Ivy Stružkové (marketing a PR). Termín zkoušky rezervujte předem – emailem nebo telefonicky v době konzultačních hodin.


2. Oborová zkouška se odehrává před přijímací komisí. Pohovor prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových a sociální teorie médií. Ústní zkouška se skládá ze tří částí:

a. historické,

b. teoreticko-metodologické,

c. rozpravy o předloženém projektu dizertační práce.


Studijní literatura: Orientační pomůckou pro uchazeče z hlediska požadavků na znalosti k přijímacímu řízení je přehled tématických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia studijního oboru Mediální studia, obsahující rovněž seznam základní literatury.


Přihláška, projekt a seznam literatury

Před podáním přihlášky se podívejte na náležitosti přihlášky. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky a současně zaslat vytištenou a podepsanou verzi na adresu fakulty (případně zanést osobně na podatelnu). Vstup do elektronické přihlášky zde.


Uchazeč musí do 31. května 2018 zaslat projekt tezí dizertační práce a seznam odborné literatury, kterou k oboru prostudoval (seznam literatury je samostatný dokument, jenž obsahuje i obecné oborové tituly, a není tedy totožný se seznamem literatury k projektu tezí dizertační práce). Přijímací komise s uchazečem vede pohovor jak nad projektem, tak nad seznamem literatury, v němž uchazeč musí zařadit vybraný titul do kontextu dějin a současnosti masových médií a jejich studia.


Projekt dizertační práce a seznam odborné literatury zasílají uchazeči na adresu Centrum doktorských studií, Katedra mediálních studií IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail: .


Hodnocení uchazečů

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek: Kvalita a úplnost odpovědí, orientace v oboru a v odborné literatuře, kvalita projektu a jeho vztah k vypsaným zaměřením, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru. Absolventi budou bodově hodnoceni podle pravidel pro přijímací řízení a o jejich přijetí bude rozhodovat pořadí na základě získaných bodů.


Hodnocení:

1. Otázka prokazující zevrubnou znalost dějin a současnost masových médií (max. 10 bodů).

2. Otázka prokazující zevrubnou znalost problematiky mediálních studií, teorie masové komunikace a metod studia masové komunikace a médií  (max. 10 bodů).

3. Kvalita projektu dizertační práce  (max. 10 bodů).

4. Rozprava o předloženém projektu   (max. 10 bodů).


CELKEM          max. 40 bodů


Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (vysokoškolský diplom nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo její části v České republice).


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče.Jak se přihlásit?

Jak se přihlásit?

Důležitá data pro přihlášení na rok 2018/19

19. 4. 2018 Den otevřených dveří - Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 11, od 14 hodin

30. 4. 2018 termín odevzdání přihlášky k doktorskému studiu

31. 5. 2018 odevzdání projektu disertační práce a seznamu literatury k přijímací zkoušce

11. 6. - 15. 6. 2018 řádný termín přijímacích zkoušek

25. 6. - 4. 7. 2018 náhradní termín přijímacích zkoušekPřijímací řízení

Studium v doktorském studijním oboru Mediální studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o

• studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,

• historický a současný vývoj médií,

• média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,

• metodologii studia komunikace a médií a

• základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.


Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách.


V přijímacím řízení pro přijetí studentů od akademického roku 2017/2018 bude Institut komunikačních studií a žurnalistiky akceptovat především ty uchazeče, kteří předloží projekty, jež budou tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ.

• vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918–1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

• vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

• proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav a vývoj politické komunikace a žurnalistiky, příp. marketingové komunikace


Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Ta se skládá ze dvou částí:

1. Zkouška z cizího jazyka (výhradně z angličtiny nebo němčiny) prověřuje uchazečovu schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému textu.

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru, částečně nad kratším úryvkem akademického textu z oblasti mediálních studií. Zkoušku z cizího jazyka organizuje Centrum jazykové přípravy UK FSV. Uchazeč je povinen si tuto zkoušku zajistit před konáním vlastní oborové zkoušky a při této zkoušce předložit potvrzení o jejím úspěšném absolvování. Za zkoušku z cizího jazyka nezískává uchazeč bodové ohodnocení. Kontakt na jednotlivé členy Centra jazykové přípravy, kteří provádějí zkoušku z cizího jazyka, najdete

zde: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/kde-nas-najdete


Pro zkoušku z anglického jazyka prosím využívejte ideálně konzultačních hodin Mgr. Aleny Proškové (žurnalistika a mediální studia) a Mgr. Ivy Stružkové (marketing a PR). Termín zkoušky rezervujte předem – emailem nebo telefonicky v době konzultačních hodin.


2. Oborová zkouška se odehrává před přijímací komisí. Pohovor prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových a sociální teorie médií. Ústní zkouška se skládá ze tří částí:

a. historické,

b. teoreticko-metodologické,

c. rozpravy o předloženém projektu dizertační práce.


Studijní literatura: Orientační pomůckou pro uchazeče z hlediska požadavků na znalosti k přijímacímu řízení je přehled tématických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia studijního oboru Mediální studia, obsahující rovněž seznam základní literatury.


Přihláška, projekt a seznam literatury

Před podáním přihlášky se podívejte na náležitosti přihlášky. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky a současně zaslat vytištenou a podepsanou verzi na adresu fakulty (případně zanést osobně na podatelnu). Vstup do elektronické přihlášky zde.


Uchazeč musí do 31. května 2018 zaslat projekt tezí dizertační práce a seznam odborné literatury, kterou k oboru prostudoval (seznam literatury je samostatný dokument, jenž obsahuje i obecné oborové tituly, a není tedy totožný se seznamem literatury k projektu tezí dizertační práce). Přijímací komise s uchazečem vede pohovor jak nad projektem, tak nad seznamem literatury, v němž uchazeč musí zařadit vybraný titul do kontextu dějin a současnosti masových médií a jejich studia.


Projekt dizertační práce a seznam odborné literatury zasílají uchazeči na adresu Centrum doktorských studií, Katedra mediálních studií IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail: .


Hodnocení uchazečů

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek: Kvalita a úplnost odpovědí, orientace v oboru a v odborné literatuře, kvalita projektu a jeho vztah k vypsaným zaměřením, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru. Absolventi budou bodově hodnoceni podle pravidel pro přijímací řízení a o jejich přijetí bude rozhodovat pořadí na základě získaných bodů.


Hodnocení:

1. Otázka prokazující zevrubnou znalost dějin a současnost masových médií (max. 10 bodů).

2. Otázka prokazující zevrubnou znalost problematiky mediálních studií, teorie masové komunikace a metod studia masové komunikace a médií  (max. 10 bodů).

3. Kvalita projektu dizertační práce  (max. 10 bodů).

4. Rozprava o předloženém projektu   (max. 10 bodů).


CELKEM          max. 40 bodů


Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (vysokoškolský diplom nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo její části v České republice).


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče.