Jan Jirků
Jan Jirků
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Jirků


Oblast odborného zájmu : internet a česká mediální krajina; nastolování témat na lokální úrovni; proměny žurnalistiky v éře konvergentních médií; vliv dopravy na novinářskou činnost z hlediska dějin médií
Research interest : Internet and Czech media landscape; Agenda-setting at the local level; Transformation of journalism in the era of convergent media; The impact of transport on journalism from the perspective of media history

Kontakt

 • E-mail : jan.jirku@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 604888808


Životopis

Vzdělání

Období: 2004-2007

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Studijní obor: Žurnalistika (bakalářské studium)

Získaný titul: bakalář (Bc.)

 

Období: 2007-2009

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (navazující magisterské studium)

Získaný titul: magistr (Mgr.)

 

Období: 2010-2011

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (rigorózní řízení)

Téma rigorózní práce: Nastolování témat na lokální úrovni

Získaný titul: doktor filozofie (PhDr.)

 

Období: od roku 2009 (probíhající studium)

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (doktorské studium)

Zaměstnání

KŽ IKSŽ FSV UK

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2009
 • Datum státní doktorské zkoušky : 29. května 2012
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Dopady medializace internetu a internetizace masových médií na práci českých novinářek a novinářů
 • PhD thesis topic : Impacts of Mediatization of the Internet and of Internetization of the Mass Media on Work of Czech Journalists
 • Anotace disertační práce :

  Vývoj komunikace úzce souvisí s vývinem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem projektu bude zmapovat, jaké postavení zaujímá internet v české mediální krajině a jaké dopady na ostatní masová média přináší jeho fungování, přičemž se bude zaměřovat na důsledky ekonomické a profesní. To znamená, že práce bude vedena v rovině synchronní, bude se tedy soustřeďovat na aspekty operování mediálních organizací na internetu, konkrétně se bude věnovat sledování ekonomických faktorů produkce v internetovém prostředí a podobě redakčních rutin on-line žurnalistiky.

 • PhD thesis abstract :

  Development of communication is closely related to technology development. These technologies allow, or at least facilitate the transmission of communications. Communication is currently based on the use of both technological innovations and older technologies so print and electronic media can co-exist. The development of media in the last decade of the 20th century, but especially in the first decade of the 21th century has influenced the launch and subsequent expansion of the Internet. This project wants to map, which position the Internet occupies in the Czech media landscape and what implications for other mass media brings. This project will focus on the professional and economic effects. This means that the work will be conducted in a synchronous level and will therefore focus on aspects of media organizations operating on the Internet. Attention will be given to the economic factors of production in the online environment and to the editorial routines of online journalism.

 • Publikace :

  JIRKŮ, Jan. Mediální, veřejná a politická agenda na lokální úrovni. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, sv. 56, č. 3-4, s. 61-64. ISSN 0036-5351.

   

  JIRKŮ, Jan. Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2012, sv. 57, č. 4, s. 11-18. ISSN 0036-5351.

   

  JIRKŮ, Jan. Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2013, s. 210-217. ISBN 978-80-7425-211-2. Dostupné z: http://ksv.upol.cz/txt/SDK2.pdf

   

  JIRKŮ, Jan. Novost nových médií. Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-66. ISSN 1805-3963.

   

  JIRKŮ, Jan. Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc, 27. dubna 2016. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 209-220. ISBN 978-80-7557-044-4.

   

  JIRKŮ, Jan. Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc, 26. dubna 2017. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017, s. 38-49. ISBN 978-80-7557-091-8. 

   

 • Konference :

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  II. ročník

  Olomouc, 15. října 2013

  téma předneseného příspěvku: Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku 

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  III. ročník

  Olomouc, 29. dubna 2014

  téma předneseného příspěvku: Novost nových médií 

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  V. ročník

  Olomouc, 27. dubna 2016

  téma předneseného příspěvku: Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií  

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  VI. ročník

  Olomouc, 26. dubna 2017

  téma konference: Fenomén migrace prizmatem společenských věd

  téma předneseného příspěvku: Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima

   

   

 • Granty :
 • Výuka :

  JJB613 (ZS) - Úvod do studia nových médií

  JJM217 (ZS i LS) - Čtení textů ke studiu médií - Nová média

  JJM250 + JJM355 (ZS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I (tři seminární skupiny)

  JJM255 + JJM357 (LS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II (tři seminární skupiny)

  JJM288 (ZS i LS) - Proměny žurnalistiky v éře konvergence médií

  JJM335 (LS) - Nová média a společnost

   

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Akademický rok vypsání 2012/2013

   

  1) Práce novináře v éře konvergentních médií - požadavky na kvalifikaci, na technologickou zdatnost a na týmovou spolupráci, redakční rutiny a míra jejich ustálenosti

   

  2) Novinář a jeho zdroje v éře konvergentních médií (Do jaké míry je novinář pohlcen kyberprostorem a do jaké míry si udržuje vazby se sociálním světem?)

   

  3) Ekonomické aspekty působení mediálních organizací v internetovém prostředí (Působení na internetu jako hlavní zdroj zisků, nebo naopak jako generátor finančních ztrát?)

   

  4) Obraz dopravy v médiích - konkurence železniční, silniční a případně i letecké dopravy, diskuze o způsobu přepravy nákladů, konkurence mezi dopravci (sledované období je zapotřebí upřesnit, může být jak z hlubší minulosti, tak z nedávné minulosti a současnosti)

   

  5) Užívání nových médií na lokální úrovni: Blíží se konec tištěných radničních listů? (sledované obce či geografickou oblast je zapotřebí upřesnit a vysvětlit důvody výběru)

   

  ---------

   

  Akademický rok vypsání 2013/2014 a 2014/2015 (každé z témat může být uchopeno jak jako bakalářská, tak jako magisterská diplomová práce)

   

  1) Práce novináře v éře konvergentních médií (požadavky na kvalifikaci, na technologickou zdatnost a na týmovou spolupráci, redakční rutiny a míra jejich ustálenosti)

   

  2) Novinář a jeho zdroje v éře konvergentních médií (Do jaké míry je novinář pohlcen kyberprostorem a do jaké míry si udržuje vazby se sociálním světem?)

   

  3) Znaky "cut-and-paste" žurnalistiky na zpravodajských serverech v České republice (analýza obsahové, jazykové a stylistické úrovně textů na zpravodajských serverech)

   

  4) Veřejné diskuse pod novinářskými texty na zpravodajských serverech (přístup mediálních organizací k veřejným diskusím, způsob vyřazování nevhodných příspěvků, různost definování, co je nevhodný příspěvek, vztah obsahu diskusních příspěvků k tématům výchozích textů)

   

  5) Překlápění obsahů (shovelware) mezi tištěnými médii a zpravodajskými servery v České republice (analýza obsahu tištěných médií a jejich internetových protějšků z hlediska shody publikovaných textů)

   

   

  + pro akademický rok vypsání 2014/2015 ještě:

   

  6) Externí firemní periodika neboli palubní časopisy dopravců působících v České republice (historie titulů, porovnání jejich periodicity, nákladu, grafické úpravy, tematické struktury, jazykové úrovně a způsobu distribuce, kvalitativní obsahová analýza zaměřená na konkurenční soupeření, analýza způsobů propojování reklamních sdělení s nereklamním obsahem a výstupy ze subjektivního čtenářského porovnání stanovených periodik provedeného metodou dotazníkového šetření či ohniskových skupin)

   

  ---------

   

  Akademický rok vypsání 2015/2016 (každé z témat může být uchopeno jak jako bakalářská, tak jako magisterská diplomová práce)

   

  1) Novinář a jeho zdroje v éře konvergentních médií
   
   
  3) Proměny práce novináře a organizačních rutin v éře konvergentních médií
   
  4) Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře 
   
  5) User generated content a jeho využívání v tištěných časopisech
   

  ---------

   

  Akademický rok vypsání 2017/2018 (každé z témat může být uchopeno jak jako bakalářská, tak jako magisterská diplomová práce)

   

  1) Hyperlokální média v České republice

   

  2) Přílohy deníků vycházejících v České republice

   

  3) Nárůst počtu televizních kanálů dostupných prostřednictvím DVB-T vysílání v České republice jako důsledek digitalizace televizního vysílání

   
   
   
 • Ostatní :

  katederní správce databáze OBD

  ---------

  předseda Disciplinární komise FSV UK

  ---------

  člen Komise pro etiku Syndikátu novinářů České republiky, z. s.

 • Ke stažení :Jan JirkůJan Jirků


Oblast odborného zájmu : internet a česká mediální krajina; nastolování témat na lokální úrovni; proměny žurnalistiky v éře konvergentních médií; vliv dopravy na novinářskou činnost z hlediska dějin médií
Research interest : Internet and Czech media landscape; Agenda-setting at the local level; Transformation of journalism in the era of convergent media; The impact of transport on journalism from the perspective of media history

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Období: 2004-2007

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Studijní obor: Žurnalistika (bakalářské studium)

Získaný titul: bakalář (Bc.)

 

Období: 2007-2009

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (navazující magisterské studium)

Získaný titul: magistr (Mgr.)

 

Období: 2010-2011

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (rigorózní řízení)

Téma rigorózní práce: Nastolování témat na lokální úrovni

Získaný titul: doktor filozofie (PhDr.)

 

Období: od roku 2009 (probíhající studium)

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (doktorské studium)

Zaměstnání

KŽ IKSŽ FSV UK

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium