Martin Husák
Martin Husák
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Martin Husák


Oblast odborného zájmu : Dějiny československých médií ve 2.pol.20.st.
Research interest : History of Czechoslovak media in the second half of 20th Century

Kontakt

 • E-mail : martin.husak@email.cz
 • Telefon : 723849071


Životopis

Vzdělání

2012 - dosud
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
Obor/specializace: Mediální studia
Studijní program: Doktorský

2010 - 2012
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
Obor/specializace: Mediální studia a žurnalistika
Studijní program: Magisterský

2007 - 2010
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
Obor/specializace: Humanitní studia
Studijní program: Bakalářský

2002 - 2006
Gymnázium Přípotoční, Praha

Zaměstnání

Projektový manažer (Centrum mediálního vzdělávání v Praze)

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jakub Končelík Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2012/2013
 • Datum státní doktorské zkoušky : 2014/2015
 • Datum velké obhajoby : 2015/2016
 • Téma disertační práce : Medializace československé alternativní kultury v období normalizace na příkladu rockové hudby
 • PhD thesis topic : Media coverage of the Czechoslovak alternative culture in the period of normalization on the example of rock music
 • Anotace disertační práce :

  Výzkumný záměr projektu vychází z poznatků diplomové magisterské práce, která se v případě hlavního řešitele věnovala české hudební (zejména rockové) publicistice v období normalizace s důrazem na mediální analýzu tištěných médií. Na základě dosavadního poznání v rámci diplomové magisterské práce se v odborném socio-kulturním diskursu poprvé explicitně ukázalo, do jaké míry může být medializace rockové hudby pro totalitní a kulturně hegemonní politický režim nežádoucím, aktivizujícím činitelem ve smyslu destabilizace ideologických, politických, společenských a kulturně-estetických norem. Logickým vyústěním této situace byla snaha komunistického režimu nepříznivý vývoj potlačit a to prostřednictvím žádoucí, ideologicky koherentní, mediální interpretace všech projevů alternativní kultury, k níž fenomén rocku dozajisté náležel a svým způsobem stále náleží.
  Cílem výzkumného projektu je dosavadní poznání dále prohloubit a konceptualizovat československou kulturní politiku v období normalizace (tj. 1969-1989) ve vztahu k alternativní kultuře na příkladu rockové hudby za použití interpretačních a analytických metod zkoumání procesu medializace a mediálního diskursu v historiografické perspektivě.

 • PhD thesis abstract :

  The research aim of the project works on the results of thesis, which the main researcher dedicated to Czech music (mainly rock) journalism during the period of normalization with the emphasis on medial analysis of the printed media. On the basis of up to now recognition in the thesis it has firstly explicitly appears in the discourse of social sciences how much the publicizing of rock music can be unwanted factor for the totalitarian regime and for its hegemonic culture. It was undesirable because of destabilization of ideological, political, sociological and cultural-esthetical norms.
  Logical outcome of this situation was that communist’s regime tried to repress the unfavorable process. The media coverage of all the speeches of alternative culture (and of rock music as well) depend absolutely on desired and ideological needs.The aim of the research project is to deepen up to now recognition and make a concept of cultural politics during the period of normalization in relation to alternative culture on the example of rock music. There will be used interpretative and analytical methods to describe the process of media coverage and medial discourse in historical perspective.

 • Publikace :

  HUSÁK, Martin. Pražská klubová scéna 70. a 80. let 20. století. Na příkladu komparace dramaturgií hudebních klubů Rokoska a Opatov: Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010. 105 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Hana Zimmerhaklová.
  HUSÁK, Martin. Česká hudební publicistika zaměřená na rockovou hudbu v období normalizace. Praha, 2012. 273 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jakub Končelík Ph.D. a Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :

  Praha, tak vzhůru do panoptika - mobilní přednášky o Praze (CSPK, ÚHSD FF UK)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Martin HusákMartin Husák


Oblast odborného zájmu : Dějiny československých médií ve 2.pol.20.st.
Research interest : History of Czechoslovak media in the second half of 20th Century

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2012 - dosud
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
Obor/specializace: Mediální studia
Studijní program: Doktorský

2010 - 2012
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
Obor/specializace: Mediální studia a žurnalistika
Studijní program: Magisterský

2007 - 2010
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
Obor/specializace: Humanitní studia
Studijní program: Bakalářský

2002 - 2006
Gymnázium Přípotoční, Praha

Zaměstnání

Projektový manažer (Centrum mediálního vzdělávání v Praze)

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium