Tereza Ježková
Tereza Ježková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Ježková


Oblast odborného zájmu : dějiny médií, dějiny výtvarného umění, marketingová komunikace a public relations
Research interest : media history, art history, marketing communication and public relations

Kontakt

 • E-mail : t_jezkova@hotmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2012–součanost: Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd, Mediální studia (doktorské studium)

2010–2012: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Média v českém výtvarném umění (magisterské studium)

2009–2010: Universidad Carlos III de Madrid, Comunicación Audiovisual (LLP Erasmus)

2007–2010: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Marketingová komunikace a PR, bakalářská práce: Marketing umění: komparativní studie  komunikačních aktivit Národní galerie v Praze a Museo Nacional del Prado v Madridu v letech 2007–2009

Zaměstnání

2011–2015: Native PR

2015–současnost: Národní galerie v Praze

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky : 13. 9. 2016
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Vztah médií a výtvarného umění se zaměřením na zobrazování médií v českém výtvarném umění
 • PhD thesis topic : Relationship between Media and Fine Arts with a Focus on Displaying Media in Czech Fine Arts
 • Anotace disertační práce :

  Cílem disertační práce je hlubší analýza vztahu mediálních studií a výtvarného umění. Výtvarné umění lze považovat za specifický prostředek lidské komunikace. Jeho role ve společnosti se v průběhu dějin proměňovala, stejně jako role masových médií. V období před nástupem masových médií, jak je známe dnes, plnila jejich roli do jisté míry v určitých situacích mimo jiné i výtvarná díla.  Zároveň se média v některých obdobích vývoje umění stala námětem děl řady výtvarných umělců. Disertační práce by měla přinést detailnější a komplexnější rozčlenění tématu a hlubší analytický pohled na vztah obou disciplín s důrazem na české prostředí. Práce se rovněž hlouběji zaměří na roli výtvarného umění jako komunikačního prostředku v lidských dějinách, především v období novověku.

 • PhD thesis abstract :

  The aim of the dissertation is a deeper analysis of the relationship between media studies and fine arts. Fine arts can be considered as a specific mean of human communication. Their role in the society has been changing in the course of history like the role of the mass media. Fine arts fulfilled the role of media in certatin way before the mass media existed as we know it nowadays as well. Concurentlly, the media became a creative theme for many artists during certain periods of the art history. The dissertation should bring more detailed and more complex topic segmentation and deeper analytical view on the relationship of the two disciplines with a focus on the Czech environment. It will also focus more on the role of the fine arts as means of communication within the human history, especially during the modern times.

 • Publikace :

  Ježková, Tereza. Výtvarník redaktor: historie výtvarné avantgardy v časopise Volné směry. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX., Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík a kol., vyd. 1, Ústí nad Orlicí, Oftis, 2014, s. 161–167, ISBN 978-80-7405-362-7.

  Ježková, Tereza. Fine Arts as Means for Studying Media History. In. Култура / Culture. Skopje: MI-AN Publishing, Centre for Culture and Cultural Studies, 2015. No 10 (2015). s. 114–121. ISSN: 1857-7725.

  Ježková, Tereza. Jak se četly noviny: Vývoj čtenářského portrétu v českém výtvarném umění. Mediální studia, 2017 (v recenzním řízení). 

 • Konference :

  Centre for Culture and Cultural Studies Conference "Cultural Memory", 5.–7. 9. 2013, Skopje, Makedonie, příspěvek: Fine Arts as Means for Studying Media History

  České, slovenské a československé dějiny 20. století, Univerzita Hradec Králové, 2.–3. 4. 2014, příspěvek: Výtvarník redaktor: historie výtvarné avantgardy v českém uměleckém tisku

 • Granty :
 • Výuka :

  Zimní semestr 2017/2018: Art marketing, Katedra marketingové komunikace a public relations

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :

  2011: letní škola Global Institute for Leadership and Civic Development, kurz Social Entrepreneurship, Praha

  2017: dvoutýdenní studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně, Katedra muzikologie a mediální studií, pod vedením Prof. Dr. Wolfganga Ernsta (plánováno na listopad 2017)

 • Ke stažení :Tereza JežkováTereza Ježková


Oblast odborného zájmu : dějiny médií, dějiny výtvarného umění, marketingová komunikace a public relations
Research interest : media history, art history, marketing communication and public relations

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2012–součanost: Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd, Mediální studia (doktorské studium)

2010–2012: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Média v českém výtvarném umění (magisterské studium)

2009–2010: Universidad Carlos III de Madrid, Comunicación Audiovisual (LLP Erasmus)

2007–2010: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Marketingová komunikace a PR, bakalářská práce: Marketing umění: komparativní studie  komunikačních aktivit Národní galerie v Praze a Museo Nacional del Prado v Madridu v letech 2007–2009

Zaměstnání

2011–2015: Native PR

2015–současnost: Národní galerie v Praze

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium