Lucie Šťastná
Lucie Šťastná
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Lucie Šťastná


Oblast odborného zájmu : Mediální vzdělávání, mediální výchova, mediální gramotnost, mediální výchova v rodině
Research interest : Media education, media literacy, parental mediation

Kontakt

 • E-mail : lucie.stastna[z]fsv.cuni.cz
 • Telefon : 604844778


Životopis

Vzdělání

Od 2011:  doktorské studium oboru Mediální studia na Katedře mediálních studií na IKSŽ FSV UK v Praze
2008–2011:  obor Mediální studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, získaný titul: Mgr.
2005–2008:  obor Žurnalistika na Univerzitě Palackého v Olomouci, získaný titul: Bc.

Zaměstnání

Od 07/2017: spolupráce s Českou školní inspekcí na šetření věnovaném mediální výchově na základních a středních školách

2017: spolupráce s Institutem mezinárodních studií FSV UK na odborném garantování Národního konventu o EU k tématu Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání (http://bit.ly/2xhvB5O)

2016: spolupráce na projektu mapujícím rozvoj mediální gramotnosti v EU od r. 2010, vypracování reportu za ČR pro Evropskou audiovizuální observatoř (http://bit.ly/2oc9zgC)

2016: podíl na výzkumu stavu mediální gramotnosti v ČR pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (spolu s J. Jirákem, M. Zezulkovou a V. Nečasem)

Od 12/2012: koordinátorka odborných projektů na IKSŽ FSV UK (zajišťuje pravidelné Rozpravy o českých médiích, více o nich na http://rozpravy.fsv.cuni.cz/, v r. 2017 organizovala například sérii odborných seminářů v Senátu pod názvem "Budoucnost mediální výchovy v ČR")

2011-2014: autorka a editorka metodických a jiných publikací v oblasti mediální výchovy a mediálního vzdělávání dospělých, spolupráce na projektech Centra mediálního vzdělávání.

Od roku 2011: OSVČ v oblasti korektur českých textů.

01–04/2011: lektorka mediální výchovy na Lycée Jeanne d’Arc – Saint Ivy (Pontivy, Francie).

08–11/2010: redaktorka v asociativním rádiu Plum Fm (Sérent, Francie), pracovní stáž Erasmus; tvorba vlastních pořadů zaměřených na a) českou kulturu, b) mediální osvětu.

Členství v profesních organizacích

ECREA, COST

Doktorské studium

 • Školitel : Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2011
 • Datum státní doktorské zkoušky : 21. 5. 2015
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Mediální vzdělávání dospělých
 • PhD thesis topic : Media Education of Adult Population
 • Anotace disertační práce :

  The theme of the dissertation is media education of adult population, which will be researched in Czech conditions. The author considers the topic as important although the researchers and academics focus more on media education of young people and children. One of the possible approaches to the chosen topic is to follow the discussions about media education of adults as a part of lifelong learning process. 
  The research part has two main goals: firstly, to give an overview of the present state of media education for adults in the Czech Republic; and secondly, to analyze how its content and form is created. Regarding the first goal, the author will use the desk research method and attempt to provide a basic scheme of possibilities open for all potentially involved adults. Both the process of creating content and form of media education can be influenced by multiple factors, but the author will focus on three basic subjects in the domain: (a) participants of media literacy education courses, (b) organizers of the courses and (c) legislation. As for a research technique, analysis of documents and in-depth interviews will be used. Different perspectives and approaches of chosen subjects will be compared within the Czech legislation – with regard to research goals set at the beginning.

 • PhD thesis abstract :

  Tématem disertace je mediální vzdělávání dospělých, které bude zkoumáno v českém prostředí. Autorka považuje toto téma za důležité, přestože výzkumníci a akademici se spíše zajímají o mediální vzdělávání dětí a mládeže než dospělých. Jednou z možností, jak lze téma uchopit, je chápat ho jako součást celoživotního vzdělávacího procesu. Cílem výzkumu, který je součástí disertace, je 1) zmapovat současný stav mediálního vzdělávání dospělých v České republice, 2) analyzovat proces tvorby jeho obsahu a formy. Co se týče prvního cíle, autorka se pokusí načrtnout základní schéma možností, které jsou přístupné všem dospělým, a to pomocí metody “výzkumu od stolu”.  Proces tvorby obsahu a formy mediálního vzdělávání dospělých může být ovlivněn mnoha faktory, autorka se proto zaměří pouze na tři subjekty v této oblasti: a) účastníky kurzů mediálního vzdělávání, b) organizátory těchto kurzů, c) legislativu. Jako výzkumná technika byla zvolena analýza dokumentů  a hloubkové rozhovory. V rámci analýzy budou porovnány různé přístupy a perspektivy vybraných subjektů , a to s ohledem na stanovené cíle.

 • Publikace :

  Stastna, L. (forthcoming). Family Relationships and Media. In Hobbs, R. & Mihailids, P., eds. The International Encyclopedia of Media Literacy. Will be published by Wiley.

  Zezulkova, M., & Stastna, L., (forthcoming). Parental Ethnotheories in Children’s Digital and Media Lives: Case of Romanipen. In Nordicom Yearbook 2018. Jorge, J., Mascheroni, G., & Ponte, C., Digital Parenting: The challenges for families in the digital age. NORDICOM Children, Youth & Media Yearbook

  Šťastná, L. (2017). Challenges in Parental Mediation Research and Opportunities for Advancing of the Field. In: Lee, A. Y. L., Zhang, K. & Chan, K. Multidisciplinary Approach to Media Literacy Research and Practice. Peking: Communication University of China Press.

  Šťastná, L. (2014). Potřebují rodiče k výchově svých dětí "mediální minimum"? Andragogika. 18 (1), 17-24. ISSN 1211-6378.

  Šťastná, L., Wolák, R., & Cigánková, K. (2014). Mediální výchova v rodině: postoje a přístupy českých rodičů. E-pedagogium. 14 (1), 89–100. ISSN 1213-7758.

  Šťastná, L. (2014). The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. In Carpentier Reifová, I., & Pavlíčková, T. (Eds.). Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. P.  47–52. ISBN 978-1-4438-6396-4.

  Jirák, J., & Šťastná, L. (2012). K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie, 58 (4), 67–72. ISSN 0036-5351.

  Kaválková, L. (2011). Mediální výchova pro dospělé? Andragogika. (2), 10–11. ISSN 1211-6378.

   

  Další publikační aktivity:

  Jirák, J., Šťastná, L., & Zezulková, M. (2016). Studie mediální gramotnosti populace ČR. Mediální gramotnost osob mladších 15 let. Praha: CEMES, RRTV. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf 

  Jirák, J., Nečas, V., Šťastná, L. a M. Zezulková. (2016). Studie mediální gramotnosti ČR: Mediální gramotnost osob starších 15 let. Praha: CEMES, © RRTV. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/MG2015_zaverecna%20zprava_prvni_faze.pdf

  Šťastná, L. (2014). Staronový prostor pro utváření mediální kritiky. Mediální studia. 2014 (1), s. 98–100. ISSN 1801-9978.

  Šťastná, L. (Ed.). (2014). Mediální gramotnost a ICT. Praha: Centrum mediálního vzdělávání. 101 s. (metodická publikace pro učitele středních škol) Dostupné také z: https://issuu.com/centrum_medialniho_vzdelavani/docs/metodick___opora__mg_a_ict_na_s___v.

  Šťastná, L. (Ed.). (2013). Mediální komunikace komplexně a efektivně. Praha: Centrum mediálního vzdělávání. 312 s. (populárně naučná publikace pro účastníky mediálně vzdělávacích seminářů organizovaných CMV)

  Šťastná, L. (Ed.). (2012). Mediální výchova na MOA Rakovník. Metodická podpora. Praha: Centrum mediálního vzdělávání. (čtyřdílná metodická publikace pro učitele MOA Rakovník, každý díl poskytuje metodické materiály pro jiný předmět: český jazyk, ekonomický seminář, ICT a společenská kultura)

 • Konference :

  ECREA: 6th European Communication Conference Mediated (Dis)Continuites: Contesting Pasts, Presents and Futures (9.–12. 11. 2016, Praha), příspěvek s názvem „Mapping Media Literacy or Exploring Children’s Media Experience? Case of the Czech Republic“ (prezentovaný s dr. Markétou Zezulkovou)

  Media Education Summit (4. –5. 11. 2016, Řím, Itálie), příspěvek s názvem „Media Literacy in the Czech Republic and Beyond“ (prezentovaný spolu s dr. Markétou Zezulkovou)

  The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary approach of Media Literacy Research and Practise (5.-6. 11. 2015, Hong Kong) – příspěvek s názvem „The Questionable Issues in Studying the Parental Mediation“

  Media Education Summit (20.–21. 11. 2014), příspěvek s názvem „The parents´ view on parental mediation in the Czech republic“ 

  Megatrendy a médiá: Komunikačné polia v mediálnom priestore (15.–16. 4. 2014), příspěvek s názvem "Mediální výchova v rodině: Mají se čeští rodiče o co opřít?" (prezentovaný spolu s Mgr. Radimem Wolákem) 

  Nordmedia 2013: Defending Democracy (8.–10. 8. 2013); příspěvek s názvem „The Czech Republic´s Challenge: Media Educated Adults“ 

  Central & East European Communication & Media Conference: Media, power and empowerment (27.–28. 4. 2012), příspěvek s názvem „Media Education of Czech Adult Population“ 

 • Granty :

  Hlavní řešitelka dvouletého projektu s názvem „Rodiče, děti a média“ podpořeného Grantovou agenturou UK (č. 1152313).

  Podíl na realizaci zakázky pro RRTV: Výzkum mediální gramotnosti populace ČR (realizace 2015-2016)

 • Výuka :

  LS 2015/2016: Mediální výchova v rodině (JJM231)

  ZS 2016/2017: Mediální výchova v rodině (JJM231)

  ZS 2017/2018: Mediální výchova v rodině (JJM231)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Mediální výchova v rodině pohledem rodičů a dětí 

  Kdo koho vychovává? Mediální výchova v rodině jako vícesměrný proces

  Možnosti zvyšování mediální gramotnosti rodičů

 • Ostatní :

  Listopad 2015: Studijní pobyt v Centre for Media and Communication Research na Hong Kong Baptist University.

  10.-12. 6. 2014: Účast na doktorském semináři "Media, Children, and Family Culture" organizovaném Aarhus University v Dánsku 

  Zapojení do realizace mezinárodního projektu COST Action IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies s názvem „Media Education Policy“, který vede Divina Frau-Meigs a kterého se účastní další uznávaní odborníci z oblasti mediálního vzdělávání a mediální gramotnosti.

 • Ke stažení :Lucie ŠťastnáLucie Šťastná


Oblast odborného zájmu : Mediální vzdělávání, mediální výchova, mediální gramotnost, mediální výchova v rodině
Research interest : Media education, media literacy, parental mediation

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Od 2011:  doktorské studium oboru Mediální studia na Katedře mediálních studií na IKSŽ FSV UK v Praze
2008–2011:  obor Mediální studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, získaný titul: Mgr.
2005–2008:  obor Žurnalistika na Univerzitě Palackého v Olomouci, získaný titul: Bc.

Zaměstnání

Od 07/2017: spolupráce s Českou školní inspekcí na šetření věnovaném mediální výchově na základních a středních školách

2017: spolupráce s Institutem mezinárodních studií FSV UK na odborném garantování Národního konventu o EU k tématu Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání (http://bit.ly/2xhvB5O)

2016: spolupráce na projektu mapujícím rozvoj mediální gramotnosti v EU od r. 2010, vypracování reportu za ČR pro Evropskou audiovizuální observatoř (http://bit.ly/2oc9zgC)

2016: podíl na výzkumu stavu mediální gramotnosti v ČR pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (spolu s J. Jirákem, M. Zezulkovou a V. Nečasem)

Od 12/2012: koordinátorka odborných projektů na IKSŽ FSV UK (zajišťuje pravidelné Rozpravy o českých médiích, více o nich na http://rozpravy.fsv.cuni.cz/, v r. 2017 organizovala například sérii odborných seminářů v Senátu pod názvem "Budoucnost mediální výchovy v ČR")

2011-2014: autorka a editorka metodických a jiných publikací v oblasti mediální výchovy a mediálního vzdělávání dospělých, spolupráce na projektech Centra mediálního vzdělávání.

Od roku 2011: OSVČ v oblasti korektur českých textů.

01–04/2011: lektorka mediální výchovy na Lycée Jeanne d’Arc – Saint Ivy (Pontivy, Francie).

08–11/2010: redaktorka v asociativním rádiu Plum Fm (Sérent, Francie), pracovní stáž Erasmus; tvorba vlastních pořadů zaměřených na a) českou kulturu, b) mediální osvětu.

Členství v profesních organizacích

ECREA, COST

Doktorské studium