Veronika Trestrová
Veronika Trestrová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Veronika Skalecká (roz. Trestrová)


Oblast odborného zájmu : Vztah médií a politických autorit v komunistickém režimu, kulturní politika, řízení a kontrola regionálních médií Komunistickou stranou Československa, literární věda, období normalizace v Československu, orální historie
Research interest : Relationship between Media and Political Authorities in the Communism System, Cultural Policy, Directing and Control of Regional Media by Czechoslovak Communist Party, Literature, the Time of the Normalization in Czechoslovakia, Oral History

Kontakt

 • E-mail : veronika.skalecka@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2013: Fakulta sociálních věd UK, rigorózní zkouška (PhDr.), obor Mediální studia
2012−dosud: Fakulta sociálních věd UK, obor Mediální studia (doktorské studium)
2009−2012: Fakulta sociálních věd UK, obor Žurnalistika (navazující magisterské studium)
2006−2009: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, obor Historicko-literární studia (bakalářské studium)

Zaměstnání

září 2016 - dosud: Sportovní klub vozíčkářů Praha - PR

prosinec 2013 - prosinec 2015: Centrum doktorských studií IKSŽ FSV UK

duben 2014 - prosinec 2015: kontaktní osoba FSV pro studenty se speciálními potřebami

2011−2014: externí redaktorka Salonu, literární a kulturní přílohy Práva

červenec/srpen 2014 redaktorka Filmových listů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti 

leden−prosinec 2013: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (referentka bezpečnosti státu)

2010−2011: redaktorka cestovatelského internetového serveru

2007: redaktorka Evropských novin

spolupracuje také s literárně-kulturním časopisem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Tahy

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky : 10. 9. 2015
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu
 • PhD thesis topic : Directing and control of regional media in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th century based on the example of media reflection of culture events in Pardubice district
 • Anotace disertační práce :

  Ve své disertační práci se zabývám působením tiskových orgánů Komunistické strany Československa v pardubickém okrese, především v období normalizace. Nejprve je nutné se věnovat historickým souvislostem doby, především změnám v politice, médiích a kultuře po zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem KSČ v dubnu 1969. Pro pochopení změn v okrese je nutné znát jednotlivé kroky k normalizaci v celorepublikovém měřítku. V krajském východočeském deníku Pochodeň a v pardubických okresních novinách Zář byli na počátku normalizace, jako jinde v republice, propouštěni redaktoři, kteří v uplynulém období tzv. Pražského jara zastávali proreformní postoje. Tyto změny probíhaly v posledních měsících roku 1968 a v roce 1969, souběžně s personálními změnami ve vedoucích funkcích v OV KSČ a národních výborech. Výměny pracovníků probíhaly také v kulturních institucích a pokračovaly v roce 1970 během výměny členských legitimací. V regionálním tisku KSČ se pak zaměřuji především na kulturní rubriky, na to, o čem se v nich během normalizace (ne)psalo a jakým způsobem. To bylo jedním z nástrojů, jímž si režim nad oblastí kultury a nad její prezentací veřejnosti zajišťoval kontrolu. Před každou oblastí, které se věnuji, nechybí exkurz do předcházejícího období Pražského jara pro srovnání, jak velké změny se v těchto oblastech během normalizace odehrály.

 • PhD thesis abstract :

  My dissertation thesis will address the history of public relations of the Communist Party in Czechoslovakia in Pardubice district. It will focus mostly at the period of the normalization. Firstly, I will discuss the historical context of the time. I will stress changes in politics, media and culture after the election of Gustav Husak to become First Secretary of the Communist Party in April, 1969. It is necessary to get familiar with the process of normalization in nationwide scale. As elsewhere in the country, many journalists with reform-minded attitudes of the so-called Prague Spring were dismissed from Pardubice regional newspaper Pochodeň and Zář. These changes took place in the end of 1968 and in 1969. They were happening in parallel with the personnel changes in senior positions in the IP Communist Party and national committees. Other staff exchanges happened in cultural institutions and continued until1970 during the Communist Party membership cards exchange. Secondly, I will focus on cultural rubric in the newspaper, and I will analyze which information and how they were, or were not presented to public. Supervision and control over the media content was one of the main regime’s tools to take over the culture area and its presentation.

   

   

 • Publikace :

  TRESTROVÁ, Veronika. "Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. In Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2014, ISBN: 978-80-8105-578-2, s. 398-409.

  TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. In Historica Olomucensia, 2014, č. 48-2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN: 1803-9561, s. 219-237.

  TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro 1968 v pardubickém okrese: politika, studenti a média. In Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2014. ISBN 978-80-8105-588-1, s. 196-210. 

  TRESTROVÁ, Veronika. Emanuel Frynta: Eseje (recenze). In Tahy 2014, 13-14, Literárněkulturní časopis, Univerzita Pardubice. ISSN 1802-8195, s. 124-132.

  TRESTROVÁ, Veronika. Vztah ke KSČ, autocenzura, a zpětné hodnocení médií: rozhovory s českými regionálními novináři z období normalizace. In Mediální studia, 01/2015, ISSN 1801-9978, s. 6-28.

  TRESTROVÁ, Veronika. Osud časopisu pardubických studentů Spiritus. In Květy jara - plody podzimu. Sborník o médiích, hlavně však o těch, kdo je 17. 11. 1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17. 11. 1989. Syndikát novinářů ČR - Klub novinářů Pražského jara ´68, Praha 2015, s. 59-63.

   SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace. Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 293 s. ISBN  978-80-7465-231-8. (monografie)

   

 • Konference :

  * Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků, Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2013. Příspěvek s názvem Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku.

  *  Mezinárodní vědecká konference, Smolenický zámek, Slovensko, 15. a 16. dubna 2014. Příspěvek s názvem Pražské jaro 1968 v pardubickém okrese: politika, studenti a média.

  IV. konference České asociace orální historie "Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie". Ostrava, 19.-20. března 2015. Příspěvek s názvem Sebereflexe českých regionálních novinářů z období normalizace.

   

 • Granty :

  2012: Interní grant pro doktorandy IKSŽ
  2013: Interní grant pro doktorandy IKSŽ
  2014: Interní grant pro doktorandy IKSŽ

  GAUK č. 406214 (2014-2016) - hlavní řešitelka
  GAUK č. 1004214 - spoluřešitelka

   

 • Výuka :

  ZS 2016/2017 Vybrané propagandistické kampaně komunistického režimu v Československu - FSV UK

  ZS 2013/2014 a ZS 2014/2015 Média a společnost F (s podtitulem Regionální novináři v 70. a 80. letech 20. století) - FSV UK

  ZS 2015/2016 a ZS 2016/2017 Dějiny a současnost masových médií - Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Ostravě

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Srpnové události roku 1968 prizmatem regionálních médií (výběr regionu dle studenta)

  Listopadové události roku 1989 prizmatem regionálních médií (výběr regionu dle studenta)

  Historie (konkrétního) regionálního média

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Veronika TrestrováVeronika Skalecká (roz. Trestrová)


Oblast odborného zájmu : Vztah médií a politických autorit v komunistickém režimu, kulturní politika, řízení a kontrola regionálních médií Komunistickou stranou Československa, literární věda, období normalizace v Československu, orální historie
Research interest : Relationship between Media and Political Authorities in the Communism System, Cultural Policy, Directing and Control of Regional Media by Czechoslovak Communist Party, Literature, the Time of the Normalization in Czechoslovakia, Oral History

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013: Fakulta sociálních věd UK, rigorózní zkouška (PhDr.), obor Mediální studia
2012−dosud: Fakulta sociálních věd UK, obor Mediální studia (doktorské studium)
2009−2012: Fakulta sociálních věd UK, obor Žurnalistika (navazující magisterské studium)
2006−2009: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, obor Historicko-literární studia (bakalářské studium)

Zaměstnání

září 2016 - dosud: Sportovní klub vozíčkářů Praha - PR

prosinec 2013 - prosinec 2015: Centrum doktorských studií IKSŽ FSV UK

duben 2014 - prosinec 2015: kontaktní osoba FSV pro studenty se speciálními potřebami

2011−2014: externí redaktorka Salonu, literární a kulturní přílohy Práva

červenec/srpen 2014 redaktorka Filmových listů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti 

leden−prosinec 2013: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (referentka bezpečnosti státu)

2010−2011: redaktorka cestovatelského internetového serveru

2007: redaktorka Evropských novin

spolupracuje také s literárně-kulturním časopisem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Tahy

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium