Výzkumné projekty
Výzkumné projekty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Aktuální projekty2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - projekt Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií.


PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.


EN
2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - Výchova k mediální gramotnosti - "Evropská žurnalistická observatoř"


doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.

EN


Ukončené projekty

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

GAČR P410/12/2290 2012 – 2014

Česká média v letech 1945 – 1948

Projekt je zaměřen na studium vývoje českých médií od května 1945 do října 1948 na základě důkladného archivního výzkumu a rešerše dobového tisku. Projekt se věnuje analýze řízení médií, činnosti novinářských organizací, poválečné činnosti novinářského stavu, legislativě, proměnám struktury tištěných médií, vývoji rozhlasového vysílání, vývoji televizního výzkumu a dobovým mediálním obsahům. Projekt se soustřeďuje na česká média, ale ukazuje také rozdíly, které byly mezi situací v médiích v českých zemích a na Slovensku. Zkoumá, jakým způsobem proměny politické situace v Československu mely vliv na podobu českých médií. Již v letech 1945 – 48 se v Československu konstituoval v hlavních rysech základní model způsobu řízení a regulace médií, který poté přešel do období totalitního režimu.


PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

COST CZ LD1175 2011 – 2013

Post-socialistická mediální publika: politické aspekty populárního užití mediální kultury

Projekt se zaměřuje na studium toho, jak televizní diváci a čtenáři tisku užívají primárně nepolitické obsahy médií (například oddychové žánry v televizi a v tisku) k tvorbě politických významů. Mediální studia se ve střední a východní Evropě ustavila jako výzkum změny mediálního systému a jeho makrostrukturních rysů. Důraz byl kladen na popis privatizace, tvorby legislativních norem či jinak založených regulativních nástrojů, managementu médií v kompetitivním prostředí či naopak tvorby profilu médií veřejné služby, sledování výkonu médií jakožto ekonomického aktéra při získávání pozornosti příjemců, atd. Primární motivací tohoto projektu je přispět k úpravě úhlu pohledu a přenesení výzkumného zájmu na to, jak aktéři v rámci struktury jednají, jakými způsoby dávají jejím limitům smysl, jak a zda je posouvají či konfrontují. Výstupem projektu je uspořádání workshopu Post-Socialist Media Audiences (květen 2012, FSV UK, Praha) a vydání monotématického zvláštního čísla časopisu mediální studia.


Doc. Barbara Köpplová

GAČR 409/06/03032006-2008

Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) – příklad způsobu řízení médií a jejich obsahu v totalitních systémech


Prof. Jan Jirák

GAČR 403/02/0136 2002-2004

Český novinář – portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce

(spolupracovník PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., FSS MUNI)

Cílem projektu bylo získat údaje o sociálním postavení, vzdělání, profesních standardech a osobním zázemí českých novinářů pracujících v tištěných i netištěných médiích, s důrazem na novináře, kteří vykonávají zpravodajskou činnost. Projekt postihl základní rysy novinářské profese na počátku nového století v českém prostředí, hlavní charakteristické rysy současného novinářství a v hrubých rysech i představy a očekávání veřejnosti i samotných novinářů vztahující se k výkonu novinářské profese.


MKČR 2008

Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé

(spolupracovník Tereza Dvořáková, FF UK)

Projekt Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin se realizoval od dubna 2008 na základě objednávky odboru médií a audiovize MK ČR. Cílem úkolem bylo navrhnout „jednotný klasifikační systém pro označování audiovizuálních produktů v rámci regulace vlastní činnosti jednotlivých subjektů bez ohledu na formu jejich šíření, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU“. Projekt proto analyzoval klasifikační systémy ve vybraných evropských zemích a legislativní a regulační rámec jejich fungování, jakož i právní a regulační prostředí v ČR (s důrazem na rozhodování RRTV jako klíčového regulátora), a navrhl řešení klasifikace AV produktů v ČR na bázi nizozemského klasifikačního systému.


PhDr. Martin Sekera, Ph.D.

GAAV A8104301, 2004-2005

Dějiny novinářství v českých zemích do 80. let 18. století


MŠMT LP03061, 2003

Informační CD ROM Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí

Výzkumné projekty

Aktuální projekty2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - projekt Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií.


PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.


EN
2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - Výchova k mediální gramotnosti - "Evropská žurnalistická observatoř"


doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.

EN


Ukončené projekty

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

GAČR P410/12/2290 2012 – 2014

Česká média v letech 1945 – 1948

Projekt je zaměřen na studium vývoje českých médií od května 1945 do října 1948 na základě důkladného archivního výzkumu a rešerše dobového tisku. Projekt se věnuje analýze řízení médií, činnosti novinářských organizací, poválečné činnosti novinářského stavu, legislativě, proměnám struktury tištěných médií, vývoji rozhlasového vysílání, vývoji televizního výzkumu a dobovým mediálním obsahům. Projekt se soustřeďuje na česká média, ale ukazuje také rozdíly, které byly mezi situací v médiích v českých zemích a na Slovensku. Zkoumá, jakým způsobem proměny politické situace v Československu mely vliv na podobu českých médií. Již v letech 1945 – 48 se v Československu konstituoval v hlavních rysech základní model způsobu řízení a regulace médií, který poté přešel do období totalitního režimu.


PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

COST CZ LD1175 2011 – 2013

Post-socialistická mediální publika: politické aspekty populárního užití mediální kultury

Projekt se zaměřuje na studium toho, jak televizní diváci a čtenáři tisku užívají primárně nepolitické obsahy médií (například oddychové žánry v televizi a v tisku) k tvorbě politických významů. Mediální studia se ve střední a východní Evropě ustavila jako výzkum změny mediálního systému a jeho makrostrukturních rysů. Důraz byl kladen na popis privatizace, tvorby legislativních norem či jinak založených regulativních nástrojů, managementu médií v kompetitivním prostředí či naopak tvorby profilu médií veřejné služby, sledování výkonu médií jakožto ekonomického aktéra při získávání pozornosti příjemců, atd. Primární motivací tohoto projektu je přispět k úpravě úhlu pohledu a přenesení výzkumného zájmu na to, jak aktéři v rámci struktury jednají, jakými způsoby dávají jejím limitům smysl, jak a zda je posouvají či konfrontují. Výstupem projektu je uspořádání workshopu Post-Socialist Media Audiences (květen 2012, FSV UK, Praha) a vydání monotématického zvláštního čísla časopisu mediální studia.


Doc. Barbara Köpplová

GAČR 409/06/03032006-2008

Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) – příklad způsobu řízení médií a jejich obsahu v totalitních systémech


Prof. Jan Jirák

GAČR 403/02/0136 2002-2004

Český novinář – portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce

(spolupracovník PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., FSS MUNI)

Cílem projektu bylo získat údaje o sociálním postavení, vzdělání, profesních standardech a osobním zázemí českých novinářů pracujících v tištěných i netištěných médiích, s důrazem na novináře, kteří vykonávají zpravodajskou činnost. Projekt postihl základní rysy novinářské profese na počátku nového století v českém prostředí, hlavní charakteristické rysy současného novinářství a v hrubých rysech i představy a očekávání veřejnosti i samotných novinářů vztahující se k výkonu novinářské profese.


MKČR 2008

Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé

(spolupracovník Tereza Dvořáková, FF UK)

Projekt Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin se realizoval od dubna 2008 na základě objednávky odboru médií a audiovize MK ČR. Cílem úkolem bylo navrhnout „jednotný klasifikační systém pro označování audiovizuálních produktů v rámci regulace vlastní činnosti jednotlivých subjektů bez ohledu na formu jejich šíření, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU“. Projekt proto analyzoval klasifikační systémy ve vybraných evropských zemích a legislativní a regulační rámec jejich fungování, jakož i právní a regulační prostředí v ČR (s důrazem na rozhodování RRTV jako klíčového regulátora), a navrhl řešení klasifikace AV produktů v ČR na bázi nizozemského klasifikačního systému.


PhDr. Martin Sekera, Ph.D.

GAAV A8104301, 2004-2005

Dějiny novinářství v českých zemích do 80. let 18. století


MŠMT LP03061, 2003

Informační CD ROM Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí