Jan Zápotocký
Jan Zápotocký
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Zápotocký


Oblast odborného zájmu : nová média, politická komunikace, propaganda, marketing v sociálních médiích
Research interest : new media, political communication, propaganda, social media marketing

Kontakt

 • E-mail : jen.zapotocky@gmail.com
 • Telefon : 724583449


Životopis

Vzdělání

od 2014 FSV UK – doktorské studium, obor Mediální studia

 

2015, 22.-26. 6.: University of Zurich: Swiss Summer School Democracy Studies

 

2009 - 2013 FSV UK – magisterské studium, obor Mediální studia, diplomová práce: Seriál Třicet případů majora Zemana po roce 1989: jeho revitalizace, refelexe a deideologizace 

 

2007 - 2009 FSV UK – bakalářské studium, obor Žurnalistika, bakalářská práce: Lidové noviny jako nástroj politické komunikace Národní strany práce v letech 1925-1930

 

2011 Johannes Gutenberg Universität Mainz – program Erasmus, obor Media Management

 

2009 - 2012 FMV VŠE – inženýrské studium, obor Podnikání a právo, vedlejší specializace Politologie, diplomová práce: Vliv digitalizace na české mediální právo a právní prostředí 

 

 

Zaměstnání

2013 - 2014 Konzultant ve společnosti Socialbakers

od 2011 Specialista sociálních médií

 

Členství v profesních organizacích

Ecrea

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2014
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích a jejich vliv na adopci nových médií
 • PhD thesis topic : Ritual aspects of new media communication of political actors and their influence on the adoption of new media
 • Anotace disertační práce :

  Práce zkoumá charakter komunikační strategie vybraných politických aktérů v nových médiích optikou rituálního modelu komunikace. Dosavadní výzkumy se věnují především otázce využití nových médií jako prostředku politické mobilizace, zvláště v rámci volební kampaně, a nepokrývají tak dostatečně i jiné aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích. Dizertační práce si všímá dlouhodobého trendu nahrazování hlubších politických témat a prostoru pro politickou diskuzi v nových médiích pouhými performativními akty, jež činí z politické komunikace emocionálně příznačný rituál mezi politickým aktérem a jeho příznivci či odpůrci. Tuto proměnu přitom práce zkoumá nejen ze strany vysilatelů, tedy politických aktérů, ale i příjemců sdělení, a to i s ohledem na aktuální trendy politické participace (například tzv. clicktivism či slacktivism). Nedílnou součástí výzkumu je odpověď na otázku, do jaké míry tento obsahový posun v politické komunikaci ovlivňuje adopci nových médií politickými aktéry, a tedy do jaké míry se jejich dramatická performace v nových médiích, konkretizovaná například rychlostí přijetí moderních trendů typu selfies, meme či šíření virálních videí, stává přirozenou extenzí jejich osobnosti.

   

 • PhD thesis abstract :

  The thesis explores the nature of the communication strategies of selected political actors in new media through the lens of ritual model of communication. Previous research is primarily focused on the use of new media as a political mobilization instrument, especially in the context of election campaigns, and thus do not cover enough other aspects of communication of political actors. The research notes the long-term trend of replacing more demanding political topics and platforms for discussion in new media by merely performative acts, which transforms the political communication into the emotional ritual between political actors and their supporters or detractors. The project examines this transformation not only through the view of the transmitters, i.e. political actors, but also taking the recipients into account with regard to actual trends in the political participation (e. g. clicktivism or slacktivism). An integral part of the research is to answer the question how much this content transformation of political communication influences the adoption of new media by political actors, and thus how much their dramatic performace in new media, e. g. the speed of adoption of modern trends such as selfies , meme or viral videos sharing, becomes a natural extension of their personality.

   

 • Publikace :

   

   

 • Konference :

  Zápotocký, Jan, "Tak nám krásně nasněžínkovalo - Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích" Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 15.–19. 12. 2014, Hradec Králové

  Zápotocký, Jan. "Rituálnost virtuálnosti: náboženské aspekty nenáboženských komunit", Komunikace náboženství: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě, FSV UK, 28. ledna 2016, Praha

  Zápotocký, Jan, "Great selfie! Have a nice day! Community building in the Czech political discourse", Mediaflows 2016, Universidad de Valencia, 15.-19. listopadu 2016, Valencie, Španělsko 

  Zápotocký, Jan; Macková, Alena; Štětka, Václav, Being Yourself“ vs Being Professional: The Use of Social Media Among Czech Politicians. In ECREA - 6th European Communication Conference (ECC): Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 2016

   

 • Granty :

  GA UK č. 72315: Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích a jejich vliv na adopci nových médií

   

 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  vybrané aspekty nových médií, každodennost a ritualizace používání sociálních sítí, politická komunikace vybraných aktérů na sociálních sítích, problematika selfie, marketing v sociálních médiích

   

 • Ostatní :

  spolupracovník výzkumné skupiny PolCoRe

   

 • Ke stažení :Jan ZápotockýJan Zápotocký


Oblast odborného zájmu : nová média, politická komunikace, propaganda, marketing v sociálních médiích
Research interest : new media, political communication, propaganda, social media marketing

KontaktŽivotopis

Vzdělání

od 2014 FSV UK – doktorské studium, obor Mediální studia

 

2015, 22.-26. 6.: University of Zurich: Swiss Summer School Democracy Studies

 

2009 - 2013 FSV UK – magisterské studium, obor Mediální studia, diplomová práce: Seriál Třicet případů majora Zemana po roce 1989: jeho revitalizace, refelexe a deideologizace 

 

2007 - 2009 FSV UK – bakalářské studium, obor Žurnalistika, bakalářská práce: Lidové noviny jako nástroj politické komunikace Národní strany práce v letech 1925-1930

 

2011 Johannes Gutenberg Universität Mainz – program Erasmus, obor Media Management

 

2009 - 2012 FMV VŠE – inženýrské studium, obor Podnikání a právo, vedlejší specializace Politologie, diplomová práce: Vliv digitalizace na české mediální právo a právní prostředí 

 

 

Zaměstnání

2013 - 2014 Konzultant ve společnosti Socialbakers

od 2011 Specialista sociálních médií

 

Členství v profesních organizacích

Ecrea

Doktorské studium