Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)
Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mediální studia - bakalářský studijní obor v kombinované formě studiaCharakteristika oboru


Studijní obor je určen zájemcům o studium masových médií ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty a v jejich rámci plní předepsané povinnosti. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří jsou již zaměstnáni. Výuka probíhá vždy jeden pátek v měsíci podle stanoveného studijního plánu a termíny výuky jsou pevně stanoveny na počátku semestru. Mezi jednotlivými termíny výuky studenti vypracovávají domácí úkoly a seminární práce. Je kladem velký důraz na samostudium. Studenti čtou odborné texty, které jim jsou k dispozici v čítankách ve formátu PDF. Většina zkoušek má formu písemného testu.


Studijní obor je koncipován jako tříleté bakalářské studium podle § 45 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, určené absolventům středních škol různého typu, jejichž studium bylo ukončeno maturitou nebo jejím uznávaným ekvivalentem. Obor vychází vstříc potřebě zlepšit úroveň mediální gramotnosti s důrazem na státní sféru, neziskové a rozpočtové organizace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení těchto organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Profil a uplatnění absolventa/kyStudenti kombinovaného oboru Mediální studia získají vědomostní vybavení vedoucí k pochopení principů fungování médií a jejich mediální komunikace v širším společenském kontextu. Absolvent by měl být poučen o fungování mediálních systémů, dokázat analyzovat a interpretovat mediální obsahy, rozumět problematice mediálních publik a odborně zvažovat předpokládané mediální účinky. Obor studentům zprostředkuje také znalosti a dovednosti využitelné při vykonávání jejich profese, jako je příprava tiskových podkladů pro média či příprava tiskové konference.


Studenti budou připravováni tak, aby v případě splnění všech studijních povinností a prokázání dostatečné motivace, byli schopni pokračovat ve svém studiu na některém z oborů navazujícího studia na UK FSV.
Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium na KMS a KŽ:
  • Burton, G. – Jirák, J. (2001) Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal (obor Mediální studia)  • Jirák, J. – Köpplová, B. (2003) Média a společnost. Praha: Portál  • Ruß-Mohl, S. (2005) Žurnalistika. Praha: Grada (obor Žurnalistika)  • Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (2002) Praha: SÚA  • Kvaček, R.(2002) České dějiny II. Praha: SPL - Práce  • Časopisy a periodika zaměřená na problematiku médií (např. Marketing a Média, Strategie…)

  • Internetové portály mediálních organizací a institucí (ČT, ČRo, RRTV, Syndikát novinářů ČR, Rada pro reklamu, apod.

Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)

Mediální studia - bakalářský studijní obor v kombinované formě studiaCharakteristika oboru


Studijní obor je určen zájemcům o studium masových médií ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty a v jejich rámci plní předepsané povinnosti. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří jsou již zaměstnáni. Výuka probíhá vždy jeden pátek v měsíci podle stanoveného studijního plánu a termíny výuky jsou pevně stanoveny na počátku semestru. Mezi jednotlivými termíny výuky studenti vypracovávají domácí úkoly a seminární práce. Je kladem velký důraz na samostudium. Studenti čtou odborné texty, které jim jsou k dispozici v čítankách ve formátu PDF. Většina zkoušek má formu písemného testu.


Studijní obor je koncipován jako tříleté bakalářské studium podle § 45 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, určené absolventům středních škol různého typu, jejichž studium bylo ukončeno maturitou nebo jejím uznávaným ekvivalentem. Obor vychází vstříc potřebě zlepšit úroveň mediální gramotnosti s důrazem na státní sféru, neziskové a rozpočtové organizace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení těchto organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Profil a uplatnění absolventa/kyStudenti kombinovaného oboru Mediální studia získají vědomostní vybavení vedoucí k pochopení principů fungování médií a jejich mediální komunikace v širším společenském kontextu. Absolvent by měl být poučen o fungování mediálních systémů, dokázat analyzovat a interpretovat mediální obsahy, rozumět problematice mediálních publik a odborně zvažovat předpokládané mediální účinky. Obor studentům zprostředkuje také znalosti a dovednosti využitelné při vykonávání jejich profese, jako je příprava tiskových podkladů pro média či příprava tiskové konference.


Studenti budou připravováni tak, aby v případě splnění všech studijních povinností a prokázání dostatečné motivace, byli schopni pokračovat ve svém studiu na některém z oborů navazujícího studia na UK FSV.
Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium na KMS a KŽ: