PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Klabíková Rábová


Oblast odborného zájmu : lingvistika, pragmatika, jazyk médií a v médiích a reklamě, argumentace v jazyce

Kontakt

 • E-mail: rabova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112268
 • Místnost: H106
 • Konzultace: pondělí 10.00-11.00 nebo dle dohody


Životopis

Vzdělání

2013         Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

               doktorský studijní program Mediální studia

2010         EHESS, Paris

2010         DALF C2, Francouzský institut Praha

2009         Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

                státní rigorózní zkouška z českého jazyka

2002–2008  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                                                                                 český jazyk – francouzský jazyk

2005          Státní zkouška z francouzského jazyka, 

                Jazyková škola s právem státní jazykové

                zkoušky hlavního města Prahy

1998–2002  Gymnázium Jana Palacha Mělník

Zaměstnání

1/2010  –  dosud        Centrum pro zjišťování

                               výsledků ve vzdělávání

                               tvorba úloh, odborné konzultace                                                 

9/2010  –  dosud        Fakulta sociálních věd Univerzity

                              Karlovy

                              odborný asistent; KMKPR, KMS

 

2/2009–2012            Londa, spol. s r. o.

                             obchodní a mediální konzultant

 

6/2006 – 5/2008       Renault Česká republika, a. s.

                             marketingové oddělení                             

6/2002 – dosud         Překlady, tlumočení a výuka francouzštiny a češtiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v profesních organizacích

Jazykovědné sdružení České republiky

Kruh moderních filologů

Česká marketingová společnost

 • Publikace :

  La subjectivité digitale du public et du privé : quelques stratégies de textes électroniques. Actes du Colloque de la conférence Médias Numériques et Communication Électronique. IUT Le Havre, Dépatrement InfoCom, S. Zlitni et F. Liénard (éds.), 2016. s. 917-927. 


  Když se řekne Coca-Cola aneb k tvořivosti v písemných pracích vysokoškolských studentů. In Didaktické studie 8, 1. Aktuální otázky bohemistické lingvistiky ve vztahu ke škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze – PedF, 2016, s. 29–49.

   

  Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, p. 48–57. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012331>.

   

  Snobizace jazyka. In MarketingSalesMedia. 21. 9. 2015, s. 11.

   

  O subjektivitě a objektivitě jazyka mediálních textů. In Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Ed. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015. 690 s, s. 382–388.

   

  Náboženské motivy v jazyce mediální a marketingové komunikace. In Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Koudelková, P. (ed.) Nakladatelství Karolinum. 2015, s. 9–15.

   

  Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé?  In Didaktické studie, r. 6, č. 2, 2014, s. 134–150.

   

  Reklamština aneb bankuj, kinuj a výletuj, jantare!In Markething.cz. [online]. 2014.  Dostupné z:<http://www.markething.cz/reklamstina-aneb-bankuj-kinuj-a-vyletuj-jantare>.

   

  Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. In Sborník z konference Lingvistika Praha 2014  [online]. Dostupné z  <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

   

  Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace.In Jazykovědné aktuality, roč. 1 a 2 , č. L - 2013, s. 4–17.

   

  Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě. In Sborník z konference Lingvistika Praha 2013 [online]. Dostupné z <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

   

  Teorie sémantických bloků jako přístup k popisu a výuce jazykového významu. In Didaktické studie. Sémantika v teorii a praxi jazykového vyučování. Praha: PedF UK, 2011, roč. 3, č. 1.

   

  K mnohoznačnosti mediálního diskurzu. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3–4, s. 17–22.

   

  Historiografie francouzských médií se zaměřením na 20. století. In Komunikace, média, společnost. Praha: FSV UK, 2011, roč. 11/2011, č. 1, s. 50–58.

   

  České vzdělávání a zdravý rozum. (spolu s O. Hníkem) In Právo, 15. 4. 2011, roč. 21, č. 89, s. 13.

   

  Recenze publikace: Ligoš, M.: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I. a II. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. In Moderní vyučování, 12/2010.

   

  Několik poznámek k výzkumu jazyka (a) masových médií.In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě: příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference: Brandýs nad Labem, 18.-20. června 2010. Ed. Janovec, L. Tribun EU, 2010, s. 182–191.

   

  Lingvistika, média, postmoderna. In Slavica iuvenum XI. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2010, s. 185–190.

   

  Nová média a sémiotika aneb k současné vědecké reflexi internetu. In Jazykovědné aktuality 2010, roč. 47, č. 1–2, s. 37–46.

   

   K rozboru psaného mediálního diskurzu.In Zborník Rara Avis. Eds. Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2010, s. 91–97.

   

 • Konference :

  2016 Médias Numériques et Communication Électronique, Le Havre

  2015, 2014, 2013 Lingvistika Praha, Praha

  2015 Kolokvium mladých jazykovědců, Praha

  2014 International Conference on Strategic Innovative Marketing, Madrid

  2014 Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století, Praha

  2008, 2010 Slavica iuvenum, Ostrava

  2010 Na kus řeči, Trnava

   2010 Problematika českého jazyka, literatury a kultury

  očima mladých doma i ve světě, Brandýs n. Labem

 • Granty :

   

 • Výuka :

  Úvod do studia českého jazyka I. a II.

  Vybrané otázky českého jazyka

  Rozbor mediálních textů

  Argumentace a přesvědčování v médiích

  Komunikace s médii

   

   

  Současná čeština v praxi a médiích (U3V)

 • Ostatní :

  2012–2013    Místopředsedkyně Akademického senátu

                     FSV UK

   http://cuni.academia.edu/TerezaKlabíkováRábová

 • Ke stažení :PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.Tereza Klabíková Rábová


Oblast odborného zájmu : lingvistika, pragmatika, jazyk médií a v médiích a reklamě, argumentace v jazyce

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013         Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

               doktorský studijní program Mediální studia

2010         EHESS, Paris

2010         DALF C2, Francouzský institut Praha

2009         Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

                státní rigorózní zkouška z českého jazyka

2002–2008  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                                                                                 český jazyk – francouzský jazyk

2005          Státní zkouška z francouzského jazyka, 

                Jazyková škola s právem státní jazykové

                zkoušky hlavního města Prahy

1998–2002  Gymnázium Jana Palacha Mělník

Zaměstnání

1/2010  –  dosud        Centrum pro zjišťování

                               výsledků ve vzdělávání

                               tvorba úloh, odborné konzultace                                                 

9/2010  –  dosud        Fakulta sociálních věd Univerzity

                              Karlovy

                              odborný asistent; KMKPR, KMS

 

2/2009–2012            Londa, spol. s r. o.

                             obchodní a mediální konzultant

 

6/2006 – 5/2008       Renault Česká republika, a. s.

                             marketingové oddělení                             

6/2002 – dosud         Překlady, tlumočení a výuka francouzštiny a češtiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v profesních organizacích

Jazykovědné sdružení České republiky

Kruh moderních filologů

Česká marketingová společnost