PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jakub Končelík


Oblast odborného zájmu : Dějiny médií

Kontakt

 • E-mail: jakub.koncelik@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112236
 • Místnost: 206
 • Konzultace: pondělí 13:00-14:00


Životopis

Vzdělání

1993–1997: Fakulta sociálních věd UK v Praze (UK FSV), bakalářská studia oboru žurnalistika, ukončeno Bc.
1994–2000: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářská i magisterská studia oboru geografie, neukončeno.
1997–2000: UK FSV, magisterská studia oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno Mgr.
2000: UK FSV, rigorózní zkoušky oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno PhDr.
2000–2008: UK FSV, doktorská studia oboru mediální studia; 2005 doktorská zkouška, 2008 obhajoba disertační práce [KONČELÍK, Jakub. Média a Pražské jaro; Kontrola a řízení tisku v souvislostech československé krize konce 60. let. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. 2008. 334 s. Školitelka disertační práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.], ukončeno Ph.D.

Zaměstnání

únor 2010 – dosud: děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
2001– dosud: odborný asistent na katedře mediálních studií UK FSV
květen 2001– dosud: vědecký pracovník Centra pro mediální studia (CEMES) UK FSV

Členství v profesních organizacích

2014–dosud: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů
2010–dosud: předseda Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
2005–dosud: člen redakčn&i

 • Publikace :

  2013: KONČELÍK, Jakub. Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice. In HORVÁTH, Miloš (ed.): 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. Bratislava, STIMUL 2013, s. 98–113. ISBN: 978-80-8127-090-1.
  2012: KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. In Právněhistorické studie. 2012, roč. 41, č. 1, s. 70-87. ISSN 0079-4929.
  2011: KONČELÍK, Jakub. Média za intervence: novináři a československý srpen 1968. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2011. 32 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-021. ISSN 1801-5999.
  REIFOVÁ, Irena - KONČELÍK, Jakub - SCHULZ, Winfried - SCHERER, Helmut - HAGEN, Lutz. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.
  TRAMPOTA, Tomáš - KONČELÍK, Jakub. The tablioidisation of the Czech daily press. In: Making Democracy in 20 Years : Media and Politics in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4.
  2010: KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál 2010, 344 s. ISBN: 978-80-7367-698-8.
  KONČELÍK, Jakub. Kvantitativní obsahová analýza protektorátních tiskových porad. In KÖPPLOVÁ, Barbara – GEBHART, Jan (eds.): Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2010, s. 69-98. ISBN 978-80-246-1632-2.
  KONČELÍK, Jakub - VÍŠEK, Jan Ámos - MLČOCH, Lubomír - PETRUSEK, Miloslav: Projevy při příležitosti 20. výročí Fakulty sociálních věd. In Aula. 2010, roč. 18, č. 4, s. 30-43. ISSN 1210-6658.
  KONČELÍK, Jakub - ORSÁG, Petr: Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře – konformita, samizdat nebo exil? In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 37-43. ISSN 0036-5351.
  2009: KONČELÍK, Jakub: Mediální politika a srpen 1968; Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba moskevskému protokolu. In MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin (eds.): Masmediálna komunikácia a realita II. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 203–219.
  2008: KONČELÍK, Jakub: Dva tisíce slov; Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání. Soudobé dějiny. 2008, ročník 15, číslo 3-4, s. 485–544. ISSN 1210-7050.
  KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 1968. In Rok 1968: novinári na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008, s. 109–130. ISBN 978-80-969782-9-8.
  CEBE, Jan – KONČELÍK, Jakub: Novinářský aktivismus; protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 39–48. ISSN 0036-5351.
  KONČELÍK, Jakub: Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 65–70. ISSN 0036-5351.
  KONČELÍK, Jakub: Reakce předsednictva ÚV KSČ na manifest Dva tisíce slov. In PUNČOCHÁŘ, Jan (ed.). Pražské jaro 1968 a dnešek. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2008, s. 18–26.
  KONČELÍK, Jakub: Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr (eds.): Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 295–311. ISBN 978-80-244-2023-3.
  2007: KONČELÍK, Jakub – CEBE, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Press regulation between 1939 and 1945: analysis of protectorate press meetings. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 442–462. ISSN 1801-9978.
  KONČELÍK, Jakub – CEBE, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Řízení tisku v letech 1939–1945: analýza protektorátních tiskových porad. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 3, s. 272–291. ISSN 1801-9978.
  KONČELÍK, Jakub: Média v poválečném Československu – nedopovězeno [recenze]. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 214–219. ISSN 1801-9978.
  2006: KONČELÍK, Jakub: Cenzura. In (kol.): Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562–565.
  KONČELÍK, Jakub: Mapa virtuálního světa očima českých deníků: srovnání 60. let 20. století a roku 2005. In KÖPPLOVÁ, Barbara – CEBE, Jan (eds.): Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 33–49. ISBN 80-86732-98-3.
  KONČELÍK, Jakub – TRAMPOTA, Tomáš: Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze. Praha: UK FSV, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED–008. ISSN 1801-5999.
  2005: KONČELÍK, Jakub [člen týmu]: Zlaté časy médií [výstava]. Národní muzeum v Praze: Národní muzeum, 2005.
  2004: KONČELÍK, Jakub: Cenzura. Dezinformace. Samizdat [hesla]. In REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 26–30, 45 a 220–221. ISBN 80-7178-926-7.
  KONČELÍK, Jakub – TRAMPOTA, Tomáš: Narativní struktury v hlavních zpravodajských relacích českých televizí. In KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – PRÁZOVÁ, Irena – VYKOUKAL, Jiří (eds.): Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Díl III., Média, Teritoriální studia. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 85–103. ISBN 80-86732-35-5.
  SCHULZ, Winfried – SCHERER, Helmut – HAGEN, Lutz – REIFOVÁ, Irena – KONČELÍK, Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2004, 147 s. ISBN 80-246-0827-8 .
  2002: KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939 až 1941. Praha: Karolinum, 2003, 503 s. ISBN 80-246-0591-0.
  KONČELÍK, Jakub: Proměny řízení a kontroly médií v roce 1968. In KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – PRÁZOVÁ, Irena (eds.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Díl II, Sociologie, prognostika a správa, Média. Praha: Matfyzpress, 2002, s. 313–329. ISBN 80-85863-00-2.
  BLODIGOVÁ, Alexandra – KÖPPLOVÁ, Barbara – SEKERA, Martin – KONČELÍK, Jakub – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka (et al.): Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, 99 s. ISBN 80-86712-07-9.
  nepublikováno: KONČELÍK, Jakub: Veränderungen der Mediensteuerung und –kontrolle im Jahr 1968. Připravováno ve spolupráci s Universität Leipzig.

 • Konference :

  2014: Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave: „Historie a současnost komunikačního vzdělávání na Univerzitě Karlově“. Mezinárodní konference „Megatrendy a médiá 2014: Komunikačné polia v mediálnom priestore“ konaná ve dnech 15.-16. 4. 2014.
  2013: Praha, Masarykova demokratická akademie: „Média roku 1968 očima dnešních studentů“. Panelová diskuse „Souboj slova a obrazu s mocnými“ konaná dne 14. 11. 2013.
  Praha, SBP CESES a Friedrich Ebert Stiftung: „Úvodní slovo“. Mezinárodní konference „IX. Pražská bezpečnostní konference; Evropská unie – Čína – Rusko: hledání společných zájmů“ konaná dne 15. 11. 2013.
  Praha, Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu (ASIS), České vysoké učení technické v Praze: „Bezpečnostní management - sonda do praktické realizace na příkladu výbuchu v Divadelní ulici“. Mezinárodní konference bezpečnostního managementu „From Thoughts to Acts“ dne 13. 6. 2013.
  2012: Slovenská republika, Bratislava, Filozofická fakulta UK v Bratislavě: „Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice“. Mezinárodní konference „60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku“ konaná dne 29. 11. 2012.
  2011: Praha, SBP CESES a Friedrich Ebert Stiftung: „Úvodní slovo“. Mezinárodní konference „VII. Pražská bezpečnostní konference; EU, NATO a Rusko 20 let poté. A co dále?“ konaná dne 11. 11. 2011
  Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave: „Slovensko v Rudém právu let 1967-1969 (kvantitativní analýza obsahu)“. Mezinárodní konference „Megatrendy a médiá“ konaná ve dnech 22.-23. 3. 2011.
  2010: Olomouc, Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci: „Média a novináři v turbulencích roku 1968“. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Kultura - média - komunikace“ dne 25. 11. 2010.
  Praha, Vysoká škola finanční a správní, CESES UK FSV: „Úvodní slovo.“ Odborná konference „Důchodová reforma – Jak dál?“ dne 15. 6. 2010.
  Praha, IES UK FSV: „Úvodní slovo.“ Odborná konference „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“ dne 12. 5. 2010.
  Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, CESES UK FSV: „Průvodní slovo při křtu publikace M. Balabána a A. Raška Nezápadní aktéři světové bezpečnosti.“ Mezinárodní konference „Lisabonská smlouva a budoucnost evropské bezpečnostní politiky“ dne 6. 5. 2010.
  2009: Brno–Telč, Syndikát novinářů ČR, Univerzita ve Wroclavi, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Fakulta sociálních studií MU v Brně a Filozofická fakulta UK v Bratislavě: „Tabloidization of Czech Daily Press; Case Study of Structural Change of Media Contents after 1989“ (ve spolupráci s Tomášem Trampotou). Mezinárodní vědecká konference „Channels of transition: 2nd Czech–Polish–Slovak Communication Conference“ ve dnech 7.–9. 5. 2009.
  Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Kabinet divadla a filmu Slovenské akademie věd: „Mediální politika československého podzimu 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevskému protokolu.“ Mezinárodní konference „Masmediálna komunikácia a realita“ ve dnech 29.–30. 4. 2009.
  2008: Slovenská republika, Bratislava, Historický ústav Slovenské akademie věd a Slovenský syndikát novinářů: „Hlavní témata českého tisku v roce 1968.“ Mezinárodní konference „Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989“ dne 4. 11. 2008.
  Znojmo, Rakouské velvyslanectví v Praze, Universität Wien, Fakulta sociálních věd UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: „Manifest ‚Dva tisíce slov‘ a média.“ Mezinárodní vědecké sympozium „Pražské jaro 1968 – Role médií v 60. letech“ ve dnech 16.–17. 10. 2008.
  Německo, Míšeň, Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků: „Press Regulation between 1939 to 1945: Quantitative Content Analysis of Protectorate Press Meetings.“ Mezinárodní sympozium „Medien und Öffentlichkeit seit dem 19. Jahrhundert“ ve dnech 3.–4. 10. 2008.
  Olomouc, Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci: Diskuzní příspěvek „Orientace a strukturování studijního oboru žurnalistika na UK FSV.“ Mezinárodní kolokvium „Žurnalistika jako VŠ obor – mezi teorií a praxí“ ve dnech 3.–4. 4. 2008.
  Praha, Goethe-Institut a UK FSV: „Rudé právo v letech 1967–1969; kvantitativní analýza obsahu.“ Mezinárodní konference „Česká média a česká společnost v 60. letech“ ve dnech 18.–19. 3. 2008.
  Praha, Syndikát novinářů ČR a UK FSV: „Reakce předsednictva ÚV KSČ na manifest Dva tisíce slov.“ Mezinárodní konference „40. výročí Pražského jara 1968“ dne 20. 3. 1968.
  2007: Praha, Visegrad fund, UK FSV a společensko-vědní katedry Filozofické fakulty UK: „Řízení médií v období Protektorátu Čechy a Morava – kvantitativní obsahová analýza tiskových porad z let 1939–1945“ (ve spolupráci s Janem Cebem). Mezinárodní konference „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, sekce 7 „Diskurz, média a obrazy České republiky a Evropy,“ panel 1 „Média a politika v minulosti a současnosti“ ze dnů 19.–21. 9. 2007.
  2006: Praha, Goethe-Institut, UK FSV a CEMES: „Mapování zahraničního zpravodajství; Mapa světa očima českých deníků; srovnání let 1967–1969 a roku 2005.“ Mezinárodní konference „Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii“ ve dnech 6. a 7. 11. 2006.
  2004–2005: Aktivity spojené s přípravou výstavy „Zlaté časy médií“. Výstava se uskutečnila v hlavní budově Národního muzea ve dnech 25. 11. 2005 až 2. 4. 2006.
  2004: Praha, UK FSV: „Narativní struktury v televizním zpravodajství“ (ve spolupráci s Tomášem Trampotou). Mezinárodní konference „Rozvoj české společnosti v Evropské unii“, sekce „České myšlení o médiích v evropském kontextu“ ve dnech 22.–23. 10. 2004.
  2003: Praha, Goethe-Institut a UK FSV: „Vliv ÚV KSČ na český tisk 1968/1969.“ Mezinárodní konference „Totalita, média, propaganda“ dne 16. 4. 2003.
  Praha, Goethe-Institut, UK FSV a CEMES: „Výsledky analýz mediálních obsahů realizovaných katedrou a CEMESem – pokus o syntézu.“ Mezinárodní seminář „Masová média v demokratické ČR: ekonomický, politický a akademický kontext“ (ve spolupráci s Jitkou Kryšpínovou); panel „Deset let vysokoškolského studia masových médií na Karlově univerzitě: výsledky a výzvy“ ze dne 24. 11. 2003.
  2002: Německo, Lipsko, Universität Leipzig: „Directing Media in the Time of the Protectorate.“ Mezinárodní seminář 10. Semesterabschlusstreffen des Lehrstuhls für Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft ze dne 25. 1. 2002.
  Praha, UK FSV: „Cenzura roku 1968.“ Mezinárodní konference „Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii“ ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2002.
  2001: Německo, Norimberk, Universität Erlangen: Prezentace projektu CEMES „Český rozhlas o České televizi“ (ve spolupráci s Irenou Reifovou). Mezinárodní seminář ve dnech 11.–13. 12. 2001.

 • Granty :

  2014–dosud: Projekt GAČR „Česká exilová periodika v západní Evropě v letech 1969–1989 jako součást alternativní veřejné sféry“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GP14-30027P.
  2012–dosud: Program rozvoje vědních oblastí UK; člen řešitelského týmu P17: Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby.
  2005–2011: Výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“; člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Medializace veřejného života a rozhodování. Identifikační kód výzkumného záměru: MSM0021620841.
  2006–2009: Projekt GAČR „Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GA409/06/0303.
  2000–2004: Výzkumný záměr FSV „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“; člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Média jako zdroj poznání. Identifikační kód výzkumného záměru: AD MSM 112300001.
  2002: Grant FRVŠ „Řízení a kontrola hromadných sdělovacích prostředků 1966–1972“; hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2554/2002-65.

 • Výuka :

  Pedagogická činnost na UK FSV:
  2003–dosud: Čtení textů ke studiu médií, magisterské studium, seminář
  2003–dosud: Diplomový seminář, magisterské studium, seminář
  2005–dosud: Novodobá historie médií, kombinované studium, přednáška
  2005–dosud: Média 2. poloviny 20. století, magisterské studium, přednáška, seminář
  2006–dosud: Dějiny a současnost masových médií III, bakalářské studium, přednáška, seminář
  2008–dosud: Vývoj médií III, magisterské studium, přednáška, seminář
  2001–2007: Média a společnost, magisterské studium, seminář
  2006–2008: Bakalářský seminář, bakalářské studium, seminář
  2001–2005: Presemestrální soustředění, magisterské studium, soustředění (2003–2005 jeho organizace)
  2001–2004: Úvod do studia komunikace, bakalářské studium, seminář
  2002–2003: Úvod do teorie masové komunikace, bakalářské studium, seminář
  2001–2002: Proseminář ke studiu médií, bakalářské studium, seminář
  2003–dosud: Bakalářské závěrečné práce, vedoucí
  2003–dosud: Magisterské závěrečné práce, vedoucí
  2007–dosud: Rigorózní závěrečné práce, vedoucí
  2011–dosud: Doktorské závěrečné práce, vedoucí

  Další pedagogická činnost:
  2005–2006: Proměny české mediální krajiny, bakalářské studium programu Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií MU Brno, seminář
  2006–2007: Dějiny a současnost masových médií, bakalářské studium oboru Ekonomická žurnalistika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, seminář
  2007: Historie médií a média v historii, celoživotní vzdělávání – kurz Mediální výchova v praxi, přednáška

 • Ostatní :
 • Ke stažení :PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.Jakub Končelík


Oblast odborného zájmu : Dějiny médií

KontaktŽivotopis

Vzdělání

1993–1997: Fakulta sociálních věd UK v Praze (UK FSV), bakalářská studia oboru žurnalistika, ukončeno Bc.
1994–2000: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářská i magisterská studia oboru geografie, neukončeno.
1997–2000: UK FSV, magisterská studia oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno Mgr.
2000: UK FSV, rigorózní zkoušky oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno PhDr.
2000–2008: UK FSV, doktorská studia oboru mediální studia; 2005 doktorská zkouška, 2008 obhajoba disertační práce [KONČELÍK, Jakub. Média a Pražské jaro; Kontrola a řízení tisku v souvislostech československé krize konce 60. let. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. 2008. 334 s. Školitelka disertační práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.], ukončeno Ph.D.

Zaměstnání

únor 2010 – dosud: děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
2001– dosud: odborný asistent na katedře mediálních studií UK FSV
květen 2001– dosud: vědecký pracovník Centra pro mediální studia (CEMES) UK FSV

Členství v profesních organizacích

2014–dosud: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů
2010–dosud: předseda Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
2005–dosud: člen redakčn&i