PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.


Oblast odborného zájmu : novinářská etika, proměny audiovizuálních médií, audiovizuální žurnalistika

Kontakt

 • E-mail: vaclav.moravec@email.cz
 • Telefon: 222112111
 • Místnost: 126
 • Konzultace: pondělí od 11:00 do 12:30 hodin


Životopis

Vzdělání

2015 Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, absolvování doktorského studia oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (titul Ph.D.)

2012 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, absolvování doktorského studia oboru Sociální politika a sociální práce (titul Ph.D.)

2001 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování rigorózní zkoušky oboru Mediální studia (titul PhDr.)

2000 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování magisterského studia oboru Masová komunikace (titul Mgr.)

1996 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování bakalářského studia oboru Žurnalistika (titul Bc.)

1988-1992 Gymnázium Česká Třebová, maturoval s vyznamenáním

1980-1988 Základní škola v Letohradě

Zaměstnání

od října 2001 - dosud - odborný asistent Fakulty sociálních věd UK v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra žurnalistiky

od ledna 2004 - dosud - moderátor a dramaturg České televize, pořady Otázky V.M., Fokus V.M., Volební studia ČT atd.

od února 2001 do února 2006 - moderátor a redaktor české redakce BBC World Service, pořady Interview BBC, Svět o páté atd.

od února 2007 do února 2014 - moderátor a dramaturg Rádia Impuls, pořad Impulsy V.M.

od 1996 do 1999 - moderátor a dramaturg pořadu Press Club Frekvence 1

od 1993 do 1996 - redaktor a moderátor rozhlasové stanice Evropa 2

externí spolupráce s dalšími médii: Český rozhlas-Vltava (2000-2001), TV Galaxie (1996-1999), Rádio Profil, první soukromá rozhlasová stanice ve východních Čechách (1992-1993), Lidové noviny (1991-1992), krajské studio Československého rozhlasu v Hradci Králové (1990-1992), Týdeník Orlicko (1990-1992).

Členství v profesních organizacích

od roku 1995 - člen Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (od roku 2012 donátor Ceny Jiřího Hrašeho)

od 1998 do 2008 - člen redakční rady odborného časopisu Svět rozhlasu, vydávaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu 

od 1998 do 1999 - člen Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR

 • Publikace :

  Monografie

  MORAVEC, Václav (2016): Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia. 192 s. ISBN 978-80-200-25-72-2.

  Kolektiv autorů: KÖPPLOVÁ, Barbara, BEDNAŘÍK, Petr, ČÁBELOVÁ, Lenka, MORAVEC, Václav, KRYŠPÍNOVÁ Jitka (2003): Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. 460 s. ISBN 80-246-0632-1.

  Kapitoly v monografiích

  MORAVEC, Václav (2016): Digitální mediamorfóza jako jedna z povah Změny? In: Bárta, Miroslav, Kovář, Martin, Foltýn, Otakar a kol. Na rozhraní. Krize a proměny současného světa. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2016. 352 s. ISBN 978-80-7429-357-3. 

  MORAVEC, Václav (2014): V otroctví (prostředníků) společníků. In: Cílek, Václav a kol. Něco se muselo stát. Nová kniha proměn. Praha: Novela Bohemica, 2014. 496 s. ISBN 978-80-87683-36-1.    

  MORAVEC, Václav, VAŠUTOVÁ, Maria (2013): Emocionalita a socializace. In: VAŠUTOVÁ Maria a kol. Mezi dětstvím a dospělostí. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2013, s. 36-54. ISBN 978-80-7464-125-1.

  MORAVEC, Václav (2010): Rozmanitost světa médií jako jedna z podmínek pro vznik nových forem šikany. In: VAŠUTOVÁ, Maria. Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-858-5.

  MORAVEC, Václav (2010): Vybrané aspekty vlivu médií na psychický vývoj dětí a dospívajících. In: VAŠUTOVÁ, Maria. Základy biodromální psychologie. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-934-6.

  MORAVEC, Václav (2009): Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. s. 69-89. ISBN 978-80-246-1618-6.

  MORAVEC, Václav (2006): Rozhlasový rozhovor. In: NAVRÁTIL, Karel ed. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006, s. 38-47. ISBN 80-86877-04-3.

  MORAVEC, Václav (2005): Etika a česká média. In: Kolektiv autorů: 10 let v českých médiích. Praha: Portál, Newton, 2005. s. 49-63. ISBN 80-7178-925-9.  

  MORAVEC, Václav (2003): Svobodný rozhlas 1990-2003. In: JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 397-484. ISBN 80-86762-00-9.

  Články v odborných recenzovaných časopisech

  MORAVEC Václav, URBÁNIKOVÁ Marína, VOLEK Jaromír (2015): Homogenous, or Heterogenous? A Comparative Analysis of Three Czech Journalists Generations, Communication Today, 2015, r. 6, č. 2, s. 33-49, ISSN 1338-130X.

  MORAVEC, Václav, PAULÍK, Karel (2011): Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky. Psychologie a její kontexty. 2011, č. 1, s. 39‑64. 2011. ISSN 1803-9278.

  Statě v recenzovaných sbornících z konferencí

  MORAVEC Václav, URBÁNIKOVÁ Marína, VOLEK Jaromír (2016): Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. In: PETRANOVÁ, Dana, MINÁRIKOVÁ, Juliána, MENDELOVÁ, Dáša ed. Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, Kritiká médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2016, s. 82-123. ISBN 978-80-8105-798-4.

  MORAVEC Václav, URBÁNIKOVÁ Marína, VOLEK Jaromír (2015): Tři české novinářské generace v komparativní perspektivě. In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. Transformácia mediálnej záhrady. Mediálne a marketingové hry oligarchov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM, 2015, s. 228-274. ISBN 978-80-8105-721-2.

  MORAVEC, Václav (2012): Současná česká žurnalistika – toulavý pes v postdemokracii. In: PETRANOVÁ, Dana, MAGÁL, Slavomír a PRAVDOVÁ Hana, ed. Demokracia verzus mediokracia – Megatrendy & médiá 2012. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012, s. 266-281. ISBN 978-80-8105-394-8.

  MORAVEC, Václav (2010): Novinářské kodexy v dějinách Evropy i v její současnosti s důrazem na střední Evropu. In: Novinárska etika v meniacom sa svete. 1. vyd. Bratislava: Slovensky syndikát novinárov, 2010, s. 15‑38. ISBN 978-80-969584-5-0.

  MORAVEC, Václav (2010): Sociální inkluze jako jedna z hodnot a principů existence médií veřejné služby. In: ŽIAKOVÁ, Eva, ed. Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii. Košice: Katedra sociálnej práce FF UPJŠ Košice, 2010, s. 16-22. ISBN 978-80-970543-1-1.

  MORAVEC, Václav (2009): Samoregulace žurnalistiky v České republice po roce 1989 jako součást transformace mediálního systému. In: TRAMPOTA, Tomáš, ed. Česká média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009, s. 127-157. ISBN 978-80-86855-50-9.

  MORAVEC, Václav (2008): Vybrané aspekty proměn regulace médií v České republice po roce 1989. In: OLEKŠÁK, Peter, RONČÁKOVÁ, Terézia, ed. Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008, s. 44-60. ISBN 978-80-8084-324-3.

  MORAVEC, Václav (2007): Novinář a profesní vzdělávání - dvě osobní zkušenosti. In: JIRÁK, Jan, WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007, s. 149-152. ISBN 978-80-86212-58-6.

  MORAVEC, Václav (2006): Proměny samoregulace médií v ČR po roce 1989. In: CEBE, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara, ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 103-108. ISBN 80-86732-98-3.

  Články v nerecenzovaných časopisech

  MORAVEC, Václav. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání č. 125 – Československý rozhlas a listopad 1989. In: Týdeník rozhlas, 2005, roč. 15, č. 38, s. 3-4. ISSN 1213-2098.

  MORAVEC, Václav. Zákon o České televizi: Promarněná šance. Parlamentní zpravodaj č. 5/2001, s. 36-37. ISSN 1211-037X.

  MORAVEC, Václav. Zařiďte mi dobré jméno. Respekt č. 19/2001, 7. 5. 2001, s. 18. ISSN 0862-6545.

  MORAVEC, Václav. Vždyť nám patříte. Respekt č. 10/2001, 5. 3. 2001, s. 18. ISSN 0862-6545.

  MORAVEC, Václav. Česká audiovizuální média na rozcestí. Parlamentní zpravodaj č. 1/2001, s. 6-7. ISSN 1211-037X.

  MORAVEC, Václav. Proměna nekončí. Přítomnost č. 1/2001, zima 2001, s. 3-4. ISSN 1213-0133.

  MORAVEC, Václav. Jak je to v Americe. Respekt č. 2/2001, 8. 1. 2001, s. 12. ISSN 0862-6545.

  MORAVEC, Václav. Veřejné rozhlasové vysílání (public broadcasting) v USA. Svět rozhlasu č. 4/2000. Praha: Český rozhlas, Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2000, s. 37-51. ISSN 1213-3817.

  MORAVEC, Václav. Když dva dělají totéž... KMIT č. 4/1998, prosinec 1998, s. 36-38. 

  MORAVEC, Václav. Alfa a Frekvence 1. KMIT č. 3/1998, červenec 1998, s. 41-43.

 • Konference :

  - vědecká konference s mezinárodní účastí "Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti" konaná dne 25. listopadu 2016, pořádaná katedrou sociálnej práce FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, příspěvek "Consequences of digital mediamorphosis - chosen aspects in relation to individuals and society in the Czech Republic" ("Důsledky digitální mediamorfózy - vybrané aspekty ve vztahu k jedinci a společnosti v ČR")

  - konference "Povaha změny" konaná dne 15. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze a Poslaneckou sněmovnou PČR, příspěvěk "Digitální mediamorfóza jako jedna z povah Změny?"

  - mezinárodní vědecká konference "Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritiká médií" konaná ve dnech 19. a 20. dubna 2016 na Smolenickom zámku ve Smoleniciach, pořádaná Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, příspěvek "Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů" (spoluautoři: PhDr. Marína Urbániková, Ph.D. a PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. z FSS MU v Brně)

  - mezinárodní vědecká konference "Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce" konaná dne 27. listopadu 2015 v Košicích, pořádaná Katedrou sociálnej práce, FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, příspěvek "Variace multitaskingu v éře digitálních médií a jejich důsledky" (spoluatorka: doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D. z FF OU v Ostravě)

  - mezinárodní vědecká konference "Megatrendy a médiá 2015" konaná ve dnech 14. a 15. dubna 2015 na Smolenickom zámku ve Smoleniciach, pořádaná Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, příspěvek "Tři české novinářské generace v komparativní perspektivě" (spoluautoři: PhDr. Marína Urbániková, Ph.D. a PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. z FSS MU v Brně)  

  - mezinárodní vědecká konference "Megatrendy a médiá 2012" konaná ve dnech 24. a 25. dubna 2012 ve Smoleniciach, pořádaná Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, příspěvek "Současná česká žurnalistika-Toulavý pes v postdemokracii"

  - odborný seminář s mezinárodní účastí "Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti" konaný 5. března 2008 v Ružomberku, pořádaný Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, příspěvek "Vybrané aspekty proměn regulace médií v České republice po roce 1989"  

  - vědecká konference "Mediální gramotnost: vzdělávání profesionálů i veřejnosti" konaná ve dnech 16. a 17. dubna 2007 v Praze, pořádaná IKSŽ FSV UK, Centrem mediálních studií při FSV UK a Goethe-Institut Prag, příspěvek  "Novinář a profesní vzdělávání - dvě osobní zkušenosti"

  - odborný seminář "Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii" konaný ve dnech 6. a 7. listopadu 2006 v Praze, pořádaný Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, příspěvek "Proměny samoregulace médií v České republice po roce 1989"

  - mezinárodní konference "Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v EU" konaná ve dnech 31. října až 2. listopadu 2002 v Praze, pořádaná Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, příspěvek "Proměny právní regulace rozhlasového vysílatele veřejné služby v ČR v letech 1991-2002"

  - přednáška na Univerzitě v Lipsku pronesená dne 26. ledna 2001 nazvaná "Crisis in Czech Television as an Example of the Dependence of Czech Electronic Media"

  - odborný seminář v rámci mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bohemia Radio 2000 konaný 3. října 2000, pořádaný Českým rozhlasem a Sdružením pro rozhlasovou tvorbu, příspěvek "Vývoj koncepce rozhlasového vysílání v České republice v letech 1990-2000

 • Granty :
 • Výuka :

  Výuka předmětů v rámci studijního programu Žurnalistika na FSV UK v Praze (od roku 2002):

  Bakalářské předměty: Úvod do etiky žurnalistické práce (JJB011) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za letní semestr 2015/2016, Rozhlas a televize ve světě (JJB066) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za zimní semestr 2015/2016, Audiovizuální média v éře technologické konvergence (JJB063), Moderování zpravodajských relací (JJB167).

  Magisterské předměty: Novinářská etika v praxi (JJM260), Tvůrčí dílny II. - rozhlas a televize (JJM292), Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace (JJM294). 

  Pedagogické působení na vysokých školách v ČR: FAMU Praha (od roku 2013-dosud), FSS MU v Brně (od 2006 do 2010), VŠB-TU v Ostravě (od roku 2010 do 2014).  

 • Ostatní :

  Členství v odborných radách a komisích

  od roku 2016 - člen Umělecké rady Filmové a televizní fakulty AMU v Praze

  od roku 2015 - členství v komisích pro doktorské studium FAMU v Praze

  od roku 1998 do roku 1999 - člen Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR

  Ocenění

  2009 Cena Elsa udělovaná Českou filmovou a televizní akademií, kategorie "moderátor roku"

  2008 Cena Elsa udělovaná Českou filmovou a televizní akademií, kategorie "moderátor roku"

  2003 Cena Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let udělovaná Nadací Českého literárního fondu 

 • Ke stažení :PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.


Oblast odborného zájmu : novinářská etika, proměny audiovizuálních médií, audiovizuální žurnalistika

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2015 Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, absolvování doktorského studia oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (titul Ph.D.)

2012 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, absolvování doktorského studia oboru Sociální politika a sociální práce (titul Ph.D.)

2001 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování rigorózní zkoušky oboru Mediální studia (titul PhDr.)

2000 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování magisterského studia oboru Masová komunikace (titul Mgr.)

1996 Fakulta sociálních věd UK v Praze, absolvování bakalářského studia oboru Žurnalistika (titul Bc.)

1988-1992 Gymnázium Česká Třebová, maturoval s vyznamenáním

1980-1988 Základní škola v Letohradě

Zaměstnání

od října 2001 - dosud - odborný asistent Fakulty sociálních věd UK v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra žurnalistiky

od ledna 2004 - dosud - moderátor a dramaturg České televize, pořady Otázky V.M., Fokus V.M., Volební studia ČT atd.

od února 2001 do února 2006 - moderátor a redaktor české redakce BBC World Service, pořady Interview BBC, Svět o páté atd.

od února 2007 do února 2014 - moderátor a dramaturg Rádia Impuls, pořad Impulsy V.M.

od 1996 do 1999 - moderátor a dramaturg pořadu Press Club Frekvence 1

od 1993 do 1996 - redaktor a moderátor rozhlasové stanice Evropa 2

externí spolupráce s dalšími médii: Český rozhlas-Vltava (2000-2001), TV Galaxie (1996-1999), Rádio Profil, první soukromá rozhlasová stanice ve východních Čechách (1992-1993), Lidové noviny (1991-1992), krajské studio Československého rozhlasu v Hradci Králové (1990-1992), Týdeník Orlicko (1990-1992).

Členství v profesních organizacích

od roku 1995 - člen Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (od roku 2012 donátor Ceny Jiřího Hrašeho)

od 1998 do 2008 - člen redakční rady odborného časopisu Svět rozhlasu, vydávaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu 

od 1998 do 1999 - člen Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR