Jorik Jakubisko
Jorik Jakubisko
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jorik Jakubisko


Oblast odborného zájmu : transmedialita, narace, sociální sítě, digitální média, audiovizuální média, konvergence, distribuce, sémiotika, publikum
Research interest : transmedia, storytelling, cross media, social media, digital media, audiovisual media, convergence, distribution, semiotics, audience

Kontakt

 • E-mail : jorik.jakubisko@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Katedra Elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK - Magisterský titul

Humanitní vzdělanost, FHS UK - Bakalářský titul

Zaměstnání

Kreativní producent, TV a filmový producent, spolumajitel vydavatalství a mediální produkce Transmedialist s.r.o.

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr, Ulrike Notarp PhD.
 • Rok začátku studia : 2016
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Produkce transmediálních projektů v kontextu sjednocování evropského mediálního trhu
 • PhD thesis topic : Transmedia production in the context of single European digital market
 • Anotace disertační práce :

  Práce se zaměřuje na zkoumání možností distribuce symbolických obsahů prostřednictvím různorodých platforem. Producenti mediálních obsahů hledají způsoby prodloužení životnosti svých projektů. K tomu využívají migračního chování diváků, archetypy aktivního publika a formy konzumace symbolických obsah současnými uživateli médií. 

  Tento projekt vychází z nutnosti pochopit transmediální systémy a popsat jejich způsoby aplikace v kontextu jednotného evropského digitálního trhu.

   

  Práce si klade za primární cíl zachytit a popsat všechny fáze, které jsou nezbytné pro vývoj a realizaci komplexního transmediálního projektu. Sekundárním cílem je zmapovat současnou situaci v evropské mediální krajině, která ovlivňuje způsob, jakým projekt bude komunikován v každém distribuovaném teritoriu. Je podstatné brát v úvahu, že symbolické a mediální obsahy odjakživa podléhají vnějším tlakům, vlivům a omezením konkrétní mediální krajiny.

 • PhD thesis abstract :

  This thesis is aimed at exploring possibilities of the symbolic content distribution through various platforms. Media producers are looking for ways to extend the life of their projects. For this purpose they use the migratory behaviour of viewers, archetypes of active audience and forms of symbolic content consummation applied by the current media users.

  This project comes from the need to understand transmedia systems and describe their application methods in the context of a single European digital market.

   

  The primary goal of this thesis is to record and describe all the stages that are necessary for the development and realization of a complex transmedia project. The secondary objective is to explore the current situation in the European media landscape, which affects the way the project will be communicated in each distributed territory. It is important to consider that the symbolic and media content have been always a subject of external pressures, influences and constraints of the specific media landscape.

 • Publikace :

  ERBEN, Karel Jaromír, Jorik JAKUBISKO, Kateřina ŠTURSOVÁ, DELAROCK a Jan KAJFOSZ. Komiksová Kytic. Praha: Transmedialist, 2016. ISBN 978-80-906572-0-9.

 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Transmedialista v éře konvergence, Sociální sítě v kontextu narace, Televizní vysílatele a transmediální narace, Distribuční strategie producentů symbolických obsahů

 • Ostatní :

  Projekt Čeký Grimm: www.ceskygrimm.cz

 • Ke stažení :Jorik JakubiskoJorik Jakubisko


Oblast odborného zájmu : transmedialita, narace, sociální sítě, digitální média, audiovizuální média, konvergence, distribuce, sémiotika, publikum
Research interest : transmedia, storytelling, cross media, social media, digital media, audiovisual media, convergence, distribution, semiotics, audience

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Katedra Elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK - Magisterský titul

Humanitní vzdělanost, FHS UK - Bakalářský titul

Zaměstnání

Kreativní producent, TV a filmový producent, spolumajitel vydavatalství a mediální produkce Transmedialist s.r.o.

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium