Žurnalistika (magisterský)
Žurnalistika (magisterský)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Žurnalistika – navazující magisterský studijní oborStudijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské studium Magisterský studijní obor 7202T Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy. Studium magisterského cyklu oboru 7202T Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia jiných oborů než bakalářského oboru 7202R Žurnalistika.
Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2013/2014, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.
Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných tištěných i internetových periodik, v audiovizuálních médiích a multimediích či ve sféře práce s veřejností obecně.
Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. První dva semestry jsou ukončeny obhajobou novinářského projektu (absolutoriem předmětu JJM158). Bez úspěšné obhajoby novinářského projektu není možné zapsat se do třetího semestru studia.
Studenti jsou na základě svých preferencí roztříděni do modulů A - E. Moduly A - D si mohou volit pouze absolventi Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Modul E je určen pro bakaláře jiných oborů. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiného než svého specializačního modulu, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do modulů A – D, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantem magisterského studia a předloží mu sylaby svého bakalářského studia včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garant rozhodne o případném zařazení do jiného modulu, než je modul E.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora Osvaldová.Doporučení pro uchazeče o přijetí na obory dvouletého navazujícího magisterského studia

Žurnalistika (magisterský)

Žurnalistika – navazující magisterský studijní oborStudijní obor 7202T Žurnalistika - navazující magisterské studium Magisterský studijní obor 7202T Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy. Studium magisterského cyklu oboru 7202T Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia jiných oborů než bakalářského oboru 7202R Žurnalistika.
Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Mediální studia v kombinované formě, Marketingová komunikace a public relations, kteří ukončili studium některého z těchto oborů na FSV UK a budou se hlásit ke studiu na akademický rok 2013/2014, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,80 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.
Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných tištěných i internetových periodik, v audiovizuálních médiích a multimediích či ve sféře práce s veřejností obecně.
Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. První dva semestry jsou ukončeny obhajobou novinářského projektu (absolutoriem předmětu JJM158). Bez úspěšné obhajoby novinářského projektu není možné zapsat se do třetího semestru studia.
Studenti jsou na základě svých preferencí roztříděni do modulů A - E. Moduly A - D si mohou volit pouze absolventi Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Modul E je určen pro bakaláře jiných oborů. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiného než svého specializačního modulu, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do modulů A – D, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantem magisterského studia a předloží mu sylaby svého bakalářského studia včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garant rozhodne o případném zařazení do jiného modulu, než je modul E.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora Osvaldová.Doporučení pro uchazeče o přijetí na obory dvouletého navazujícího magisterského studia