Odevzdání a zaevidování tezí závěrečných prací

Univerzita Karlova

Odevzdání a zaevidování tezí závěrečných prací

Přečtěte si novou Vyhlášku ředitele IKSŽ č.1/2020 pro odevzdání a zaevidování tezí bakalářských a magisterských závěrečných prací a počet verzí odevzdávaných k obhajobě.

Od zaevidování tezí do obhajoby práce musí uběhnout minimálně 8 kalendářních měsíců. Konečná podoba závěrečné práce se odevzdává v elektronické verzi do SISu a v jednom tištěném exempláři na příslušnou katedry. Tato verze bude po skončení obhajoby studentovi vrácena.

Podrobné informace a konkrétní termíny pro budoucí odevzdávání tezí najdete ve vyhlášce.