Mediální studia dálkově

Přihlášky podávejte do 31. března 2024

Mediální studia v distanční formě

Absolvent oboru bude poučen o fungování mediálních systémů a bude si vědom základních sociálních návazností chování médií. Zároveň bude schopen aplikovat vědecky relevantní metody poznávání médií a schopen práce na samostatném vědecko-výzkumném projektu. V rámci předmětů praktických dovedností zaměřených na a) žurnalistiku, případně b) komunikaci s veřejností si studenti osvojí základní principy mediálních profesí. Získané znalosti a dovednosti absolventovi pomohou kvalitněji pracovat s mediálními výstupy, rozvinou schopnosti kriticky interpretovat mediované informace, a porozumění principům chování médií při výběru a zpracovávání informací a reflektovat působení médií ve společnosti. Nedílnou součástí kompetence absolventa je i schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti.

Studenti budou po absolvování oboru disponovat standardními nástroji vědeckého poznávání mediálních organizací, mediálních obsahů a mediálních příjemců (případně účinků). U absolventů magisterského oboru Mediální studia v kombinované formě se předpokládá, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Mezi profese, které budou vyústěním jejich vzdělávání, patří zejména profese mediální analytik, mediální konzultant, tiskový mluvčí, tvůrce komunikačních strategií a další příbuzné profese.

Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty a v jejich rámci plní předepsané povinnosti. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří jsou již zaměstnáni. Výuka probíhá vždy jeden pátek v měsíci podle stanoveného studijního plánu a termíny výuky jsou pevně stanoveny na počátku semestru. Mezi jednotlivými termíny výuky studenti vypracovávají domácí úkoly a seminární práce. Je kladem velký důraz na samostudium. Studenti čtou odborné texty, které jim jsou k dispozici v čítankách ve formátu PDF. Většina zkoušek má formu písemného testu.Standardní doba studia jsou čtyři semestry. Otevřený studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru. Podmínkou studia není absolvování bakalářského studia oboru mediální studia, nebo žurnalistika. Mohou se hlásit uchazeči, kteří absolvují bakalářské studium na jakékoliv jiné vysoké škole.

Doporučené zdroje a literatura

Garant

Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Přihláška

Studijní plán, počty přijatých a informace k přihlášce zde

Termíny, aktuální informace k přijímacímu řízení, prominutí přijímaček nebo ukázky přijímacích testů zde