Doktorské studium

Přihlášky podávejte do 30. dubna 2024

Doktorský program

Nejrůznější typy médií hrají v současných vyspělých společnostech významnou roli. Postgraduální obor Mediální a komunikační studia je určen uchazečům, kteří se intenzivně zajímají o následující nebo příbuzná témata:

 • mediální studia,
 • žurnalistická studia,
 • strategická komunikace, marketing a PR,
 • politická komunikace,
 • sociální konstrukce reality,
 • diskurzivní studia,
 • dějiny médií,
 • umělá inteligence a média, big data, algoritmy,
 • kulturální studia,
 • studia mediálních publik,
 • participační studia,
 • vizuální žurnalistika,
 • sportovní žurnalistika.

Výzkumná činnost Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se konkrétněji zaměřuje mimo jiné na tyto oblasti: 

 • vývoj médií, jejich postavení ve společnosti a jejich vztah k ostatním společenským institucím z historické perspektivy (se zaměřením na období 1918-1989) a ze současné perspektivy;
 • stav a role žurnalistiky a novinářské pokrytí společenské reality, včetně alternativních forem žurnalistiky (a médií);
 • stav a role strategické komunikace a politické komunikace/marketingu;
 • diskurzivně-ideologická a zprostředkovaná konstrukce sociálních realit, jako je životní prostředí a příroda, migrace, národ, domov a každodenní život, historie, paměť a technologie;
 • chování publika a interpretace mediálních obsahů publikem.
 • využití dat a AI v komunikačních studiích.

Aktuálně řešené výzkumné projekty Institutu komunikačních studií a žurnalistiky naleznete zde.

Aktuální vypsaná témata projektů pro doktorské studium pro rok 2024 najdete na stránce Projekty disertační práce.

Proč se přihlásit?

 • Jako jediná fakulta v Česku nabízí FSV UK doktorský studijní obor specializovaný výhradně na mediální a komunikační studia.
 • Studium přispívá ke kritickému uvažování o povaze moderních a pozdně moderních společností, o povaze příležitostí a rizik celospolečenských komunikačních procesů a proměnách jejich institucionalizace v minulosti i v současnosti.
 • Studijní program připravuje studenty na samostatnou vědeckou práci v oblasti komunikačních, mediálních a marketingových studií s podstatnými znalostmi komunikačních a mediálních teorií a příslušných metodologií.
 • Jednotlivé předměty doktorského studia se věnují obecné teorii médií, historickému vývoji komunikace a metodologii studia médií. Cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky zejména pro akademickou sféru, práci ve veřejném sektoru, poradní orgány státní správy apod.
 • Každý doktorand se stává automaticky členem jedné ze světově nejvýznamnějších oborových organizací v oblasti komunikace ECREA.
 • IKSŽ FSV UK systematicky buduje síť kontaktů se zahraničními univerzitami, kterou mohou studenti doktorského studia bohatě využít.​​​​​

Formy studia

Obor Mediální studia je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Formu studia si uchazeči volí při podávání přihlášky. Základní povinnosti jsou u studentů obou forem studia stejné (absolvování povinných předmětů, státnice, malá a velká obhajoba disertační práce, publikační a konferenční činnost), liší se ale míra zapojení doktoranda do chodu institutu a doba, kterou by měl v rámci studia strávit na zahraničním pobytu. Studenti prezenční formy také dostávají pravidelné měsíční stipendium, zatímco kombinovaní studenti nikoli.

Délka studia

Standardní doba studia jsou čtyři roky, doktorský program lze studovat maximálně devět let. Maximální doba prezenčního studia jsou čtyři roky, tj. po uplynutí čtyř let studia přechází student automaticky do kombinovaného studia a přichází o nárok na stipendium.