Doktorské studium

Průvodce doktorským studiem

Přehledný průvodce doktorským studiem poskytuje základní informace o všech zásadních aspektech doktorského studia na IKSŽ FSV UK.Pro studenty doktorského oboru Mediální studia platí termíny a informace uvedené v aktuálním průvodci, přestože v obecných informacích k doktorskému studiu na webu FSV UK mohou najít jiné údaje!

NOVINKY

Nabídka pracovních příležitostí pro doktorandy je online.

Návody a formuláře

Návody a formuláře potřebné při studiu Ph.D. najdete zde.

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 fungují při každém institutu Fakulty sociálních věd UK Centra doktorských studií (CDS). Jejich úkolem je přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů. Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Na CDS se můžete obracet:

  • e-mailem: cds.iksz@fsv.cuni.cz
  • telefonicky: 222 112 256
  • osobně: v místnosti č. 111 v budově Hollar

Personální obsazení (prosinec 2018–listopad 2019)

Victoria Nainová
victoria.nainova@fsv.cuni.cz

Vojtěch Hodboď
vojtech.hodbod@fsv.cuni.cz

Šablona disertační práce

Doporučenou šablonu disertační práce naleznete zde.

Citovat v disertační práci můžete podle norem ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2, nebo podle jiných doporučených citačních stylů (Harvard, Chicago). Nezapomeňte si podrobně nastudovat manuály jednotlivých stylů. Pro ČSN je možné využít generátor citací www.citace.com (leč obezřetně, citace je nutno překontrolovat). Dobrý servis nabízí rovněž web fakultní knihovny.

Průvodce referenčním systémem Harvard. I pro Harvard existují generátory citací.

Správu literatury vám mohou usnadnit třeba nástroje Wordu (Reference >> Správa pramenů), nebo speciální programy – například Zotero.

Oborová rada

Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

  • schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele
  • hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta
  • podává děkanovi návrhy oponentů disertačních prací a na složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

 

Složení oborové rady

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.  
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  
doc. PhDr. Barbora Osvaldová  
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.  

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

 
doc. Robert Silverio, PhD.  
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. externí členka OR
prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc. externí členka OR