Doktorské studium

Průvodce doktorským studiem

Přehledný průvodce doktorským studiem poskytuje základní informace o všech zásadních aspektech doktorského studia na IKSŽ FSV UK. Pro studenty doktorského oboru Mediální a komunikační studia platí termíny a informace uvedené v aktuálním průvodci, přestože v obecných informacích k doktorskému studiu na webu FSV UK mohou najít jiné údaje!

Nové přílohy do průvodce doktorského studia budou v průběhu semestru přidávány do této sekce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE & NOVINKY

Nabídka pracovních příležitostí pro doktorandy je online.

Návody a formuláře

Návody a formuláře potřebné při studiu Ph.D. najdete zde.

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 fungují při každém institutu Fakulty sociálních věd UK Centra doktorských studií (CDS). Jejich úkolem je přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů. Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Na CDS se můžete obracet:

  • e-mailem: cds.iksz@fsv.cuni.cz
  • telefonicky: 222 112 256
  • osobně: v místnosti č. 111 v budově Hollar

Personální obsazení

Disertační práce

Doporučenou šablonu disertační práce naleznete zde.

Citovat v disertační práci můžete podle norem ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2, nebo podle jiných doporučených citačních stylů (Harvard, Chicago). Nezapomeňte si podrobně nastudovat manuály jednotlivých stylů. Pro ČSN je možné využít generátor citací www.citace.com (leč obezřetně, citace je nutno překontrolovat). Dobrý servis nabízí rovněž web fakultní knihovny.

Průvodce referenčním systémem Harvard. I pro Harvard existují generátory citací.

Správu literatury vám mohou usnadnit třeba nástroje Wordu (Reference >> Správa pramenů), nebo speciální programy – například Zotero.

Doporučujeme prostudovat příručky Jak se vyhnout plagiátorství a Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích.

Oborová rada

Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

  • schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele
  • hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta
  • podává děkanovi návrhy oponentů disertačních prací a na složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

 

Složení oborové rady

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. předsedkyně
doc. PhDr. Barbora Osvaldová  
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.  
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.  
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  
doc. Robert Silverio, PhD.  

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

externí členka

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

externí členka
prof. Mgr. et Mgr. Peter Mikuláš, Ph.D. externí člen
doc. Mgr. Norbert Vrabec, Ph.D. externí člen
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. externí člen
prof. Josef Pallas, Ph.D., MBA externí člen
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. externí členka