Aktuální výzkumné projekty

TAČR: Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Tento projekt má ambici rozkrýt multikulturní a mediální zkušenosti a postoje českých dětí. Cílem je využít získané poznatky k navržení možných přístupů ke vzdělávání a mediálním obsahům určeným dětem a usilujících o zlepšení mezikulturního soužití. Projekt je financovaný Technologickou agenturou České republiky a jeho hlavním partnerem, zapojeným přímo v projektu, je Český rozhlas. Spolu s Českým rozhlasem jsou dalšími aplikačními garanty, tedy těmi, kteří se budou na výzkumu a vývoji nových metod podílet a projevily zájem je následně využít, Česká televize, Multikulturní centrum Praha a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

V první etapě se projekt zaměří na sumarizaci dosavadních odborných poznatků a vyškolení studentů, kteří se na výzkumu budou podílet. Ve druhé etapě bude provedeno terénní šetření na základních školách s dětmi z většinové i menšinové společnosti ve věku 8 až 12 let a poté se bude testovat a následně upravovat nová didaktická metoda. Projekt potrvá do poloviny roku 2021.

Hlavní řešitelka: Markéta Zezulková
Tým: Martin Soukup, Alice Němcová Tejkalová, Zuzana Kubišová, Jana Teplá, Vlastimil Nečas

TAČR

 

 

GAČR: Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi

Cílem projektu je analyzovat formy online občanské participace vázané na fenomén migrační krize. Zaměřujeme se na přítomnost migračního diskurzu a jeho podoby v politické komunikaci v České republice a analyzujeme vztah protimigračního diskurzu k jiným antiliberálním postojům (protievropské, protifeministické/protigenderové aj.). Studujeme také přítomnost migračního diskurzu v populistické politické komunikaci s důrazem na prostředí internetu. Sledujeme,  jakým způsobem, v jakém online prostředí a na základě jakých obsahů se do migračního diskurzu zapojuje širší veřejnost. Zajímají nás přitom i primárně nepolitická diskusní fóra (např. analýza diskusí o migraci na rodičovských fórech) a diskuse pod články o migraci a role alternativních informačních zdrojů v kontextu Evropské migrační krize. V návaznosti na předchozí výzkum online participace se zaměřujeme také na genderové aspekty online deliberace v kontextu tématu migrace a islámu, včetně konstrukcí maskulinity vztahujících se k migračnímu diskurzu. Podstatnou součástí projektu je i proces intermediálního nastolování agendy.

Hlavní řešitelka: Lenka Vochocová
Tým: Jana Rosenfeldová, Tereza Krobová, Jan Zápotocký, Andrea Průchová, Václav Štětka

Projektové publikace:

Vochocová, L., Rosenfeldová, J. 2018 (online). Ridiculed, but safe: What e-mothers’ discussion on migration tells us about the potential of ‘third spaces’ for the political communication of women. European Journal of Communication.

GAČR: Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu

Projekt zkoumá, jak televizní reality shows zobrazují lidi s nízkým sociálním statusem a jak jsou tito aktéři posléze negativně stigmatizováni v internetových diskuzích a na sociálních sítích. Veřejné znevažování vkusu, jednání, hodnot a nedostatku ekonomického a kulturního kapitálu sociálně slabých, jak se objevuje například v českých adaptacích pořadů „Výměna manželek“, „Prostřeno“ nebo „Farmář hledá ženu“ a u jejich diváků, bude studováno jako „ praktiky zostuzování“ (shaming practices). Teoretický rámec projektu pojímá chudobu nejen jako sociodemografický rys, ale nově jako kulturní proměnnou, která vstupuje do významotvorných procesů české post-socialistické společnosti. Projekt se zaměří na to, jak je mediované chudobě v české společnosti připisován význam pod vlivem post-socialistického ekonomického a politického vývoje. Hlavním předmětem zájmu je otázka, zda dominantní hodnoty neoliberální společnosti (ekonomický úspěch a akumulace materiálních statků) a paměť socialistické ekonomické deprivace ovlivňují kulturní významy připisované chudobě a její zostuzování. Cílem projektu je prozkoumat, jak jsou sociálně slabí zostuzováni v televizních reality shows a na internetu. V rámci projektu jsou studovány televizní reprezentace sociálně slabých, motivace producentů obchodovat se zobrazením chudoby a diskurzy rozvíjené na téma mediované chudoby diváky.

Hlavní řešitelka: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Publikace k projektu: The pleasure of continuity: Re-reading post-socialist nostalgia

Projekt Mediální studia

2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - projekt Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií. (PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.)

Výchova k mediální gramotnosti

2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Dotační program Kinematografie a média - Výchova k mediální gramotnosti - "Evropská žurnalistická observatoř" (doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.)