Magisterské studium

Magisterské studijní programy

Chcete po bakaláři pokračovat v magisterském studiu? Vyberte si z navazujících magisterských programů našeho institutu. Těšíme se na naše bakalářské absolventy i na absolventy ostatních institutů, fakult a univerzit.

Mediální studia

Studenti získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o roli masových médií ve společnosti, vazbách mezi médii a vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími institucemi a jevy. 

Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.

Mediální studia v distanční formě

Absolvent oboru bude poučen o fungování mediálních systémů a bude si vědom základních sociálních návazností chování médií. Zároveň bude schopen aplikovat vědecky relevantní metody poznávání médií a schopen práce na samostatném vědecko-výzkumném projektu.

Získané znalosti a dovednosti absolventovi pomohou kvalitněji pracovat s mediálními výstupy, rozvinou schopnosti kriticky interpretovat mediované informace, a porozumění principům chování médií při výběru a zpracovávání informací a reflektovat působení médií ve společnosti.

Strategická komunikace

Cílem oboru je připravit absolventy na vyšší manažerské pozice, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů v oblasti strategické, korporátní, marketingové apod. komunikace, public relations či společenské odpovědnosti firem.

Obor určený nejen absolventům oboru marketingová komunikace a public relations, ale i absolventům žurnalistiky, mediálních studií, politologie, sociologie apod. 

Žurnalistika

Navazující magisterský obor Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace.

Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Media and Area Studies

Media and Area Studies (MARS) is our international master programme. MARS is ideal for students who want to gain better knowledge about the societal role of media and politics, and who want to understand how different contexts interact with each other.

MARS welcomes students who want to sharpen their critical and inquisitive minds, and who wish to gain in-depth knowledge about how the Czech Republic, Central and Eastern Europe and the European Union function.