Centrum pro mediální studia CEMES

Centrum pro mediální studia CEMES

CEMES je samostatné analytické pracoviště Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Jeho historie sahá do roku 1996, kdy bylo zřízeno díky grantu na podporu vědecké činnosti jako univerzitní výzkumné pracoviště věnující se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu.

CEMES zajišťuje

  • výzkumy a analýzy v oblasti médií, marketingu a žurnalistiky
  • aplikované výzkumy a analýzy pro státní a veřejné instituce, neziskové organizace a média
  • metodickou, koncepční a didaktickou činnost (samotná tvorba, analýza, či spolupráce) z oblasti médií a žurnalistiky
  • podporu propagační činnosti v rámci třetí role Univerzity Karlovy – vyjadřování se k veřejné diskuzi na základě dlouhodobého záměru UK (reflexe aktuálních témat – analýzy, rozbory, metodika)

Cíle CEMESu

  • expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, zvláště zaměřené na analýzy významných společenských a politických témat a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích
  • odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků, aplikované výzkumy v oblasti médií a žurnalistiky v rámci IKSŽ
  • propojování a součinnost odborných výzkumných činností v rámci IKSŽ

Zaměření CEMESu

  • expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, metodická a konzultanská činnost (např. poradenství, školení a konzultantskou činnost v oblasti práce s médii a PR, o odborná posouzení analytických postupů a metodik veřejných institucí i soukromých firem, analýzy mediálních kampaní atd.)
  • odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků – na vytipované oblasti, kterými chce FSV UK vstupovat do veřejné diskuze by měly být systematicky připravovány žádosti do grantových soutěží
  • aplikované výzkumy zahrnují řešení analytických zakázek – vypracovávání nabídek do výběrových řízení, práce na získaných zakázkách, spolupráce s relevantními decision makery (MKČR, MŠMT, RRTV, ČRo, ČT atd.) na vytváření koncepčních a didaktických materiálů

CEMES poskytuje

Prostřednictvím Centra pro mediální studia jsou k dispozici následující výzkumné softwary:

Software Umístění
Atlas.ti 8 PC –⁠ Mediotéka
IBM SPSS 25 PC –⁠ Mediotéka
Newton Dictate 5 PC –⁠ Mediotéka
IBM SPSS 27 Místnost č. 126
NVivo (academická licence) Místnost č. 126
IBM SPSS 25 Místnost č. 111

Lidé

CEMES tvoří tři kmenoví členové

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., vedoucí

PhDr. Irena Prázová, PhD., analytik
Mgr. Kateřina Turková, analytik

Konkrétní analytický tým se sestavuje vždy na míru zadání a bývá doplňován dalšími odborníky IKSŽ dle poptávaných oblastí a metod.

Kontakt

CEMES
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

+420 222 112 253
cemes@fsv.cuni.cz

Aktivity a výstupy CEMES v letech 2021–2022

2022

Aktivita

Výstupy

Biografie novinářů 20. století (komplexní on-line databáze)

Web http://novinari.fsv.cuni.cz (pilotní provoz)

Účast v minitendru „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) v referování publicistických pořadů Českého rozhlasu“ (zadavatel: Český rozhlas)

CEMES FSV UK byl na základě Metodického postupu vypracování analýzy vybrán k realizaci analýzy

Analýza vysílání ČRo na téma: „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021“ (zadavatel: Český rozhlas)

Odborná analýza vysílání ČRo na téma: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021 a její prezentace

Zapojení do CRP Analýza blended learningu ve vysokoškolském prostředí 

Odborné konzultace a tvorba dotazníkového šetření v rámci českých vysokých škol

Překryvová analýza metodologických předmětů a předmětů týkající se informační gramotnosti na IKSŽ FSV UK

Dle potřeb vedení a garantů studijních programů 

Metodické podpory pro kvantitativní šetření

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Administrativní a metodické konzultace pro grantové projekty

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Konzultace ohledně využívání analytických nástrojů

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

2021

Aktivita

Výstupy

Citační web pro studenty a akademiky FSV UK

Web http://citace.fsv.cuni.cz 

Účast ve výběrovém řízení „Analýzy pro Radu ČRo“ (zadavatel: Český rozhlas)

CEMES FSV UK byl na základě vypracování vzorové analýzy vybrán v jako možný realizátor zakázek v rámci vypsaného tendru

Zapojení do CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (pracovní skupina zaměřená na contract cheating)

Publikace Jak předcházet psaní prací na zakázku

Realizace focus group v rámci CRP zaměřeného na možnosti publikační činnosti v univerzitním prostředí (ve spolupráci s ÚK UK)

Focus group realizovaná dne 11. 11. 2021; výzkumná zpráva z focus group

Analýzy na zakázku 

Dvě analytické zprávy využité dle potřeb zadavatelů

Metodické podpory pro kvantitativní šetření

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Administrativní a metodické konzultace pro grantové projekty

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Konzultace ohledně využívání analytických nástrojů

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK