Strategická komunikace

Přihlášky podávejte do 31. března 2024

Motivační dopis stačí doručit až do 16. dubna 2024. 

Detailní informace a elektronická přihláška

Strategická komunikace

Od akademického roku 2020/21 je na IKSŽ FSV UK otevřen nový magisterský obor Strategická komunikace. Je určený nejen absolventům oboru marketingová komunikace a public relations, ale i absolventům žurnalistiky, mediálních studií, politologie, sociologie apod. Podmínkou přijetí je úspěšné splnění přijímacích zkoušek a ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni úspěšné splnění přijímacích zkoušek, přičemž standardní dobou studia jsou čtyři semestry.

Cílem tohoto oboru je připravit absolventy/ky na vyšší manažerské pozice, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů v oblasti strategické, korporátní, marketingové apod. komunikace, public relations, společenské odpovědnosti firem ad.

Strategická komunikace tak ve velmi zjednodušené definici pomáhá organizacím dosahovat svých cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje i celou řadu dalších vědních oborů, zejména psychologii, behaviorální ekonomii, politologii či mediální studia aj. V současné době, kdy je převážná většina mezilidské a sociální komunikace zprostředkovaná za pomoci technologií, ať již tradičních, či digitálních médií, se výrazně rozvinul prostor pro analýzu a teoretickou reflexi komunikace. Zároveň s technologickými možnostmi se objevuje celá řada naléhavých společenskovědních otázek, které vybízejí k hlubší filozofické reflexi a aktualizaci etických i legislativních norem ve společnosti

Strategická komunikace představuje moderně koncipovaný obor, který rozšiřuje tradiční oblast firemní komunikace o další typy organizací, které komunikaci využívají k dosahování svých cílů – zejména státní, neziskové, kulturní organizace, vědecké či vzdělávací instituce apod. Program Strategická komunikace vznikal po vzoru a na základě konzultací s předními odborníky ze zahraničních univerzit, například Columbia University v New Yorku, University of Amsterdam či Univerzity v Lipsku.

Absolventi a absolventky oboru Strategická komunikace budou připravováni na to, aby byli schopni samostatně vést a řídit vlastní týmy nebo komplexní komunikační kampaně, a to jak v komerčních, tak i nekomerčních organizacích. Svou oblast zájmu mohou specifikovat prostřednictvím výběru z nabídky povinně volitelných předmětů, které pokrývají důležité tematické oblasti uplatnění budoucích absolventů. Další volitelné předměty jsou doporučené zejména z oblasti politologie a bezpečnostní politiky.  

Jádro personálního složení vyučujících tvoří kmenoví pracovníci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, kteří vyučují všechny povinné předměty. Povinně volitelné předměty jsou tvořeny ve spolupráci i s dalšími vyučujícími FSV UK. Součástí portfolia je i odborná či výzkumná praxe, která umožňuje studentům podílet se na praktických projektech.

Strategická komunikace se odlišuje od současných magisterských oborů Žurnalistika a Mediální studia jak svým zaměřením, tak i profilem absolventů. Zatímco bakalářský obor Marketingová komunikace a PR připravuje absolventy, aby byli schopni ihned obstát v praxi, a nabízí celou řadu profilujících prakticky orientovaných seminářů, magisterský obor Strategická komunikace je akademicky zaměřený studijní program, který se soustředí především na hlubší teoretické a metodologické souvislosti oboru a nabízí porozumění komplexním společenským a komunikačním jevům. Absolventi/ky magisterského oboru Strategická komunikace mohou dále také pokračovat po složení přijímacích zkoušek v doktorském studiu ve studijním programu Mediální a komunikační studia (Ph.D.).

Chcete vědět víc?

Připravili jsme pro vás prezentaci s detailními informacemi o Strategická komunikace.

Prostudujte si seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce

Časté otázky

Jak probíhají přijímačky? Jak bude probíhat pohovor a co napsat do životopisu? Jaké jsou benefity studia?

Přečtěte si nejčastěji kladené otázky