Ukončené výzkumné projekty

OP VVV: VÝZKUM KOMUNIKACE MŠMT VE VZTAHU K RŮZNÝM SKUPINÁM STAKEHOLDERŮ

Předmětem výzkumu je komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám stakeholderů, primárně ke zřizovatelům a školám. Cílem projektu je komplexní analýza, na jejímž základě budou stanovena doporučení pro zefektivnění komunikačních vztahů mezi MŠMT a PŘO a jednotlivými zainteresovanými skupinami.

Cílem projektu je provést výzkum komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a přímo řízených organizací (dále jen PŘO) ve vztahu ke zřizovatelům, školám a dalším stakeholderům. Výzkum bude probíhat kvantitativně i kvalitativně, využívat řadu odborných nástrojů, od výzkumu veřejného mínění, expertních rozhovorů až po analýzu mediální komunikace. Cílem výzkumu bude analyzovat, zda komunikační nástroje a procesy, využívané MŠMT a PŘO při informování prioritně zřizovatelů a škol jsou "efektivní" a mají požadovaný dopad. 

Více o projektu.

TAČR: VYVÁŽENOST V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ

Cílem projektu, jehož řešiteli jsou Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a společnost Newton Media, je vyvinout nové nástroje, které přispějí k přesnějšímu měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání, a to zejména v předvolebních obdobích. Výstupy projektu směřují k vytvoření metodiky pro obsahové analýzy vysílání, která bude aplikovatelná do regulační a analytické praxe. Výstupy projektu budou nabídnuty k využití v první řadě samotným regulačním orgánům, ale také široké odborné veřejnosti včetně vysílatelů a zpracovatelů mediálních analýz. Výsledky projektu budou využity také v oblasti vědy a výzkumu v rámci mediálních studií a při profesní přípravě budoucích novinářů a mediálních odborníků.

Více o projektu.

Česká média v letech 1945–1948

Projekt je zaměřen na studium vývoje českých médií od května 1945 do října 1948 na základě důkladného archivního výzkumu a rešerše dobového tisku. Projekt se věnuje analýze řízení médií, činnosti novinářských organizací, poválečné činnosti novinářského stavu, legislativě, proměnám struktury tištěných médií, vývoji rozhlasového vysílání, vývoji televizního výzkumu a dobovým mediálním obsahům. Projekt se soustřeďuje na česká média, ale ukazuje také rozdíly, které byly mezi situací v médiích v českých zemích a na Slovensku. Zkoumá, jakým způsobem proměny politické situace v Československu mely vliv na podobu českých médií. Již v letech 1945–1948 se v Československu konstituoval v hlavních rysech základní model způsobu řízení a regulace médií, který poté přešel do období totalitního režimu. 

GAČR P410/12/2290 2012–2014
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Post-socialistická mediální publika: politické aspekty populárního užití mediální kultury

Projekt se zaměřuje na studium toho, jak televizní diváci a čtenáři tisku užívají primárně nepolitické obsahy médií (například oddychové žánry v televizi a v tisku) k tvorbě politických významů. Mediální studia se ve střední a východní Evropě ustavila jako výzkum změny mediálního systému a jeho makrostrukturních rysů. Důraz byl kladen na popis privatizace, tvorby legislativních norem či jinak založených regulativních nástrojů, managementu médií v kompetitivním prostředí či naopak tvorby profilu médií veřejné služby, sledování výkonu médií jakožto ekonomického aktéra při získávání pozornosti příjemců, atd. Primární motivací tohoto projektu je přispět k úpravě úhlu pohledu a přenesení výzkumného zájmu na to, jak aktéři v rámci struktury jednají, jakými způsoby dávají jejím limitům smysl, jak a zda je posouvají či konfrontují. Výstupem projektu je uspořádání workshopu Post-Socialist Media Audiences (květen 2012, FSV UK, Praha) a vydání monotématického zvláštního čísla časopisu Mediální studia

COST CZ LD1175 2011–2013
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé

Projekt se realizoval od dubna 2008 na základě objednávky odboru médií a audiovize MK ČR. Cílem bylo navrhnout „jednotný klasifikační systém pro označování audiovizuálních produktů v rámci regulace vlastní činnosti jednotlivých subjektů bez ohledu na formu jejich šíření, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU“. Projekt proto analyzoval klasifikační systémy ve vybraných evropských zemích a legislativní a regulační rámec jejich fungování, jakož i právní a regulační prostředí v ČR (s důrazem na rozhodování RRTV jako klíčového regulátora), a navrhl řešení klasifikace AV produktů v ČR na bázi nizozemského klasifikačního systému. 

MKČR 2008
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., spolupracovnice Tereza Dvořáková, FF UK

Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava (1939–⁠1945) –⁠ příklad způsobu řízení médií a jejich obsahu v totalitních systémech

GAČR 409/06/0303 2006–⁠2008
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Dějiny novinářství v českých zemích do 80. let 18. století

GAAV A8104301, 2004–⁠2005
PhDr. Martin Sekera, Ph.D.

Český novinář – portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce

Cílem projektu bylo získat údaje o sociálním postavení, vzdělání, profesních standardech a osobním zázemí českých novinářů pracujících v tištěných i netištěných médiích, s důrazem na novináře, kteří vykonávají zpravodajskou činnost. Projekt postihl základní rysy novinářské profese na počátku nového století v českém prostředí, hlavní charakteristické rysy současného novinářství a v hrubých rysech i představy a očekávání veřejnosti i samotných novinářů vztahující se k výkonu novinářské profese. 

GAČR 403/02/0136 2002–⁠2004
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., spolupracovník PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., FSS MUNI

Informační CD ROM Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí

MŠMT LP03061, 2003
PhDr. Martin Sekera, Ph.D.