Žurnalistika

Přihlášky podávejte do 31. března 2024

Žurnalistika

Magisterský studijní program Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Tato podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, digitální apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.

Studium magisterského cyklu programu Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky či bakalářského nebo magisterského studia jiných programů. Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.

Studenti a studentky budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách, projektech i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti a studentky se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.

Absolventům bakalářského studijního oboru 7202R012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika a absolventům bakalářského studijního programu B0321A180005 Komunikační studia se specializacemi, kteří absolvovali v akademickém roce 2023/2024 a hlásí se ke studiu na rok 2024/2025, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky do pokračujícího magisterského studijního programu, jestliže dosáhli během bakalářského studia studijního průměru do 1,50 včetně, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2023) dle Studijního a zkušebního řádu UK.

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných tištěných i internetových periodik, v audiovizuálních médiích a multimédiích či ve sféře práce s veřejností obecně.

Studenti jsou na základě svých preferencí zařazeni do specializací A–F.  Specializace Mediální tvorba (F) je určena pro absolventy bakalářského studia jiných studijních oborů, než 7202R Žurnalistika a 0321RA1800050012 Komunikační studia se specializací Žurnalistika. Specializace A-E si mohou volit pouze absolventi FSV UK, studijního oboru 7202R Žurnalistika a 0321RA1800050012 Komunikační studia se specializací Žurnalistika. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiné než své specializace, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než na FSV UK a budou mít zájem o zařazení do specializací A–E, svůj zájem budou konzultovat osobně či e-mailem s garantkou magisterského studia. Předloží jí sylaby svého bakalářského studia, včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garantka rozhodne o případném zařazení do jiné specializace, než je specializace F.

 

Garant

Garantkou studijního programu je doc. PhDr. Barbora Osvaldová.

Přihláška

Studijní plán, počty přijatých a informace k přihlášce zde

Termíny, aktuální informace k přijímacímu řízení, prominutí přijímaček nebo ukázky přijímacích testů zde