Doktorský studijní program

Doktorský program

Nejrůznější typy médií hrají v současných vyspělých společnostech významnou roli. Postgraduální obor Mediální studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách.

Aktuální témata projekty doktorského studia pro rok 2021 najdete na stránce Projekt disertační práce.

Výhody studia

  • jako jediná v Česku nabízí FSV UK doktorský studijní obor specializovaný výhradně na mediální studia
  • každý doktorand se stává automaticky členem jedné ze světově nejvýznamnějších oborových organizací v oblasti komunikace ECREA
  • IKSŽ FSV UK systematicky buduje síť kontaktů se zahraničními univerzitami, kterou mohou studenti doktorského studia bohatě využít

Studium přispívá ke kritickému uvažování o povaze moderních a pozdně moderních společností, o povaze příležitostí a rizik celospolečenských komunikačních procesů a proměnách jejich institucionalizace v minulosti i v součastnosti.

Jednotlivé předměty doktorského studia se věnují obecné teorii médií, historickému vývoji komunikace a metodologii studia médií. Cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky zejména pro akademickou sféru, práci ve veřejném sektoru, poradní orgány státní správy apod.

Formy studia

Obor Mediální studia je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Formu studia si uchazeči volí při podávání přihlášky. Základní povinnosti jsou u studentů obou forem studia stejné (absolvování povinných předmětů, státnice, malá a velká obhajoba disertační práce, publikační a konferenční činnost), liší se ale míra zapojení doktoranda do chodu institutu a doba, kterou by měl v rámci studia strávit na zahraničním pobytu. Studenti prezenční formy také dostávají pravidelné měsíční stipendium, zatímco kombinovaní studenti nikoli.

Délka studia

Standardní doba studia jsou čtyři roky, doktorský program lze studovat maximálně devět let. Maximální doba prezenčního studia jsou čtyři roky, tj. po uplynutí čtyř let studia přechází student automaticky do kombinovaného studia a přichází o nárok na stipendium.