Jak se přihlásit?

Jak se přihlásit?

Zájemcům o studium je k dispozici online přihláška. V motivačním dopise prosím uveďte zájem o konkrétní doktorský projekt a jeho podrobnější rozpracování.

Kompletní informace včetně naleznete zde. V případě doplňujících dotazů se prosím obraťte na Centrum doktorských studií cds.iksz@fsv.cuni.cz. Dotazy týkající se konkrétních doktorských projektů směřujte přímo na příslušného školitele.

Elektronická přihláška:

Přijímací řízení

Přihláška spolu s projektem dizertační práce se podává buď elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, nebo poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, a to nejpozději do 30. dubna 2024.

Přijímací řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu dizertační práce. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením. Je doporučeno, aby uchazeč konzultoval svůj projekt s některým z pedagogů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky již v přípravné fázi, tj. před odevzdáním chystaného projektu. Školiteli doktorandů mají být především docenti a profesoři (či lidé, kteří obdobné pozice dosáhli v zahraničí), nebo výjimečně také mimořádní odborníci v daném oboru se soustavnou publikační činností ve vztahu k tématu projektu s titulem Ph.D., obvykle s perspektivou brzké habilitace. Zohledňujte tato kritéria při oslovování konzultantů projektu.

Projekty předkládané k přijímacímu řízení se vztahují k oblasti zkoumání médií a musí tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ. Vědeckovýzkumná činnost na IKSŽ se soustředí zejména na následující oblasti:

●        vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918-1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

●        vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

●        proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav žurnalistiky, strategické komunikace, politické komunikace 

●        diskurzivně-ideologická a mediální konstrukce sociální reality, jako je životní prostředí, migrace, domov, historie, paměť, technologie

●        publika, jejich chování a interpretace mediálních obsahů

●        herní studia

●        vizuální komunikace.

 

Projekt dizertační práce musí obsahovat: 

(Doporučený rozsah projektu je minimálně 10 normostran)

●        vymezení tématu dizertační práce, 

●        současný stav poznání s důrazem na přínos projektu k vědeckovýzkumné práci na IKSŽ,

●        předpokládaný harmonogram řešení projektu,

●        způsob řešení projektu, plánované využití výzkumných metod, 

●        předpokládané výsledky výzkumu,

●        použitou literaturu,

●        shrnutí v angličtině (v rozsahu max. 1 normostrany).

 

Přijímací zkouška se skládá:

1. Ústní pohovor se odehrává před přijímací komisí. Součástí pohovoru je rozprava o projektu dizertační práce. 

Obsahem rozpravy jsou otázky zjišťující:

●        cíle disertačního výzkumu,

●        formulace výzkumných otázek, 

●        teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu,

●        proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity.

Ústní pohovor rovněž prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových médií a sociální teorie médií na základě témat vztahujících se k jeho disertačnímu projektu.

2. Na základě motivačního dopisu v rozsahu 1-2 normostran a předloženého strukturovaného životopisu dále komise posoudí uchazečovu výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za dosavadní uchazečovy odborné aktivity lze získat maximálně 10 bodů.

 

Uchazeč musí do 30. dubna 2024 zaslat projekt dizertační práce, motivační dopis, strukturovaný životopis a jako přílohu elektronické, případně papírové přihlášky. Informace o dizertačním projektu a vzorový formulář projektu je možné nalézt na webových stránkách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Uchazeč, který dizertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu stanoveným způsobem, bude vyřazen z přijímacího řízení.  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek:

Kvalita projektu, orientace v oboru a v odborné literatuře s projektem související, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit pracoviště.

 

Hodnocení uchazečů:

1. Kvalita projektu disertační práce max. 20 bodů

2. Rozprava o předloženém projektu max. 20 bodů

3. Dosavadní výzkumná, publikační a přednášková činnost - max. 10 bodů

CELKEM max. 50 bodů

Členové komise hodnotí jednotlivé kategorie hodnocení, bodový součet je pak průměrován pro jednotlivé kategorie a sečten pro získání výsledného počtu bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 

Dále vizte Obecné podmínky přijímacího řízení

Přihláška, projekt a seznam literatury

Před podáním přihlášky se podívejte na náležitosti přihlášky.

Uchazeč musí do 30. dubna 2024 zaslat projekt tezí dizertační práce a seznam odborné literatury, kterou k oboru prostudoval (seznam literatury je samostatný dokument, jenž obsahuje i obecné oborové tituly, a není tedy totožný se seznamem literatury k projektu tezí dizertační práce). Přijímací komise s uchazečem vede pohovor jak nad projektem, tak nad seznamem literatury, v němž uchazeč musí zařadit vybraný titul do kontextu dějin a současnosti masových médií a jejich studia.

Šablona pro projekt disertační práce ke stažení.

Projekt dizertační práce a seznam odborné literatury zasílají uchazeči na adresu: Centrum doktorských studií, Katedra mediálních studií IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail cds.iksz@fsv.cuni.cz.