Mediální studia

Přihlášky podávejte do 31. března 2024

Mediální studia

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia je určen zájemcům o studium role masových médií ve společnosti z řad absolventů bakalářského (nebo jiného magisterského) studia. Standardní doba studia jsou čtyři semestry.

Otevřený studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru. Podmínkou studia není absolvování bakalářského studia oboru mediální studia, nebo žurnalistika. Mohou se hlásit uchazeči, kteří absolvují bakalářské studium na jakékoliv jiné vysoké škole.

Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.

Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.

Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální (pokračující) opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné a povinně volitelné.

Doporučené zdroje a literatura

Garant

Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Přihláška

Studijní plán, počty přijatých a informace k přihlášce zde

Termíny, aktuální informace k přijímacímu řízení, prominutí přijímaček nebo ukázky přijímacích testů zde