Výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů

OP VVV: Výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů

Předmětem výzkumu je komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám stakeholderů, primárně ke zřizovatelům a školám. Cílem projektu je komplexní analýza, na jejímž základě budou stanovena doporučení pro zefektivnění komunikačních vztahů mezi MŠMT a PŘO a jednotlivými zainteresovanými skupinami.

Cílem projektu je provést výzkum komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a přímo řízených organizací (dále jen PŘO) ve vztahu ke zřizovatelům, školám a dalším stakeholderům. Výzkum bude probíhat kvantitativně i kvalitativně, využívat řadu odborných nástrojů, od výzkumu veřejného mínění, expertních rozhovorů až po analýzu mediální komunikace. Cílem výzkumu bude analyzovat, zda komunikační nástroje a procesy, využívané MŠMT a PŘO při informování prioritně zřizovatelů a škol jsou "efektivní" a mají požadovaný dopad. 

Výzkum bude analyzovat formy komunikace MŠMT a PŘO, a to jednak ve vztahu ke zřizovatelům a školám, ale i ve vztahu k dalším zainteresovaným skupinám (stakeholderům). V rámci projektu bude provedena analýza a mapping stakeholderů a zjištění, zda a v jakých případech je možné testovat efektivitu. Na tomto základě budou stanoveny přesné výzkumné metody a další kroky výzkumu. Na základě definovaných skupin stakeholderů, kteří mají přímý či nepřímý vliv na zaváděné inovace a reformy ve školství, bude provedeno několik detailních analýz, které budou zjišťovat jejich informační a názorové pole, formy komunikace, které využívají ke zjišťování a recepci inovací, ad. Dále bude provedena analýza veřejného, odborného a mediálního diskurzu o inovacích a reformách ve vzdělávání, která identifikuje klíčová témata, problémy, mluvčí a rámování informací.

Výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva s doporučeními pro komunikaci MŠMT a PŘO a odbornými oponentskými posudky. Tato výzkumná zpráva bude sloužit jako výchozí materiál pro přípravu podkladů pro komunikaci problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala, a to zejména v oblasti komunikace ve vztahu k definovaným stakeholderům (cílovým skupinám). 

Logolink OP VVV a MŠMT

Základní informace

Celkový rozpočet projektu: 5 983 191,28 Kč

Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

Číslo výzvy: 02_19_076. PO 3, IP 1, SC 4

Řešitelský tým