Postgraduální obor Mediální a komunikační studia

Obsah studia

Podobu studia do značné míry ovlivňuje sám student. Základním dokumentem je pro něj individuální studijní plán, jenž odevzdává na začátku studia a který schvaluje oborová rada studijního programu. V průběhu studia dodává student každoročně specifikace individuálního studijního plánu. Na základě tohoto dokumentu v součinnosti se svým školitelem plní student své studijní povinnosti.

Mezi studijní povinnosti patří: absolvování doktorských předmětů, podíl na výzkumné činnosti IKSŽ FSV UK, účast na vědeckých konferencích a zahraniční spolupráce.

Doktorské předměty

Nejpozději do 6. semestru studia absolvují studenti povinné oborové předměty dle aktuální Karolinky.

Publikační činnost

Povinností každého studenta je publikovat během studia tři odborné texty, z toho minimálně dva jako jediný autor (u jednoho může být spoluautorem).

Výzkum

Doktorandi se podílejí na vědecké činnosti institutu. Do výzkumu patří i grantové aktivity. Student musí minimálně dvakrát podat žádost o grant, bez ohledu na úspěch v grantovém řízení. Pokud by byl hned první žádostí úspěšný, stačí jen jedna žádost. Je také možné zapojit se jako spoluřešitel do některého z grantů řešených v rámci IKSŽ FSV UK.

Účast na konferencích

Studenti se musí během studia účastnit aspoň dvou konferencí, z nichž jedna by měla být národní a jedna mezinárodní. Aspoň jedno vystoupení na konferenci musí předcházet státnicím, jedno může proběhnout až po státnicích.

Zahraniční spolupráce

Od studentů se očekává aktivní zapojení do spolupráce se zahraničními akademickými pracovišti. Ideální je semestrální pobyt (v rámci meziuniverzitních dohod či programu ERASMUS), případně je možné nastřádat aspoň měsíc (studenti kombinované formy 14 dní) účastí na letních školách, workshopech a konferencích. Splněním povinnosti je i účast v projektu se zahraničním pracovištěm.

Vzhledem k velikosti personálního obsazení IKSŽ se od studentů prezenčního studia očekává výraznější podíl na chodu IKSŽ. Doktorandi oponují a vedou bakalářské a magisterské práce, které se vztahují k oboru jejich studia, pomáhají se zajištěním státnic a dalších nezbytných administrativních úkolů.