FAQ Strategická komunikace

Často kladené dotazy k magisterskému studijnímu programu Strategická komunikace

Oficiální zdroj informací o přijímacím řízení na FSV UK naleznete na webu fakulty.

Jak probíhají přijímací zkoušky? 

Přijímací zkouška je dvoukolová, založená na (1) posouzení zaslaného motivačního dopisu a (2) ústní rozpravě nad přečtenou literaturou před komisí. Podrobné informace o přijímacím řízení.

Co napsat do motivačního dopisu k přijímacímu řízení?

Motivační dopis je součástí prvního kola přijímacího řízení a představíte v něm a) svoji motivaci ke studiu zvoleného oboru, b) své představy o budoucím uplatnění po absolvování oboru a c) konkrétní potenciální přínos oborových znalostí pro řešení vybrané společenské problematiky. Maximální délka dopisu je 1000 slov a odevzdává se v elektronické podobě prostřednictvím SISu jako příloha přihlášky nejpozději do 16. 4. 2023.

Při hodnocení se posuzuje:

a. formální a jazyková stránka (dodržení jazykové normy, rozsahu, formálních náležitostí dopisu), v případě nedodržení těchto požadavků lze ztratit až 5 bodů, to znamená od součtu za části b–d se pak může odečíst až 5 bodů při nedodržení jazykové a formální stránky;

b. motivace ke studiu (srozumitelnost, přesvědčivost, zájem nad rámec studia), lze získat 0 až 4 body;

c. orientace v oboru (výběr vhodné problematiky, povědomí o možnostech aplikace oborových znalostí a jejich zasazení do souvislostí), lze získat 0 až 4 body;

d. vize budoucího uplatnění (srozumitelnost, realističnost, souvislost s oborem), 0 až 2 body.

Motivační dopis posuzují nezávisle na sobě dva členové katedry MKPR. Pokud se hodnocení v kterékoliv části a) až d) liší o více než jeden bod, je stanoven třetí pracovník katedry MKPR, který také provede nezávislé hodnocení. Konečné bodové hodnocení je vypočteno jako aritmetický průměr všech udělených hodnocení. Celkem lze získat až 10 bodů. Do druhého kola postoupí uchazeči, kteří získají alespoň 6 bodů. S výsledky prvního kola budou uchazeči seznámeni nejpozději do začátku měsíce května, tj. do 1. 5. 2023.

Postupují ke druhému kolu všichni uchazeči? 

Ne, do druhého kola postoupí uchazečky a uchazeči, kteří získají alespoň 6 bodů. S výsledky prvního kola budou seznámeni nejpozději do začátku měsíce května.

Jak vypadá pohovor nad literaturou?  

Pohovor je součástí druhého kola přijímacího řízení. Nastudujte si seznam doporučené literatury a navíc si vyberte alespoň jednu oborovou knihu dle svého uvážení. O nejméně třech knihách si potom budete povídat s komisí. Hodnocena je vaše schopnost vybraná díla představit v kontextu oboru, kriticky nad nimi uvažovat a vést o nich se členy komise poučenou rozpravu. To například znamená umět vystihnout  klíčovou myšlenku či myšlenky, zasadit načtené informace do aktuální nebo historické společenské situace nebo reflektovat, v čem jsou vybraná díla přínosná pro obor strategické komunikace i vás osobně, pohotově a správně reagovat na dotazy a argumentovat.

Kdo se může přihlásit? Je vhodná Strategická komunikace i pro ty, kteří nestudovali MKPR?

Ano, je vhodným typem studia pro absolventky a absolventy dalších oborů - zejména sociologie, politologie, mezinárodních vztahů apod. Naopak jsme rádi, když se podaří sestavit rozmanitý ročník se studujícími z různých oborů, kteří se mohou navzájem obohacovat jinými zkušenostmi, znalostmi i úhly pohledu. Mohou se hlásit i uchazeči z jiných VŠ než FSV UK.

Je možné dostat se na Strategickou komunikaci na dobrý průměr bez přijímaček, jako u Mediálních studií?  

Není, všichni uchazeči musejí projít přijímacím řízením. Vítáme i uchazeče z jiných bakalářských oborů, než je MKPR. 

Jak bude studium probíhat, co se budu učit?

Obecně lze říct, že jádro studia spočívá v odborné přípravě na samostatně vedení a řízení vlastních týmů a komplexních komunikačních kampaní. Kromě manažerských kompetencí a soft-skills si studenti rozvinou i své analytické schopnosti a kritické myšlení a seznámí se s aktuálními poznatky z oborů, jako jsou psychologie, behaviorální ekonomie, sociologie, mediální studia, politologie či bezpečnostní politika. Podrobné informace o studiu naleznete v tzv. Karolince

Jaké další benefity mi může studium na FSV UK nabídnout? 

Studium na FSV UK přináší možnost využití zázemí největší a nejprestižnější české univerzity, přístup k široké nabídce elektronických i tištěných zdrojů, studentskou mobilitu v rámci EU i celého světa, přístup k Rozhlasové a televizní laboratoři s state-of-the-art vybavením, možnost spolupráce s předními odborníky v oblasti komunikačních studií a příležitost k networkingu s budoucími experty a významnými osobnostmi v oboru.

Co si mám pod pojmem Strategická komunikace představit?

Strategická komunikace ve velmi zjednodušené definici pomáhá organizacím dosahovat svých cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje celou řadu dalších sociálních věd, zejména psychologie, behaviorální ekonomie, politologie či mediálních studií atd. V současné době, kdy je převážná většina mezilidské a sociální komunikace mediovaná (zprostředkovaná za pomoci technologií, ať již tradičních či digitálních médií), se výrazně rozvinul také prostor pro analýzu a teoretickou reflexi komunikace. Zároveň se s technologickými možnostmi objevuje celá řada naléhavých společenskovědních otázek, které vybízejí k hlubší filosofické reflexi a aktualizaci etických i legislativních norem ve společnosti (zejména v otázkách ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, vlivu organizací jako politických stran, komerčních firem či aktivistických skupin apod. na svobodné rozhodování jednotlivců apod.). Strategickou komunikaci praktikují jak komerční firmy, tak nekomerční instituce - neziskové organizace, církve, sportovní, umělecké, vládní, zdravotnické, vědecké, charitativní a další organizace. Strategická komunikace se tak uplatňuje i tam, kde nevzniká přímý marketingový vztah nabídky a poptávky, ale kde je záměrem organizace komunikovat a ovlivňovat cílové skupiny v mnohem širším rámci působení. Strategická komunikace zároveň odráží aktuální vývoj digitální komunikace a technologie nových médií, který proměňuje celou oblast sociální a mediální komunikace.

Bude zájem o absolventy i po krizi? Není strategická komunikace potřeba jen v dobách krize?

Krizová komunikace je pouze jednou z oblastí, ve které se znalosti strategické komunikace dají uplatnit. Strategická komunikace se uplatňuje i tam, kde nevzniká přímý marketingový vztah nabídky a poptávky, ale kde je záměrem organizace komunikovat a ovlivňovat cílové skupiny v mnohem širším rámci působení. Příkladem je komunikace různých zdravotních kampaní, jejichž cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví, komunikování vládních reforem, propagace sportu a zdravého životního stylu, komunikace církví, vzdělávacích a vědeckých institucí apod. 

Obsahuje studium i znalosti z oblasti psychologie?

Ano, ve strategické komunikaci se uplatňují poznatky z dalších souvisejících vědních disciplín, zejména sociálních a humanitních věd, např. sociologie, psychologie a sociální psychologie, ekonomie (zejména behaviorální ekonomie), filosofie, kulturní antropologie apod. Strategická komunikace zároveň odráží aktuální vývoj digitální komunikace a technologie nových médií, který proměňuje celou oblast sociální a mediální komunikace.

Je Strategická komunikace pouze prohloubením znalostí z MKPR?

Bakalářský obor Marketingová komunikace a PR (MKPR) seznamuje studenty se základní teorií komunikace, vztahů s veřejností, společenskými souvislostmi oboru a základní metodologií, avšak není s to pokrýt poptávku po specializovaném a vědecky náročnějším typu vzdělání v oboru. To nabízí právě Strategická komunikace, která sice teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje dále celou řadu dalších sociálních věd, zejména psychologie, behaviorální ekonomie, politologie či mediálních studií ad. Studium tedy pouze neprohlubuje znalosti, ale také je relevantně rozšiřuje.

Je studium spíše praktického zaměření?

Magisterský obor Strategická komunikace je akademicky zaměřený studijní program, který se soustředí především na hlubší teoretické a metodologické souvislosti oboru a nabízí porozumění komplexním společenským a komunikačním jevům. Absolventi/ky magisterského oboru Strategická komunikace mohou dále také pokračovat v doktorském studiu Mediálních a komunikační studií.

Zvažuji, jestli je lepší další 2 roky studovat nebo stejnou dobu nabírat praxi v zaměstnání?

Nemusí se to vylučovat, většina našich studujících při studiu také pracuje a vhodně tak svoje zájmy navzájem doplňuje. Poznatky z výuky tak mohou ve své praxi okamžitě využívat a studijní aktivity mohou obohacovat zkušenostmi z praxe. Samotné studium Strategické komunikace má především teoretický rámec, který sice nenahradí praktickou zkušenost, ale dokáže přispět k profesionalizaci a budování předpokladů pro zvládání vyšších manažerských pozic, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů. 

Dá se vyčíslit finanční přínos studia Strategické komunikace? Pomůže mi studium kariérně?

Záleží, v jakém bodě kariéry se nacházíte. Samotné studium Strategické komunikace má především teoretický rámec, který sice nenahradí praktickou zkušenost, ale dokáže přispět k profesionalizaci a budování předpokladů pro zvládání vyšších manažerských pozic, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů. Současně jsou ve studiu komunikační znalosti relevantně rozšířeny o znalosti psychologie, behaviorální ekonomie, politologie či mediálních studií a aktuálního vývoje digitální komunikace a technologie nových médií, který proměňuje celou oblast sociální a mediální komunikace. To vše může tedy přispět ke kariérnímu posunu i finančnímu přínosu. 

Má smysl studovat Strategickou komunikaci, pokud chci pracovat v komerčním sektoru?

Strategickou komunikaci praktikují i komerční firmy, které se ke svému cíli chtějí posouvat strategicky a efektivně. Například na základě rozhodnutí podložených daty, pomocí vědomostí z psychologie či behaviorální ekonomie nebo schopnosti reagovat na aktuální vývoj digitální komunikace a technologie nových médií. Absolventky a absolventi musejí také načerpat znalosti z persvazivní komunikace a přesvědčování, řízení důvěry (trust managementu), segmentace stakeholderů a cílových skupin a metodiku a management strategického řízení. Díky tomu jsou připraveni na vyšší manažerské pozice, řízení týmů, organizačních celků nebo vlastních projektů - v neziskovém i komerčním sektoru.

O politiku se nezajímám, má pro mě studium Strategické komunikace smysl?

Strategická komunikace se neuplatňuje pouze v politických organizacích, praktikují ji jak komerční firmy nebo nekomerční instituce jako církve, sportovní, umělecké, vládní, zdravotnické, vědecké, charitativní a další organizace. Strategická komunikace se tak uplatňuje i tam, kde nevzniká přímý marketingový vztah nabídky a poptávky, ale kde je záměrem organizace komunikovat a ovlivňovat cílové skupiny v mnohem širším rámci působení. Příkladem je komunikace různých zdravotních kampaní, jejichž cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví, komunikování vládních reforem, propagace sportu a zdravého životního stylu, komunikace církví, vzdělávacích a vědeckých institucí apod. 

Dá se během studia pracovat na poloviční úvazek?

Ano, ale záleží také na možnostech a flexibilitě úvazku. Většina našich studujících při studiu pracuje, zapsat si v každém předmětu můžete takové předměty, které vám časově vyhovují, pokud získáte dostatek kreditů pro postup do dalšího ročníků nebo dokončení studia. Pokud vám poloviční úvazek dovolí pracovat každý den v trochu jinou dobu, neměl by to být problém, ale počítejte také s domácí přípravou ke studiu, což v tomto případě může ovlivnit množství zbývajícího volného času.

Mám dvě děti, ale zajímalo by mě studium Strategické komunikace. Dá se s dětmi zvládnout?

Studium Strategické komunikace je pouze prezenční, takže počítáme s vaší účastí na přednáškách a seminářích. Na druhou stranu se snažíme studujícím vyjít vstříc a poskytovat například studijní materiály a podklady v online systému Moodle, některé atestace jsou online apod. 

Dá se studium reálně zvládnout za dva roky nebo je běžné prodlužovat?

Délku studia většinou ovlivňuje především míra pracovních povinností, které mnozí se studiem kombinují. Pokud chcete při studiu pracovat, záleží tedy na tom, kolik času můžete věnovat studiu a nakonec také psaní diplomové práce. Pokud pro vás bude studium prioritou mezi jinými zájmy, zvládnete jej dokončit za dva roky i s částečným pracovním úvazkem.

Je v plánu příštích dvou let otevřít Strategickou komunikace také dálkově?

Nemáme to v plánu. 

Je mi přes 30 let a obávám se, že budu mezi ostatními studenty „za boomera“, je studium vhodné i pro mě?

Studium je vhodné pro každého, kdo k němu v přijímacím řízení prokáže své předpoklady. Určitě nezáleží na věku - vrací se k nám i studující po několika letech praxe - ale na způsobu chování. Pokud nebudete brát problémy ostatních studujících na lehkou váhu ze své pozice starší/ho a zkušenější/ho, za boomera určitě nebudete! 

Nemám z oblasti komunikace žádné znalosti, jak se na studium připravit?

Už v prvním kole přijímacího řízení posuzujeme motivační dopis, ve kterém je důležité zasadit znalosti z jiného oboru do souvislosti s oblastí strategické komunikace a nastínit možnosti aplikace znalostí z jiného oboru v oblasti strategické komunikace. Současně je klíčové ujasnit si svou motivaci ke studiu a vizi budoucího uplatnění. Stěžejní je také četba doporučené literatury k ústnímu pohovoru, který je součástí druhého kola přijímacího řízení. Seznam doporučené literatury najdete zde, jednu knihu si musíte vybrat také dle svého uvážení mimo doporučující seznam. Sledujte také oborová média - Markething.cz apod.

Součástí studia je předmět Statistika, jak náročný je?

Kurz "Statistická analýza dat" je zaměřen na poskytnutí základního přehledu o nejčastěji používaných metodách analýzy dat. Studenti se seznámí s principy fungování těchto metod, naučí se, jak je prakticky využívat a správně interpretovat jejich výsledky. Kurz nevyžaduje žádné specifické matematické znalosti.  

Dá se na Strategickou komunikaci navázat studiem doktorátu?

Ano, magisterský program Strategická komunikace je akademicky zaměřený studijní program, který se soustředí především na hlubší teoretické a metodologické souvislosti oboru a nabízí porozumění komplexním společenským a komunikačním jevům. Absolventi/ky magisterského oboru Strategická komunikace mohou proto také pokračovat v doktorském studiu ve studijním programu Mediální a komunikační studia s výbornou průpravou. Příkladem může být například příběh doktorandky a absolventky Strategické komunikace, který si můžete přečíst zde.