Multimediální platforma Beey

Multimediální platforma Beey

Projekt TAČR FW01010468 

V rámci projektu vzniká platforma pro komplexní zpracování multimediálních dat odnahrávání přes přepis a editaci, až po jejich archivaci a publikování. Multimediální platforma Beey už teď nabízí automatizaci některých činností (sběr a přepis dat), zviditelnění audiovizuálního obsahu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Pomocí automatického rozpoznávání řeči přepisuje audiovizuální obsah do textu, který lze zaindexovat a prohledávat.

  • Nejinovativnější součástí platformy, která v tomto rozsahu na světovém trhu dosud neexistuje, bude inteligentní editor pro úpravu textů využívající prvky umělé inteligence.
  • Dalšími cíli je vyvinutí funkčního vzorku autonomního nahrávacího zařízení Beey Recorder a vytvoření metodiky principů převodu mluvené podoby jazyka do podoby psané.
  • Platforma Beey je dostupná na webu přes platební bránu. Nabízena je skrze stávající obchodní kontakty společnosti NEWTON Technologies subjektům z veřejné i soukromé sféry, v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy, kde v současnosti společnost působí. Podstata projektu nicméně umožní rozšířit obchod i na země, kde firma dosud neoperovala z důvodu nedostatečné personální kapacity společnosti.
  • Kromě technických aspektů, které má na starosti společnost NEWTON Technologies za pomoci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, se projekt opírá i o akademický pilíř tvořený metodikou vyvíjenou ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.

Cílem metodiky je sjednotit požadavky jednotlivých polí (nejen žurnalistického, ale též administrativního, politického, bankovního apod.) na úpravy projevů řečníků. Půjde o přístup vyvíjeného inteligentního editoru aplikace Beey k evidentním přeřeknutím, k nesrozumitelným či neověřitelným výrazům, k užívání zkratek, ke gramatickým chybám (tzn. špatnému rodu vztažného zájmena, nespisovným koncovkám, převodu nářečí či nespisovných výrazů do spisovné formy jazyka nebo nedodržování ustálených vazeb).

Vytvoření metodiky jako vedlejšího cíle má přitom dvě fáze: první verze (obsahující univerzální principy jednotlivých polí, v čele s polem žurnalistickým) nezbytná pro vývoj editační části multimediální platformy Beey a druhá verze doplněná o specifické požadavky jednotlivých polí, z nichž se budou rekrutovat uživatelé aplikace, jež by po úspěšném ukončení projektu mohla přispět k dalšímu rozvoji platformy (např. vznikem prvků pro nastavitelnou volbu parametrů přepisovaného jazyka požadovaných jednotlivými uživateli).

V neposlední řadě pak v rámci projektu vzniká i funkční vzorek autonomního a mobilního nahrávacího zařízení, které bude plně propojeno s platformou Beey a bude optimalizovat nahrávání pro účely rozpoznávání řeči.

Webové stránky platformy Beey.